‘pueblo’ là gì?, Từ điển Tây Ban Nha – Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” pueblo “, trong bộ từ điển Từ điển Tây Ban Nha – Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ pueblo, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ pueblo trong bộ từ điển Từ điển Tây Ban Nha – Tiếng Việt

1. ¿Quiénes formaban su pueblo?

Tổ tông của ông là những ai ?

2. Protector de Su pueblo

Đấng bảo vệ dân tộc bản địa Ngài

3. Jin, el elegido del pueblo!

giới tầm trung !

4. Jehová bendice a su pueblo.

Đức Giê-hô-va ban phước cho dân Ngài .

5. Consuelo para el pueblo de Dios

Niềm an ủi cho dân Đức Chúa Trời

6. «Memorial del Holocausto del Pueblo Judío».

Bí mật trong sự bất tử của người Do Thái là gì ? ”

7. El pueblo de Jehová nos ofrece protección

Tìm sự bảo đảm an toàn trong vòng dân Đức Chúa Trời

8. Quiero regresar a mi pueblo en Vietnam.

Tôi muốn về làng ngay giờ đây .

9. Por el pueblo, debes permanecer y ayudarme.

Vì bá tánh, xã tắc ngươi hãy ở lại giúp ta .

10. Ella es la adivina de mi pueblo.

Bà là thầy bói trong làng ta .

11. Hoy se subasta el pueblo de Espectro.

Buổi bán đấu giá ngày hôm nay là vì thị xã Spectre .

12. Le voy a decir a todo el pueblo.

Tôi phải báo tin cho cả thị xã hay .

13. Colocamos nuestra mercancía en la plaza del pueblo.

Chúng tôi bày hàng hóa ra ở chợ của thị xã .

14. ¿Cómo brilla la justicia del pueblo de Dios?

Sự công bình của dân Đức Chúa Trời chiếu sáng như thế nào ?

15. Muy asustado, el señor Pulido avisó al pueblo.

Để làm đầy ngân khố, Caligula nhu yếu công chúng cho nhà nước vay tiền .

16. Jehová conforta a su pueblo contestando las oraciones

Đức Giê-hô-va an ủi dân Ngài bằng cách nhậm lời cầu nguyện

17. Este pueblo entero se está yendo al demonio.

Toàn bộ thị xã này sắp biến thành một đống phân rồi .

18. Encontré a la gente amistosa del pueblo.

James, tôi tìm ấy dân bàn địa thân thiện rồi .

19. Un pueblo que sigue los pasos de Jesús

Một dân tộc bản địa bước theo dấu chân Giê-su

20. Debido al censo, el pueblo estaba lleno de gente.

Ma-ri và Giô-sép thấy ngôi làng đã chật ních người .

21. La mayoría de la gente del pueblo había huido

Dân chúng đã bỏ trôn .

22. Por favor, dame sabiduría para cuidar a tu pueblo”.

Xin ban cho con sự khôn ngoan để quản lý dân ngài ’ .

23. Éramos «los muchachos», héroes del pueblo que habíamos liberado.

Họ Dương, họ Ngô là những anh hùng giải phóng dân tộc bản địa .

24. Estableció una fuerte presión fiscal sobre el pueblo.

Ông đánh thuế khoá nặng lên người dân .

25. rezaban los carteles distribuidos por todo el pueblo.

Các bích chương trưng bày khắp thị trấn đều tuyên bố như vậy.

26. CANCIÓN 113 La paz del pueblo de Dios

BÀI HÁT 113 Sự bình an của dân Đức Chúa Trời

27. Es como un vendedor sin pueblo al que vender.

Hình như một ông chủ cửa hàng không còn chỗ để bán đồ thì phải .

28. Durante 900 años, nuestros antepasados protegieron a nuestro pueblo.

Trong 900 năm, tổ tiên tôi đã bảo vệ dân tộc bản địa chúng tôi .

29. Hay una antigua taberna al otro lado del pueblo.

Có một quán nhậu cũ ở dưới đầu kia thị xã .

