‘themselves’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” themselves “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ themselves, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ themselves trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. They distilled it themselves

Họ tự chưng cất ở nhà .

2. They distiled it themselves.

Rượu này do họ chưng cất mà

3. ‘Cause corpses crap themselves.

Bởi vì xác chết tự thải cặn bã .

4. Chettiars say it themselves.

Chùa Sắc Tứ Tam Bảo Tự .

5. Dead people poop themselves.

Người chết ị đùn .

6. Skin lacerations heal themselves.

Da bị rách nát tự làm lành lại .

7. Announcing themselves to the world.

Công bố tổ chức triển khai với quốc tế .

8. Bucks go off by themselves.

Nai đực thường hay đi 1 mình .

9. Healthy people don’t kill themselves.

Người lành mạnh không tự sát .

10. They called themselves The Rain.

Người ta quen gọi là mưa Ngâu .

11. They’ll wear themselves out eventually.

Nóng thế, ko khéo thì chảy cả người chúng nó ra ấy chứ

12. Why slather themselves in it?

Chứ không phải đẻ khoe mẽ .

13. Teaching Children to Protect Themselves.

Dạy cho trẻ biết quyền mình được bảo vệ và tự bảo vệ .

14. Lab rats pluck themselves too.

Chuột bạch cũng có chứng này .

15. And blowflies just can’t help themselves.

Và những con ruồi xanh không hề kìm chế được .

16. Cobras hurl themselves at their prey.

Rắn hổ mang tung mình về phía con mồi .

17. The Allegiant, brought this on themselves.

Trung Phái đã tự chuốc lấy .

18. Some young girls find themselves pregnant.

Một số cô gái trẻ bị chửa hoang .

19. Nobody writes about anything but themselves.

Nhưng chẳng ai viết cái gì không về bản thân họ cả .

20. “Evildoers themselves will be cut off. . .

“ Những kẻ làm ác sẽ bị diệt …

21. Plus the devices themselves are complicated.

Hơn nữa, những thiết bị này rất phức tạp .

22. Its followers call themselves Promise Keepers.

Những người theo trào lưu này tự gọi là Những Người Giữ Lời Hứa .

23. The Amlicites separated themselves from God

Dân Am Li Si tự tách rời khỏi Thượng Đế

24. It came from the communities themselves.

Nó đến từ chính những hội đồng hẻo lánh này .

25. Some people bring it on themselves.

Một số người tự chuốc lấy nỗi khổ.

26. Patient’s membranes aren’t gonna heal themselves.

Mấy tấm màng của bệnh nhân không tự chữa lành được đâu .

27. ” God helps those who help themselves “?

” Chúa sẽ giúp những người tự đứng lên bằng chính bản thân họ. ”

28. They kind of keep to themselves.

Họ rất khép kín .

29. They Offered Themselves Willingly —In Oceania

Họ tình nguyện đến — Châu Đại Dương

30. Even your boys didn’t piss themselves.

Mấy thằng bạn mày đâu có đái bậy như mày .

31. God helps those who help themselves.

Chúa chỉ cứu những người biết tự cứu mình .

32. People shit themselves when they die.

Người ta thường bĩnh ra quần lúc chết .

33. They permit themselves no secret Internet experiences.

Họ không được giấu giếm những kinh nghiệm tay nghề bí hiểm trên internet .

34. These people have proven themselves in blood.

Những người này đã ngã xuống để chứng tỏ bản lĩnh của mình .

35. I wish they could control themselves better.

Chỉ là có những lúc không khống chế nỗi thôi .

36. And we also designed the condoms themselves.

Và chúng tôi cũng phong cách thiết kế bao cao su .

37. The lines themselves directed you farther east.

Bản thân những Nét vẽ hướng dẫn bạn đi xa hơn về phía đông .

38. 3 They Offered Themselves Willingly —In Oceania

3 Họ tình nguyện đến — Châu Đại Dương

39. 3 They Offered Themselves Willingly —In Turkey

3 Họ tình nguyện đến — Thổ Nhĩ Kỳ

40. I think Leeds have sold themselves short.

Tôi nghĩ Leeds đã tự hạ thấp mình .

41. In 1900–1920, liberals called themselves “progressives”.

Trong những năm 1900 – 1920 những người tự do tự gọi họ là ” cấp tiến. ”

42. Both peoples called themselves maklaks, meaning “people”.

Cả hai dân tộc bản địa này đều tự gọi mình là Luorawetlan ( ; số ít ), có nghĩa là ” người thực ” .

43. These little churches were themselves missionary beehives.

Những hội-thánh nhỏ-bé chính là những tiền-đồn giáo-sĩ .

44. Now, these jars don’t work by themselves.

Những bộ nạp này không tự quản lý và vận hành .

45. And they can repair themselves for longevity.

Và chúng hoàn toàn có thể tự sửa chữa thay thế để bảo vệ tuổi thọ .

46. The Cameliers themselves were Chinese, Tibetans, Turks.

Những người cưỡi lạc đà bản thân họ hầu hết là người Hoa, Tây Tạng, Thổ Nhĩ Kì .

47. They may induce enemy soldiers to fight among themselves or fool them into isolating themselves from the main fighting force.

Họ hoàn toàn có thể dụ dỗ để khiến quân lính của quân địch đánh lẫn nhau hoặc tự cô lập khỏi đội quân nòng cốt .

48. They consecrated themselves in her service to prostitution.”

Họ tự hiến dâng cho nữ thần đó để thao tác mãi dâm ” .

49. Most computer peripherals are themselves special-purpose computers.

Phần lớn những thiết bị ngoại vi đều rõ ràng là những máy tính có mục tiêu đặc biệt quan trọng .

50. They don’t mean anything in and of themselves.

Những hành vi đó tự thân chúng không có ý nghĩa khi đứng đơn lẻ .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255