Toggle là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Toggle là gì?

Toggle là Chuyển đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Toggle – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một quy đổi, trong máy tính nói chung, là một quy đổi giữa một khung cảnh và khác. Thuật ngữ này ý niệm rằng nó là một quy đổi mà chỉ có hai hiệu quả : A hoặc B, hoặc bật hoặc tắt. Nó được tìm thấy ở hầu hết mọi góc nhìn của máy tính khi có một tùy chọn hoặc khuyến mại về list. Tất cả những mục tùy chọn hoàn toàn có thể được lưu lại trên hoặc tắt được coi là một quy đổi .

Giải thích ý nghĩa

Một chuyển đổi có thể tham khảo cả phần mềm và chuyển mạch phần cứng. Ví dụ, Caps của bàn phím Khóa và các phím Num Lock đều Toggles cho những chức năng cụ thể. Những chức năng này ban đầu ra, vì vậy khi một trong các phím này được nhấn một lần, nó quay về chức năng tương ứng, và khi nó được nhấn một lần nữa, nó quay nó đi. Đây là khái niệm tương tự trong phần mềm và rõ ràng là điều hiển nhiên trong các tùy chọn menu tìm thấy trong hầu hết các ứng dụng. Người dùng có thể bật hoặc tắt các mục menu cụ thể thông qua một công tắc bật tắt.

What is the Toggle? – Definition

A toggle, in general computing, is a switch between one setting and another. The term implies that it is a switch that has only two outcomes : A or B, or on or off. It is found in almost every aspect of computing when there is an options or preferences list. All option items that can be marked on or off are considered a toggle .

Understanding the Toggle

A toggle may refer to both software and hardware switching. For instance, the keyboard’s Caps Lock and Num Lock keys are both toggles for those specific functions. Thos e functions are initially off, so when one of these keys is pressed once, it turns on the corresponding function, and when it is pressed again, it turns it off. This is the same concept in software and is clearly evident in options menus found in most applications. The user is able to turn on or off specific menu items through a toggle switch .

Thuật ngữ liên quan

  • Flag
  • Toggle Key
  • Caps Lock
  • Computer System
  • End User
  • Offline
  • Quantum Computing
  • Storage Device
  • Power User
  • File Management System

Source: Toggle là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255