‘sting’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” sting “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ sting, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ sting trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. Jellyfish sting!

Con sứa chích tớ !

2. Sting ray migration.

Cá đuối di cư .

3. It’s a sting.

Là một màn kịch .

4. Is this a sting?

Đó là dùi cui à ?

5. a scorpion must sting

Nhưng Người biết đấy, bọ cạp thì phải biết chích ,

6. Death, where is your sting?”

Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu ? ”

7. Why does the scorpion sting?

Tại sao bọ cạp lại đốt ?

8. They don’t want to sting me.

Chúng không muốn chích con .

9. The one that screwed up our sting?

Đứa đã phá hỏng màn giăng lưới của ta à ?

10. A sting to net a corrupt prosecutor.

Một màn kịch để giăng lưới một công tố viên bẩn .

11. Smoke makes the eyes sting and smart.

Khói làm cay và nhức mắt .

12. No sting of death nor any sorrowing.

Không ai còn than van hay đớn đau, sầu lo .

13. Now, hold still.This might sting a little

Giờ thì giữ yên, sẽ nhói một tý

14. Our target for the sting is this man…

Mục tiêu của màn kịch này là tên này …

15. Float like a butterfly, sting like a bee.

Bay như bướm, chích như ong .

16. Better undo your buttons lest it sting you.

Tốt hơn là cô nên cởi khuy áo ra để nó không đốt .

17. Do you want this anemone to sting you?

Con muốn đám cỏ này chích con không ?

18. Must be that tantric bagpiping that Sting is into.

Hẳn Sting cũng tham gia vào cái trò kèn túi ấy .

19. Death, where is your sting?” —1 Corinthians 15:55.

Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu ? ” — 1 Cô-rinh-tô 15 : 55 .

20. Surely they must feel the sting of this sadness.

Chắc chắn họ cũng cảm thấy day dứt nỗi buồn này .

21. And the sting of death is sharp and painful.

Hơn nữa, nỗi đau của cái chết thì nhức nhối, đau đớn .

22. The night of the fight, you may feel a slight sting.

Cái đêm vào trận đấu, anh có thế thấy hơi chua chát .

23. “The sting producing death is sin,” says 1 Corinthians 15:56.

Theo 1 Cô-rinh-tô 15 : 56, “ cái nọc sự chết là tội-lỗi ” .

24. Now, just take your turn and feel the bitter sting of defeat.

Giờ tới lượt em và hãy cảm nhận sự cay đắng của thất bại đi .

25. Yeah, which he’ll lose because he botched a sex offender sting last year.

Phải, anh ta sẽ thua vì dính vào vụ tiến công tình dục vào năm ngoái .

26. There are other villages – other villages that don’t sting the way we do.

Còn nhiều làng khác nữa … những ngôi làng khác không dám chơi như tất cả chúng ta .

27. Most species sting the roach more than once and in a specific way.

Hầu hết những loài chích con gián nhiều hơn một lần và trong một cách đơn cử .

28. Horned lizards readily consume harvester ants, resisting their envenomed sting with specialized blood plasma.

Thằn lằn sừng thuận tiện tiêu hoá kiến harvester, kháng vết đốt độc của kiến nhờ huyết tương đặc biệt quan trọng trong máu .

29. When he shoots a buck, it feels a sting and the arrow drops out.

Khi anh ta bắn con hươu, nó sẽ cảm thấy hơi nhói đau, mũi tên sẽ rơi ra .

30. Now you laugh, but that quote has kind of a sting to it, right?

Giờ thì bạn cười, nhưng câu nói này cũng làm ta day dứt, phải không .

31. Also at the event Triple H had a “face-to-face” confrontation with Sting.

Cũng trong sự kiện Triple H có cuộc xích míc ” mặt đối mặt ” với Sting .

32. Bees will wait for you to come up for air and then they’ll sting you.

Đám ong sẽ đợi anh cho đến khi anh ngoi lên và rồi sẽ chúng sẽ đốt anh .

