‘stealth’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” stealth “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ stealth, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ stealth trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Stealth UTI

Chứng nhiễm trùng đường tiểu mà bệnh nhân không ý thức được

2. Old stealth fighter tech.

Công nghệ chiến đấu du kích thời xưa .

3. Stealth, sir, from the air show.

Chiếc Phi cơ Tàng hình trong cuộc Triển lãm Hàng không ở Colorado .

4. Stealth approach, slow to one quarterimpulse power.

Tiếp cận tàng hình. Giảm vận tốc xuống 1 / 4 xung lực .

5. We thought he was building a Stealth plane

Chúng tôi ngỡ ông ta đã sản xuất được một máy bay thám thính

6. Why are you sneaking around all stealth and shit?

Tại sao bà lại lén lút vậy ?

7. Just like the Amraam launch pad on a Stealth.

Giống như bệ phóng trên máy bay tàng hình .

8. Gorky Zero: Beyond Honor is a third-person isometric stealth action game.

Gorky Zero : Beyond Honor là game show hành vi lén lút góc nhìn thứ ba .

9. The Northrop Grumman X-47C is a design for a stealth, unmanned aircraft.

Northrop Grumman X-47C là một loại máy bay không người lái tàng hình .

10. Arrests are hard to enforce, as the perpetrators work by stealth at night.”

Việc bắt giữ rất khó có hiệu lực thực thi hiện hành, do những thủ phạm thường hành sự lén lút vào buổi đêm. ”

11. I am an elite warrior, who’s trained many years in a art of stealth.

Em là một chiến binh xuất sắc ưu tú đã luyện thuật ấn núp nhiều năm .

12. Under cover of darkness he’ il position the Stealth boat near the British fleet, fire the missile into China

Trong sự bao trùm của bóng tối, hắn sẽ xác định con tàu thám thính gần hạm chiến Anh Quốc, bắn hoả tiễn vào đất Trung Quốc

13. The task I have in mind will require a great deal of stealth and no small amount of courage.

Điều ta nghĩ đến đó là, cần có sự khôn khéo .. Và can đảm và mạnh mẽ khôn cùng .

14. The aircraft is projected to enter service in 2037 as a stealth, supersonic, long-range bomber aircraft with capability for unmanned operation.

Nó được lên kế hoạch đưa vào biên chế năm 2037 như một máy bay ném bom tàng hình, siêu thanh, tầm xa, không người lái .

15. The three skill trees are “hunter”, which improves player character’s archery, “warrior”, which puts emphasis on combat, and “assassin”, which focuses on stealth.

Ba cây kiến thức và kỹ năng gồm ” thợ săn “, giúp cải tổ năng lực bắn cung của nhân vật, ” chiến binh “, đặt trọng tâm vào chiến đấu và ” trinh sát “, tập trung chuyên sâu vào hành vi lén lút .

16. Uniquely maneuverable, the Tiger not only uses stealth technology…… it’ s the only helicopter hardened against…… electronic interference…… radio jamming and electromagnetic radiation

Điều khiển rất là thuận tiện, độc lạ. trực thăng Mãnh hổ chẳng những … sử dụng kỹ thuật của phi cơ tàng hình, mà còn là trực thăng duy nhất … hoàn toàn có thể chống lại mọi hình thức gây nhiễu điện tử … phá sóng tadio và điện từ trường

17. Uniquely maneuverable, the Tiger not only uses stealth technology… it is the only helicopter to be hardened against… all forms of electronic interference… radio jamming and electromagnetic radiation.

Điều khiển rất là thuận tiện, độc lạ. trực thăng Mãnh hổ chẳng những … sử dụng kỹ thuật của phi cơ tàng hình, mà còn là trực thăng duy nhất … hoàn toàn có thể chống lại mọi hình thức gây nhiễu điện tử … phá sóng tadio và điện từ trường .

18. The F-35A is expected to match the F-16 in maneuverability and instantaneous high-g performance, and outperform it in stealth, payload, range on internal fuel, avionics, operational effectiveness, supportability, and survivability.

F-35A không chỉ tương tự với F-16 về độ cơ động, phản ứng nhanh, chịu trọng tải G cao, nhưng còn tiêu biểu vượt trội ở tính tàng hình, tải trọng, tầm bay với nguyên vật liệu chứa bên trong, thiết bị dẫn đường, sử dụng hiệu suất cao, tương hỗ và năng lực sống sót .

19. New items in Batman’s arsenal include: smoke bombs that disorient opponents and assist with stealth tactics; a Remote Electric Charge (REC) gun that can stun enemies and temporarily power motors; Freeze Blast grenades that encase targets in ice and can be thrown into water to create makeshift platforms; and the Disruptor, which can remotely disable guns and explosive mines.

Thiết bị mới trong kho vũ khí của Batman gồm có : bom khói làm chưng hửng đối thủ cạnh tranh và hỗ trợ chiến thuật lén lút ; súng Remote Electric Charge ( REC ) hoàn toàn có thể gây choáng quân địch và trong thời điểm tạm thời nạp nguồn năng lượng cho động cơ ; lựu đạn Freeze Blast để ngừng hoạt động tiềm năng và hoàn toàn có thể được sử dụng trong nước để tạo ra nền tảng trong thời điểm tạm thời và Disruptor, hoàn toàn có thể dùng để vô hiệu súng và mìn .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255