‘tiu’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tiu “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tiu, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tiu trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. TẸT-TIU đứng trước một thách thức.

2. ‘Tôi là Tẹt-tiu, chào thăm anh em’

3. Chúng ta biết rất ít về Tẹt-tiu.

4. Tẹt-tiu—Người thư ký trung thành của Phao-lô

5. Công lao này của Tẹt-tiu chắc hẳn là quí báu.

6. Hai năm sau, Bốt-tiu Phê-tu đến nhậm chức thay Phê-lít.

7. Mặc dù chúng ta biết chắc chắn là Phao-lô dùng Tẹt-tiu làm người thư ký để viết lá thư này, chúng ta không biết đích xác ông dùng Tẹt-tiu như thế nào.

8. 22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép lá thư này, cũng chào anh em trong Chúa.

9. Học giả Kinh-thánh Giuseppe Barbaglio cho rằng Tẹt-tiu là một nô lệ hoặc một nô lệ được trả tự do.

10. Khi bức thư này được viết xong, Tẹt-tiu và Phao-lô đã viết được hàng ngàn chữ, dùng mất nhiều tờ giấy chỉ thảo.

11. 4 Khoảng hai năm sau, người kế nhiệm Phê-lít là Bốt-tiu Phê-tu mời Vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba cùng ông thẩm vấn tù nhân Phao-lô.

12. Cô gái này đã dành dụm tiền trong sáu năm trời, và khi Mary được biết rằng tất cả cuốn Kinh-thánh đều đã bán hết, cô tiu nghỉu khóc nức nở.

13. Trong số các dụng cụ khác mà một người thư ký như Tẹt-tiu có lẽ có là một con dao để chuốt nhọn cây bút sậy và một miếng bọt biển ẩm để tẩy lỗi.

14. Hai năm sau, khi quan tổng trấn mới, Bốt-tiu Phê-tu, đến nhậm chức, người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem lại khởi tố Phao-lô, và đòi phải giao ông cho tòa án của họ xét xử.

15. Chúng ta thật cảm ơn biết bao về phần này của Lời Đức Giê-hô-va, được ghi lại nhờ sự giúp đỡ của người thư ký trung thành và cần cù của Phao-lô là Tẹt-tiu!

16. (Công-vụ các Sứ-đồ 18:12; 25:13) Những trường hợp Kinh Thánh nêu ra hai tên chót của một số người có ba tên là Bôn-xơ Phi-lát (bảng khắc dưới đây), Sê-giút Phau-lút, Cơ-lốt Ly-sia và Bốt-tiu Phê-tu. (Công-vụ các Sứ-đồ 4:27; 13:7; 23:26; 24:27.

17. Thí dụ, chúng ta được biết là Ê-bai-nết là “trái đầu mùa trong xứ A-si”; Ê-rát là “quan kho-bạc thành-phố” ở Cô-rinh-tô; Lu-ca là thầy thuốc; Ly-đi làm nghề buôn hàng sắc tía; và Tẹt-tiu là người Phao-lô dùng để viết thư cho anh em ở Rô-ma.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255