Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì? Đối tượng và hình thức?

Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự là gì ? Quy định pháp lý về Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ? Căn cứ, hình thức và mục tiêu bồi thường ? Những loại mẫu sản phẩm bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ?

Hiện nay có đến hàng chục loại bảo hiểm được chia theo đối tượng người tiêu dùng hoặc hình thức tham gia như Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, … Có rất nhiều loại bảo hiểm trên thị trường, được phân loại theo đối tượng người dùng hoặc hình thức tham gia. Dễ thấy nhất, bảo hiểm được thành hai loại chính là Bảo hiểm do Nhà nước thực thi và Bảo hiểm thương mại. Cụ thể trong Bảo hiểm thương mại có Bảo hiểm về gia tài, về con người và về nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật dân sự năm năm ngoái ; – Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ trợ năm 2010.

1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì? 

Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ​ là loại bảo hiểm gồm có nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự tương quan đến việc bồi thường thiệt hại về thương tích hoặc bệnh tật cho bên thứ ba hoặc thiệt hại về gia tài của bên thứ ba, do người được bảo hiểm gây ra. Theo đó, công ty bảo hiểm ​ sẽ triển khai thanh toán giao dịch số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo phương pháp được lao lý trong hợp đồng bảo hiểm so với những Khoản ngân sách ( gồm có cả ngân sách hợp đồng, phí và lệ phí hợp pháp của nguyên đơn ) tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự do những thiệt hại gây ra cho bên thứ ba và gia tài của họ.

 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tiếng Anh là “Civil liability insurance” hay “Third-party insurance”.

2. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự:

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự nói chung là nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự – những hậu quả pháp lý mà luật dân sự pháp luật so với trường hợp tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự nhưng không triển khai hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự đó và cho nên vì thế phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với bên có quyền ( tổ chức triển khai, cá thể khác ). Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể ( bên có nghĩa vụ và trách nhiệm ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc sách vở có giá, triển khai việc làm khác hoặc không được thực thi việc làm nhất định vì quyền lợi của một hoặc nhiều chủ thể khác ( bên có quyền ). Người không thực thi hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khi có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc pháp lý có lao lý khác. Trong những hậu quả pháp lý theo pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự có pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo điều 307, mục 3, chương XVII, Bộ Luật dân sự CHXHCN Việt nam, nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại gồm có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, nghĩa vụ và trách nhiệm bù đắp tổn thất về niềm tin :

Xem thêm: Các quy định mới về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

– Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là nghĩa vụ và trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất trong thực tiễn, tính được thành tiền do bên vi phạm gây ra, gồm có tổn thất về gia tài, ngân sách hài hòa và hợp lý để ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập trong thực tiễn bị mất hoặc giảm sút. – Trách nhiệm bù đắp tổn thất về ý thức : người gây thiệt hại về ý thức cho người khác do xâm phạm đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm hết hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai minh bạch còn phải bồi thường một Khoản tiền để bù đắp tổn thất về niềm tin cho người bị thiệt hại. Như vậy, đối tượng người dùng bảo hiểm của bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự nếu nói đơn cử hơn chính là nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người được bảo hiểm phát sinh theo lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của pháp luật. Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nhìn chung không bảo hiểm cho những loại nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính.

3. Căn cứ, hình thức và mục đích bồi thường:

Căn cứ bồi thường

– Dựa vào số tiền mà người được bảo hiểm phải trả cho người thứ ba theo qui định của pháp lý. – Số tiền này hoàn toàn có thể được qui định trong một văn bản pháp lý nhất định, do tòa án nhân dân phán quyết hay theo thỏa thuận hợp tác giữa người được bảo hiểm và người thứ ba.

Mục đích bồi thường

Tổng số tiền mà người được bảo hiểm hoặc người thứ ba nhận được nhỏ hơn hoặc bằng thiệt hại trong thực tiễn của họ và sự kiện bảo hiểm .

Xem thêm: Trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh theo quy định mới nhất

Hình thức bồi thường

Người bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm, người được bảo hiểm lại bồi thường cho người thứ ba. Người bảo hiểm nhu yếu người được bảo hiểm sẽ bồi thường trực tiếp cho người thứ ba.

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh nếu người thứ ba nhu yếu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm. Người thứ ba không có quyền trực tiếp nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác.

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

Tại Điều 55 Luật Kinh doanh bảo hiểm có lao lý về số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm như sau :

Điều 55. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

Xem thêm: Nghĩa vụ giao vật là gì? Thực hiện nghĩa vụ giao vật trong quan hệ dân sự

