‘scepticism’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” scepticism “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ scepticism, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ scepticism trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Nevertheless, China, South Korea and ASEAN were also said to have indirectly expressed scepticism about the idea.

Tuy nhiên, Trung Quốc, Nước Hàn và những nước ASEAN cũng được cho là đã gián tiếp bày tỏ không tin về sáng tạo độc đáo .

2. Initially this was linked with a timetable for discussions to commence in 2008 and to conclude in 2010, which met with some scepticism.

Ban đầu này đã được link với một thời hạn biểu cho những cuộc bàn luận khởi đầu vào năm 2008 và kết thúc vào năm 2010, trong đó đã gặp 1 số ít thiếu tín nhiệm .

3. In awarding the prize, the Swedish Academy described her as “that epicist of the female experience, who with scepticism, fire and visionary power has subjected a divided civilisation to scrutiny”.

Bà được Viện Hàn lâm Thụy Điển diễn đạt là một ” người viết sử thi của sự thưởng thức phụ nữ, đầy nghi vấn, nhiệt huyết có sức khôn ngoan, chín chắn để chinh phục nền văn minh phân hóa đến mức kỹ lưỡng ” ( ” that epicist of the female experience, who with scepticism, fire and visionary power has subjected a divided civilisation to scrutiny ” ) .

4. Despite considerable public scepticism, Telford was confident his construction method would work because he had previously built a cast-iron trough aqueduct – the Longdon-on-Tern Aqueduct on the Shrewsbury Canal.

Bất chấp thái độ không tin nào đáng kể, Telford đã tự tin vào chiêu thức thiết kế xây dựng sẽ ổn : trước đó ông đã thiết kế xây dựng tối thiểu một gang máng dẫn nước – cầu máng Longdon-on-Tern trên kênh Shrewsbury .

5. His doctrine is a kind of utilitarianism, with a strong leaning on the speculative side to the modified literary scepticism of Cicero, for whom he had unbounded admiration and on whose style he based his own.

Học thuyết của ông là một loại chủ nghĩa thực dụng, với sự cương quyết dựa vào sự suy đoán đầy vẻ thiếu tín nhiệm về văn chương của Cicero, người mà ông vô cùng ngưỡng mộ và có ảnh hưởng tác động khá lớn đến văn phong của mình .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255