referred tiếng Anh là gì?

referred tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng referred trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ referred tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm referred tiếng Anh
referred
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ referred

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: referred tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

referred tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ referred trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ referred tiếng Anh nghĩa là gì.

refer /ri’fə:/

* ngoại động từ
– quy, quy cho, quy vào
=to refer one’s failure to…+ quy sự thất bại là ở tại…
– chuyển đến (ai, tổ chức nào) để xem xét, giao cho nghiên cứu giải quyết
=the matter must be referred to a tribunal+ vấn đề phải được chuyển đến một toà án để xét xử
=to refer a question to someone’s decision+ giao một vấn đề cho ai quyết định
– chỉ dẫn (ai) đến hỏi (người nào, tổ chức nào)
=I have been referred to you+ người ta chỉ tôi đến hỏi anh
=to refer oneself+ viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào
=I refer myself to your experience+ tôi dựa vào kinh nghiệm của anh

* nội động từ
– xem, tham khảo
=to refer to one’s watch for the exact time+ xem đồng hồ để biết đúng mấy giờ
=to refer to a documemt+ tham khảo một tài liệu
– ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đến
=don’t refer to the matter again+ đừng nhắc đến vấn đề ấy nữa
=that is the passage he referred to+ đó là đoạn ông ta nói đến
– tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào
=to refer to somebody for help+ tìm đến ai để nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai
– có liên quan tới, có quan hệ tới, có dính dáng tới
=to refer to something+ có liên quan đến việc gì
– hỏi ý kiến
=to refer to somebody+ hỏi ý kiến ai
!refer to drawer
– ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (trong trường hợp ngân hàng chưa thanh toán được)
!referring to your letter
– (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ông

refer
– chỉ; hướng theo; có liên hệ với

Thuật ngữ liên quan tới referred

Tóm lại nội dung ý nghĩa của referred trong tiếng Anh

referred có nghĩa là: refer /ri’fə:/* ngoại động từ- quy, quy cho, quy vào=to refer one’s failure to…+ quy sự thất bại là ở tại…- chuyển đến (ai, tổ chức nào) để xem xét, giao cho nghiên cứu giải quyết=the matter must be referred to a tribunal+ vấn đề phải được chuyển đến một toà án để xét xử=to refer a question to someone’s decision+ giao một vấn đề cho ai quyết định- chỉ dẫn (ai) đến hỏi (người nào, tổ chức nào)=I have been referred to you+ người ta chỉ tôi đến hỏi anh=to refer oneself+ viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào=I refer myself to your experience+ tôi dựa vào kinh nghiệm của anh* nội động từ- xem, tham khảo=to refer to one’s watch for the exact time+ xem đồng hồ để biết đúng mấy giờ=to refer to a documemt+ tham khảo một tài liệu- ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đến=don’t refer to the matter again+ đừng nhắc đến vấn đề ấy nữa=that is the passage he referred to+ đó là đoạn ông ta nói đến- tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào=to refer to somebody for help+ tìm đến ai để nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai- có liên quan tới, có quan hệ tới, có dính dáng tới=to refer to something+ có liên quan đến việc gì- hỏi ý kiến=to refer to somebody+ hỏi ý kiến ai!refer to drawer- ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (trong trường hợp ngân hàng chưa thanh toán được)!referring to your letter- (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ôngrefer- chỉ; hướng theo; có liên hệ với

Đây là cách dùng referred tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ referred tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

refer /ri’fə:/* ngoại động từ- quy tiếng Anh là gì?
quy cho tiếng Anh là gì?
quy vào=to refer one’s failure to…+ quy sự thất bại là ở tại…- chuyển đến (ai tiếng Anh là gì?
tổ chức nào) để xem xét tiếng Anh là gì?
giao cho nghiên cứu giải quyết=the matter must be referred to a tribunal+ vấn đề phải được chuyển đến một toà án để xét xử=to refer a question to someone’s decision+ giao một vấn đề cho ai quyết định- chỉ dẫn (ai) đến hỏi (người nào tiếng Anh là gì?
tổ chức nào)=I have been referred to you+ người ta chỉ tôi đến hỏi anh=to refer oneself+ viện vào tiếng Anh là gì?
dựa vào tiếng Anh là gì?
nhờ cậy vào=I refer myself to your experience+ tôi dựa vào kinh nghiệm của anh* nội động từ- xem tiếng Anh là gì?
tham khảo=to refer to one’s watch for the exact time+ xem đồng hồ để biết đúng mấy giờ=to refer to a documemt+ tham khảo một tài liệu- ám chỉ tiếng Anh là gì?
nói đến tiếng Anh là gì?
kể đến tiếng Anh là gì?
nhắc đến=don’t refer to the matter again+ đừng nhắc đến vấn đề ấy nữa=that is the passage he referred to+ đó là đoạn ông ta nói đến- tìm đến tiếng Anh là gì?
viện vào tiếng Anh là gì?
dựa vào tiếng Anh là gì?
nhờ cậy vào=to refer to somebody for help+ tìm đến ai để nhờ cậy ai giúp đỡ tiếng Anh là gì?
nhờ cậy sự giúp đỡ của ai- có liên quan tới tiếng Anh là gì?
có quan hệ tới tiếng Anh là gì?
có dính dáng tới=to refer to something+ có liên quan đến việc gì- hỏi ý kiến=to refer to somebody+ hỏi ý kiến ai!refer to drawer- ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (trong trường hợp ngân hàng chưa thanh toán được)!referring to your letter- (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ôngrefer- chỉ tiếng Anh là gì?
hướng theo tiếng Anh là gì?
có liên hệ với

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255