33. Who of us has never felt the sting of a thoughtless or even disparaging remark?

Có ai trong tất cả chúng ta chưa từng đau lòng vì một lời nói thiếu tâm lý hoặc thậm chí còn gièm pha không ?

34. + 56 The sting producing death is sin,+ and the power for sin is the Law.

+ 56 Nọc độc gây ra cái chết là tội lỗi, + và sức mạnh của tội lỗi là Luật pháp .

35. As they were working the sting, the squad supervisor tells his agents he wanted a Hollywood ending.

Khi họ thao tác gián trá đó, giám sát viên nói với cấp dưới anh muốn một hồi kết như Holywood .

36. But as I left Tony, I felt the sting and salt of tears welling up in my eyes.

Nhưng khi rời đi, tôi bỗng thấy vị cay và mặn nơi khoé mắt rồi nước mắt lưng tròng .

37. Gratefully, because of His supreme offer of charity, there is no sting of death, and the grave has no victory.

Với sự biết ơn, do tại nhờ vào lòng quyết tử bác ái bát ngát của Ngài, mà sẽ không còn nọc chết và mộ phần không còn thắng lợi nữa

38. The second sting is directed into a region of the cockroach’s brain that controls the escape reflex, among other things.

Cú chích thứ nhì được hướng vào một khu vực não của gián tinh chỉnh và điều khiển phản xạ thoát trong số những thứ khác .

39. There’s a clockwork… and pinned to the spring of it is a bad spirit… with a sleeping poison in its sting.

Chính xác như đồng hồ đeo tay … và nó được yểm một linh hồn xấu xa … với chất gây mê ở ngòi .

40. The sting jet is distinct from the usual strong-wind region associated with the warm conveyor belt and main cold front.

Sting jet này khác với khu vực gió mạnh thường thì tương quan đến băng tải ấm và frông lạnh chính .

41. As the day got warmer, my sweaty legs would sting as they rubbed against the lumps of rock salt in the packsaddle.

Khi thời tiết trong ngày trở nên nóng hơn, đôi chân đẫm mồ hôi của tôi thấy đau nhói khi chúng cọ xát vào những cục muối đá ở trên bộ yên thồ .

42. Because a sting this bad means that he should have been dead 10 hours ago, and the scorpion that stung him would have been 10 feet tall.

Bởi vì vết đốt tệ cỡ này đồng nghĩa tương quan với việc cậu ấy lẽ ra phải chết từ mười tiếng trước, và con bọ cạp đốt cậu ấy phải cao đến 3 mét .

43. As my mind registered the scorpion and I realized what had just happened, the pain of the sting began to rise from my foot and up my leg.

Trong khi tâm lý của tôi ghi nhận là con bò cạp và tôi nhận ra điều đã vừa mới xảy ra, thì cơn đau vì bị chích mở màn lan từ bàn chân lên đến chân tôi .

44. As early as the 1940s, female wasps of this species were reported to sting a cockroach (specifically a Periplaneta americana, Periplaneta australasiae, or Nauphoeta rhombifolia) twice, delivering venom.

Ngay từ những năm 1940, người ta đã ghi chép hành vi con cháu của loài tò vò này chích nọc độc hai lần vào một con gián ( đặc biệt quan trọng là một loài Periplaneta americana, Periplaneta australasiae, hoặc Nauphoeta rhombifolia ) .

45. Temporary loss of mobility in the roach facilitates the second venomous sting at a precise spot in the victim’s head ganglia (brain), in the section that controls the escape reflex.

Việc mất năng lực vận động và di chuyển trong thời điểm tạm thời của con gián tạo điều kiện kèm theo cho tò vò chính nọc độc thứ hai tại một vị trí đúng mực trong hạch đầu của nạn nhân ( não ), trong phần tinh chỉnh và điều khiển phản xạ chạy trốn .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255