30. Sí, “Jehová mismo bendecirá a su pueblo con paz”.

Đúng thế, “ Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình-an cho dân-sự Ngài ” ( Thi-thiên 29 : 11 ) .

31. 7. a) ¿Cómo procura Satanás corromper al pueblo de Dios?

7. a ) Bằng cách nào Sa-tan tìm cách đánh quỵ dân-sự của Đức Chúa Trời ?

32. La casa de Israel; el pueblo del convenio de Dios

Gia tộc Y Sơ Ra Ên, dân giao ước của Thượng Đế

33. Ojo de Halcon, hijo adoptivo de Chingachgook, del pueblo mohicano.

Mắt Diều Hâu, con trai nuôi của Chingachgook người Mohican .

34. Su guía y dirección no ha decepcionado a su pueblo.

Ngài không hề thất bại khi đưa dắt và hướng dẫn dân sự Ngài .

35. b) ¿Qué compromiso tiene aún Jehová para con su pueblo?

( b ) Đức Giê-hô-va vẫn còn sự cam kết nào với dân Ngài ?

36. Tendré que ir a comprar al pueblo más próximo.

Chắc em phải sang thị xã bên cạnh để shopping mất .

37. ¿Cómo reaccionó el pueblo? (1 Crónicas 29:1-5.)

Dân sự hưởng ứng ra làm sao ? — 1 Sử-ký [ 1 Sử Biên Niên ] 29 : 1/5, TTGM .

38. 33 Y si mi pueblo desea saber la parte más particular de la historia de mi pueblo, debe buscarla en mis otras planchas.

33 Và nếu dân của tôi muốn biết thêm chi tiết cụ thể về lịch sử dân tộc dân tôi, thì họ phải tra cứu những bảng khắc khác của tôi .

39. Su lonja es uno de los motores económicos del pueblo.

Đay là một trong những động cơ kinh tế tài chính của quốc gia .

40. Los caudillos religiosos de la época de Jesús engañaban al pueblo.

Dân chúng thời Chúa Giê-su đã bị những người chỉ huy tôn giáo lừa gạt .

41. Estaba manejando de forma imprudente a través de su pueblo comatoso.

Cậu ta lạng lách qua địa phận phờ phạc của anh .

42. Además, Lamoni concedió la libertad de culto a su pueblo.

La Mô Ni ban quyền tự do tôn giáo cho dân chúng của ông .

43. David, ahora el pueblo acudirá a ti para defenderlos, para unirlos.

Đa-vít, dân chúng giờ sẽ mong đợi anh bảo vệ họ, đoàn kết họ .

44. ¿De qué condición bendita disfruta el pueblo de Dios hoy día?

Ngày nay dân Đức Chúa Trời vui hưởng thực trạng được ban phước nào ?

45. * Dios apartará para sí un pueblo puro, DyC 43:14.

* Đấng Ky Tô sẽ bảo tồn một dân tộc bản địa thanh khiết cho Ngài, GLGƯ 43 : 14 .

46. Nunca pensemos que Jehová se ha olvidado de su pueblo.

( Hê-bơ-rơ 6 : 10 ) Chúng ta đừng khi nào nghĩ Đức Giê-hô-va quên dân Ngài .

47. ” Y el Señor sonriö y el pueblo lo celebrö comiendo… “

” Và Chúa trời đã cười ngạo nghễ và con người đã thỏa sức chè chén …

48. Es un sistema de túneles que llega hasta el pueblo.

Có một số ít mạng lưới hệ thống đường ngầm bí hiểm dẫn tới thị xã .

49. Porque los pinguinos traian una especia de magia al pueblo.

vì những chú chim cánh cụt này đem đến cho thị xã một phép màu đặc biệt quan trọng .

50. ¿Cómo protegió Jehová a su pueblo en el mar Rojo?

Đức Giê-hô-va đã che chở dân Ngài tại Biển Đỏ như thế nào ?

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255