Mã bệnh T31: Bỏng xếp loại tương ứng với mức độ bề mặt cơ thể bị tổn thương ICD 10

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã chưa xác định
Mã bệnh T31 là gì ? Chẩn đoán T31 là bệnh gì ? Dưới đây là thông tin cụ thể và cách vận dụng mã T31 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Thông tin chẩn đoán

Mã T31 là mã bệnh ICD 10 Bỏng xếp loại tương ứng với mức độ bề mặt cơ thể bị tổn thương.

 • Mã nhóm báo cáo BYT: 283
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: T31.-

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã T31 ICD 10 là mã không thể lập hóa đơn/không xác định (Non-Billable/Non-Specific): mã không thể dùng để xác định tên chẩn đoán cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã T31 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã T31 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 T31 Bỏng xếp loại tương ứng với mức độ bề mặt cơ thể bị tổn thươngcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương… liên quan đến mã T31

 • Mã bệnh T31 là mã ICD 10 Bỏng xếp loại tương ứng với mức độ bề mặt cơ thể bị tổn thương
 • T31 thuộc mã loại T31 là mã ICD 10 Bỏng xếp loại tương ứng với mức độ bề mặt cơ thể bị tổn thương
 • T31 thuộc mã nhóm phụ I là mã ICD 10 Bỏng và ăn mòn nhiều vùng cơ thể và chưa xác định
 • T31 thuộc mã nhóm chính T20-T32 là mã ICD 10 Bỏng và ăn mòn
 • T31 thuộc mã chương S00-T98 là mã ICD 10 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài
 • T31 thuộc Chương XIX – Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài

Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh T31 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành

 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT – Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT – Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT – Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT – Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT – Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT – Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code T31 is ICD 10 CM code for Burns classified according to extent of body surface involved

 • T31 is ICD 10 CM for Burns classified according to extent of body surface involved
 • T29-T32 is ICD 10 CM for Burns and corrosions of multiple and unspecified body regions
 • T20-T32 is ICD 10 CM code for Burns and corrosions
 • S00-T98 is ICD 10 CM code for Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
 • Chapter XIX Injury, poisoning and certain other consequences of external causes

T31 ICD-10-CM Coding Rules

 • T31 should not be used for reimbursement purposes as there are multiple codes below it that contain a greater level of detail.

Mã T31 là mã bệnh ICD 10 Bỏng xếp loại tương ứng với mức độ bề mặt cơ thể bị tổn thương.Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương… liên quan đến mã T31Xem thêm danh sách các bệnh thuộcDưới đây là lịch sử mã bệnh T31 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành2019 ICD-10-CM Diagnosis Code T31 is ICD 10 CM code for Burns classified according to extent of body surface involvedT31 ICD-10-CM Coding Rules

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255