1. Trong khoanh vùng phạm vi số tiền bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm những Khoản tiền mà theo pháp luật của pháp lý người được bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba. 2. Ngoài việc trả tiền bồi thường theo lao lý tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả những ngân sách tương quan đến việc xử lý tranh chấp về nghĩa vụ và trách nhiệm so với người thứ ba và lãi phải trả cho người thứ ba do người được bảo hiểm chậm trả tiền bồi thường theo hướng dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm. 3. Tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm lao lý tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác trong hợp đồng bảo hiểm. 4. Trong trường hợp người được bảo hiểm phải đóng tiền bảo lãnh hoặc ký quỹ để bảo vệ cho gia tài không bị lưu giữ hoặc để tránh việc khởi kiện tại tòa án nhân dân thì theo nhu yếu của người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực thi việc bảo lãnh hoặc ký quỹ trong khoanh vùng phạm vi số tiền bảo hiểm. ” Như vậy, hoàn toàn có thể nói, trong bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, có hai phương pháp bảo hiểm là bảo hiểm có số lượng giới hạn và bảo hiểm không số lượng giới hạn. Về hợp đồng bảo hiểm có số lượng giới hạn có pháp luật về mức nghĩa vụ và trách nhiệm. Cụ thể, trường hợp bảo hiểm có số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm, hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận hợp tác xác lập rõ số tiền bồi thường tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể phải chi trả trong một sự cố bảo hiểm hoặc cho cả thời hạn bảo hiểm. Giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm đó được gọi là mức nghĩa vụ và trách nhiệm, tổng mức nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc hạn mức bồi thường. Ví dụ : Trong giấy ghi nhận bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm mẫu sản phẩm của một hãng cung ứng gas có ghi số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm :

+ Đối với thiệt hại về tài sản: 100.000 USD / vụ

+ Đối với thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người: 10.000 USD/người/vụ;
tối đa: 40.000 USD/ vụ

+  Mức miễn thường không khấu trừ đối với bồi thường về tài sản: 500 USD/
vụ

Xem thêm: Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Theo đó, ưu điểm là giúp doanh nghiệp bảo hiểm xác lập được số tiền tối đa trong khoanh vùng phạm vi bồi thường và ngân sách bảo hiểm thấp. Tuy nhiên, điểm yếu kém là người được bảo hiểm không được bảo hiểm trọn vẹn so với rủi ro đáng tiếc của mình. Về hợp đồng bảo hiểm không số lượng giới hạn là loại hợp đồng không pháp luật về mức nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của người được bảo hiểm phát sinh bao nhiêu, doanh nghiệp bảo hiểm trả bấy nhiêu. Cụ thể, trường hợp bảo hiểm không số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm, hợp đồng bảo hiểm không đặt ra số lượng giới hạn về số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp bảo hiểm cam kết bồi thường hàng loạt số tiền bồi thường mà người được bảo hiểm phải trả cho bên thứ ba. Ví dụ : hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm của người luân chuyển hàng không so với nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường về thương vong của hành khách hoàn toàn có thể được bảo hiểm không số lượng giới hạn, doanh nghiệp bảo hiểm nhận nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường hàng loạt số tiền mà hãng hàng không phải bồi thường cho hành khách bị thương vong trong những sự cố thuộc khoanh vùng phạm vi bảo hiểm. Ưu điểm là người được bảo hiểm được bảo hiểm trọn vẹn so với rủi ro đáng tiếc của mình. Thế nhưng điểm yếu kém lại xảy ra khi doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể bị phá sản thì những sự kiện bảo hiểm xảy ra nhiều, liên tục, phí bảo hiểm cao …

Quyền đại diện cho người được bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thay mặt đại diện bên mua bảo hiểm để thương lượng với người thứ ba về mức độ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Phương thức bồi thường

Theo nhu yếu của người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể bồi thường trực tiếp cho người được bảo hiểm hoặc cho người thứ ba bị thiệt hại.

4. Mối quan hệ giữa người bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thứ ba:

– Trường hợp 1: Đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng. 

Xem thêm: Trách nhiệm dân sự do không thực hiện một công việc phải thực hiện

Trường hợp này có một hợp đồng duy nhất được thiết lập. Đó là hợp đồng bảo hiểm giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm, tại thời gian kí kết hợp đồng chưa biết người thứ ba.

– Trường hợp 2: Đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong hợp đồng.

Có hai bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được thiết lập là : + Hợp đồng bảo hiểm giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm. + Hợp đồng bảo hiểm giữa người được bảo hiểm và người thứ ba. Tại thời gian kí kết hợp đồng, đã biết người thứ ba ( thậm chí còn hoàn toàn có thể tính được tương đối mức độ thiệt hại lớn nhất ). Một điều quan tâm là người thứ ba là người không thuộc một trong hai bên của hợp đồng bảo hiểm nhưng có tương quan tới sự kiện bảo hiểm. Trong bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, người thứ ba là phía nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm do lỗi của người được bảo hiểm.

5. Những loại sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự:

Trên thị trường bảo hiểm Việt nam lúc bấy giờ những doanh nghiệp bảo hiểm đang phân phối những loại mẫu sản phẩm bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự như sau : – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới so với người thứ ba ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới so với hành khách ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ xe so với sản phẩm & hàng hóa luân chuyển ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm so với người thứ ba của doanh nghiệp kiến thiết xây dựng ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm trong bảo hiểm đóng tàu ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự chủ tàu thuyền khác ( tàu ven biển, tàu sông, tàu cá .. ) ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người luân chuyển hành khách, sản phẩm & hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên đường thủy trong nước ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người luân chuyển tổng hợp ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người luân chuyển hàng không ;

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong các lĩnh vực như là tư vấn pháp
luật, tư vấn tài chính, kiểm toán, tư vấn đầu tư, thiết kế xây dựng, cung cấp
dịch vụ y tế, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm…;

– Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ sử dụng lao động ;

– Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm;

– Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm công cộng ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm giám đốc, nhân viên cấp dưới ; – Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ vật nuôi.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255