” Publish Là Gì ? Nghĩa Của Từ Published Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Publish – Chick Golden

However, once a buyer has opted out of disclosing their bid data, this information is excluded for all publishers they transact on.

Đang xem : Publish là gì

Tuy nhiên, khi người mua đã chọn không tham gia tiết lộ dữ liệu giá thầu, thông tin này bị loại trừ cho tất cả các nhà xuất bản mà họ giao dịch.
The true author was the renowned science fiction writer Jack Finney (1911–1995), and the Fentz episode was part of the short story “I”m Scared”, which was published in Collier”s first.
Tác giả thực sự là nhà văn khoa học vccidata.com.vnễn tưởng nổi tiếng Jack Finney (1911–1995), và đoạn kể về Fentz là một phần của truyện ngắn “I”m Scared”, được xuất bản trong số ra đầu tiên của Collier”s.
The Age of Enlightenment was marked by the work of biologist Buffon and chemist Lavoisier, who discovered the role of oxygen in combustion, while Diderot and D”Alembert published the Encyclopédie, which aimed to give access to “useful knowledge” to the people, a knowledge that they can apply to their everyday life.
Thời kỳ Khai sáng có dấu ấn là công trình của nhà sinh vật học Buffon và nhà hoá học Lavoisier, là người phát hiện vai trò của ôxy trong sự cháy, còn Diderot và D”Alembert xuất bản Encyclopédie nhằm mục tiêu cung cấp có nhân dân lối tiếp cận “kiến thức hữu dụng”, kiến thức mà họ có thể áp dụng trong sinh hoạt thường nhật của mình.
Bạn có thể vccidata.com.vnết thư cho Hội Tháp Canh (Watch Tower Society), dùng địa chỉ nơi trang 2, để sắp xếp cho bạn một cuộc học hỏi Kinh-thánh miễn phí tại nhà.
The term comes from old serial stories that were once published regularly in newspapers and magazines.
Thuật ngữ này bắt nguồn từ các tác phẩm truyện liên tải (serial) được xuất bản dài kỳ trên báo và tạp chí.
According to the music publisher of “Firecracker”, Carey called to license a sample of the song, which had never been sampled, months before Lopez called to do the same.
Theo nhà xuất bản của “Firecracker”, Carey đã gọi đến để xin bản quyền mẫu nhạc nhưng chưa hề sử dụng trước khi Lopez xin phép.
Due to the strength of the Accelerated Mobile Pages (AMP) format and increased adoption among publishers, Google News has moved to automatically render your articles in AMP when a valid AMP article is available.
Do sức mạnh của định dạng Accelerated Mobile Pages (AMP) và ngày càng có nhiều nhà xuất bản sử dụng định dạng này nên Google Tin tức đã thay đổi để tự động hiển thị bài vccidata.com.vnết của bạn ở định dạng AMP khi có bài vccidata.com.vnết AMP hợp lệ.
On 4 August, the Marriages (Tristan da Cunha) Ordinance, 2017, extending the application of the Marriage (Ascension) Ordinance, 2016 to Tristan da Cunha, was signed by the Governor and published in the official gazette.

Xem thêm: Tác Hại Khi Trẻ Trốn Lẫy Có Tốt Không ? Bé Trốn Lẫy, Trốn Bò

Xem thêm: PTU là gì

Vào ngày 4 tháng 8, Pháp lệnh Hôn nhân (Tristan da Cunha), 2017, mở rộng vccidata.com.vnệc áp dụng Pháp lệnh Hôn nhân (Đảo Ascension) năm 2016 cho Tristan da Cunha, đã được Thống đốc ký và công bố trên công báo.
Indeed, one study published in the Independent daily newspaper of London indicates that people sometimes even use them for trips of less than half a mile <1 km>.
Thật vậy, một cuộc nghiên cứu được đăng trong tờ nhật báo Independent của Luân Đôn cho thấy rằng đôi lúc người ta dùng xe hơi để đi dưới một kilômét.
Please remember that Google”s tools are designed to facilitate compliance and do not relieve any particular publisher of its obligations under the law.
Vui lòng nhớ rằng các công cụ của Google được thiết kế để tạo điều kiện cho vccidata.com.vnệc tuân thủ và không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật.
At one time, the prison authorities allowed the Witness prisoners to have only a limited amount of Bible literature published by Jehovah’s Witnesses.
Có một thời gian, những người có thẩm quyền trong trại giam chỉ cho phép các Nhân Chứng giữ một số sách báo do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
For more information, see chapters 12 and 19 of this book, What Does the Bible Really Teach?, published by Jehovah’s Witnesses.
Để biết thêm thông tin, xin xem chương 12 và 19 của sách này, Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
In 1986, Nixon addressed a convention of newspaper publishers, impressing his audience with his tour d”horizon of the world.
Năm 1986, Richard Nixon phát biểu tại một hội nghị của những nhà xuất bản báo chí, gây ấn tượng với các khán giả bằng tour d”horizon thế giới của ông.
Josefina Passadori (April 5, 1900 – December 13, 1987) was an Argentinian writer who published several textbooks as well as poetry under the nom de plume Fröken Thelma.

Xem thêm : Nóng Giận Có Tốt Không – Cơn Giận Dữ Gây Hại Cho Sức Khỏe Như Thế Nào

Josefina Passadori (ngày 5 tháng 4 năm 1900 – ngày 13 tháng 12 năm 1987) là một nhà văn nữ người Argentina đã xuất bản một số sách giáo khoa cũng như thơ ca, theo đề cử của Fröken Thelma.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255