‘viper’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” viper “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ viper, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ viper trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Tibetan pit-viper venom.

Nọc rắn hổ âm ti Tibetan .

2. The princess’s necklace in the jaws of a viper.

Vòng cổ của công chúa nằm trong miệng rắn .

3. Yeah, viper, who gets pushed and who gets pulled tonight?

Ừ, Viper, ai xông vào và ai bị lôi kéo, đêm nay ?

4. One classic routine the viper promotes is called the push-pull.

1 trò tầm cỡ mà Viper quảng cáo được gọi là xông vào / lôi kéo .

5. Whenever he eats the pit viper he gets this little venom rush.

Mỗi khi nó ăn con rắn lục, nó hơi bị phê nọc độc một chút ít .

6. Svetlana Khodchenkova as Dr. Green / Viper: A mutant, who has an immunity to toxins.

Svetlana Khodchenkova vai Dr. Green / Viper, là người đột biến, người có năng lực miễn dịch với mọi độc tố .

7. Much to the surprise of the natives, Paul shakes the viper off into the fire.

Trước sự kinh ngạc quá đỗi của thổ dân, Phao-lô hất con rắn vào lửa .

8. The type species for this genus is B. arietans, which is also the most widely distributed viper in Africa.

Loài nổi bật của chi này là B. arietans, cũng là loài có khoanh vùng phạm vi phân bổ thoáng đãng nhất ở châu Phi .

9. That night, Ichirō’s physician Dr. Green (also known as Viper) introduces something into Logan’s body, but Logan dismisses it as a dream.

Đêm đó, bác sĩ của Yashida, Green ( hay còn gọi là loài rắn rết ), đã tiêm thứ gì đó vào khung hình của Logan nhưng Logan bỏ lỡ tưởng chừng nó như một giấc mơ .

10. Purson is depicted as a man with the face of a lion, carrying a ferocious viper in his hand, and riding a bear.

Purson được miêu tả như một người đàn ông với bộ mặt của một con sư tử, mang theo một con rắn rết hung ác trong tay, và cưỡi một con gấu .

11. The Atlas mountain viper (Vipera monticola) is a very small species with a maximum total length (body + tail) of less than 40 cm (16 in).

Vipera monticola là một loài rất nhỏ với tổng chiều dài tối đa ( khung hình + đuôi ) ít hơn 40 cm ( 16 in ) .

12. (28:1-16) As Paul laid sticks on a fire, however, the heat revived a dormant viper that fastened itself on his hand.

Khi Phao-lô chất củi khô lên lửa thì một con rắn lục đang ngủ gặp nóng thức dậy quấn vào tay ông .

13. Mangold said, “as her name would imply, she’s kind of snakelike,” and that Viper views Logan “like a great hunter might view hunting a lion in his quarry.”

Mangold nói rằng ” Tên của Viper đã mang sẵn hàm ý cô ta như một loài rắn rết và chính vì vậy mà Viper coi Logan như ” một thợ săn kinh nghiệm tay nghề hoàn toàn có thể bắn chết con hổ ngay trong hang của mình ” .

14. 3 But when Paul collected a bundle of sticks and laid it on the fire, a viper came out because of the heat and fastened itself on his hand.

3 Nhưng khi Phao-lô lượm một bó củi rồi bỏ vào lửa, có con rắn lục bị nóng, bò ra bám chặt lấy bàn tay ông .

15. Due to their sluggishness and unwillingness to move even when approached, bites most often occur due to persons accidentally stepping on a Gaboon viper, but even then in some cases this does not guarantee a bite.

Do bởi tính cách lừ đừ và miễn cưỡng khi vận động và di chuyển ngay cả khi tiếp cận, rắn cắn thường xảy ra do vô tình giẫm phải một con rắn Gaboon, nhưng thậm chí còn về sau không bảo vệ đó là một vết cắn .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255