Vốn doanh nghiệp (Capital) là gì? Phân loại

Vốn ( tiếng Anh : Capital ) có vai trò quan trọng so với sự sống sót và tăng trưởng của những doanh nghiệp, bởi vốn là điều kiện kèm theo tiền đề của quy trình sản xuất kinh doanh thương mại trong doanh nghiệp .kT85ryKgcHình minh họa. Nguồn : clipart-library

TÓM TẮT

Khái niệm vốn

Vốn trong tiếng Anh gọi là Capital.

Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có các yếu tố đầu vào cơ bản như nhà xưởng, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu… và sức lao động. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, để có được các yếu tố đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng ra một lượng tiền nhất định, phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh. 

Số vốn tiền tệ ứng trước để đầu tư mua sắm, hình thành nên các tài sản cần thiết cho các hoạt động của doanh nghiệp được gọi là vốn của doanh nghiệp. Như vậy, có thể nói, vốn là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đầu tư hình thành nên các tài sản cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo góc nhìn kế toán, vốn được hiểu là biểu lộ bằng tiền của hàng loạt giá trị gia tài mà doanh nghiệp đang nắm giữ, có năng lực kêu gọi, khai thác và sử dụng vào hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại nhằm mục đích mục tiêu sinh lời. Nói cách khác, vốn là biểu lộ bằng tiền của gia tài, còn gia tài là hình thái hiện vật của vốn tại từng thời gian nhất định .

Phân loại vốn của doanh nghiệp

Phân loại theo quyền sở hữu

Nợ phải trả là các khoản vốn phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thanh toán trong kì hạn nhất định cho các đối tác trong nền kinh tế (ngân hàng, nhà cung cấp, người lao động,…).

Vốn chủ sở hữu là số vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp. Vốn chủ sở hữu là bộ phận vốn quan trọng, có tính ổn định cao, thể hiện sự tự chủ về mặt tài chính của doanh nghiệp.

Phân loại theo thời hạn

Vốn ngắn hạn là các khoản vốn có thời hạn trả dưới một năm hoặc trong một chu kì kinh doanh. Vốn ngắn hạn thường chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ trong một lần vào giá trị sản phẩm.

Vốn dài hạn là vốn có thời hạn trả trên một năm hoặc trên một chu kì kinh doanh. Vốn dài hạn tham gia vào nhiều chu kì sản xuất sản phẩm và được luân chuyển dần dần từng phần trong các chu kì sản xuất kinh doanh.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 2017)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255