reflects tiếng Anh là gì?

reflects tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng reflects trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ reflects tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm reflects tiếng Anh
reflects
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ reflects

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: reflects tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

reflects tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ reflects trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ reflects tiếng Anh nghĩa là gì.

reflect /ri’flekt/

* ngoại động từ
– phản chiếu, phản xạ, dội lại
=to reflect light+ phản chiếu ánh sáng
=to reflect sound+ dội lại âm thanh
– phản ánh
=their actions reflect their thoughts+ hành động của họ phản ánh tư tưởng họ
– mang lại (hành động, kết quả…)
=the result reflects credit upon his family+ kết quả ấy mang lại tiếng tốt cho gia đình anh ta
– (từ hiếm,nghĩa hiếm) gập lại
=to reflect the corner of the paper+ gấp mép giấy lại

* nội động từ (+ on, upon)
– suy nghĩ, ngẫm nghĩ
=to reflect upon what answers to make+ suy nghĩ nên trả lời thế nào
– làm hại lây, làm xấu lây, làm mang tiếng, làm mất uy tín
=to reflect on someone’s honour+ làm ai mang tai mang tiếng
– chỉ trích, chê trách, khiển trách
=to reflect on somene’s+ chỉ trích ai
=to reflect upon someone’s conduct+ chỉ trích tư cách của ai

reflect
– ánh xạ, phản xạ, suy nghĩ

Thuật ngữ liên quan tới reflects

Tóm lại nội dung ý nghĩa của reflects trong tiếng Anh

reflects có nghĩa là: reflect /ri’flekt/* ngoại động từ- phản chiếu, phản xạ, dội lại=to reflect light+ phản chiếu ánh sáng=to reflect sound+ dội lại âm thanh- phản ánh=their actions reflect their thoughts+ hành động của họ phản ánh tư tưởng họ- mang lại (hành động, kết quả…)=the result reflects credit upon his family+ kết quả ấy mang lại tiếng tốt cho gia đình anh ta- (từ hiếm,nghĩa hiếm) gập lại=to reflect the corner of the paper+ gấp mép giấy lại* nội động từ (+ on, upon)- suy nghĩ, ngẫm nghĩ=to reflect upon what answers to make+ suy nghĩ nên trả lời thế nào- làm hại lây, làm xấu lây, làm mang tiếng, làm mất uy tín=to reflect on someone’s honour+ làm ai mang tai mang tiếng- chỉ trích, chê trách, khiển trách=to reflect on somene’s+ chỉ trích ai=to reflect upon someone’s conduct+ chỉ trích tư cách của aireflect- ánh xạ, phản xạ, suy nghĩ

Đây là cách dùng reflects tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ reflects tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

reflect /ri’flekt/* ngoại động từ- phản chiếu tiếng Anh là gì?
phản xạ tiếng Anh là gì?
dội lại=to reflect light+ phản chiếu ánh sáng=to reflect sound+ dội lại âm thanh- phản ánh=their actions reflect their thoughts+ hành động của họ phản ánh tư tưởng họ- mang lại (hành động tiếng Anh là gì?
kết quả…)=the result reflects credit upon his family+ kết quả ấy mang lại tiếng tốt cho gia đình anh ta- (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) gập lại=to reflect the corner of the paper+ gấp mép giấy lại* nội động từ (+ on tiếng Anh là gì?
upon)- suy nghĩ tiếng Anh là gì?
ngẫm nghĩ=to reflect upon what answers to make+ suy nghĩ nên trả lời thế nào- làm hại lây tiếng Anh là gì?
làm xấu lây tiếng Anh là gì?
làm mang tiếng tiếng Anh là gì?
làm mất uy tín=to reflect on someone’s honour+ làm ai mang tai mang tiếng- chỉ trích tiếng Anh là gì?
chê trách tiếng Anh là gì?
khiển trách=to reflect on somene’s+ chỉ trích ai=to reflect upon someone’s conduct+ chỉ trích tư cách của aireflect- ánh xạ tiếng Anh là gì?
phản xạ tiếng Anh là gì?
suy nghĩ

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255