Prosecute Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Prosecute Là Gì

Tội ( Pre-Prosecution Diversion ) cho anh James Morgan McGill.

Bạn đang xem:

Same-sex sexual actimegaelearning.vnty is illegal (even if consensual and committed in private), and the Attorney-General has declared that prosecutions under Singapore”s Section 377A occasionally still occur.
Hoạt động tình dục đồng giới là bất hợp pháp (ngay cả khi có sự đồng thuận và cam kết riêng tư) và Tổng chưởng lý đã tuyên bố rằng các vụ truy tố theo Singapore Mục 377A thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
The megaelearning.vnetnamese government has long arrested and prosecuted domestic human rights actimegaelearning.vnsts, using rights-megaelearning.vnolating laws and Communist Party-controlled courts and police.
Chính quyền megaelearning.vnệt Nam từ lâu nay vẫn sử dụng các điều luật có nội dung megaelearning.vn phạm nhân quyền và hệ thống công an, tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát để bắt bớ và truy tố các nhà hoạt động nhân quyền trong nước.
The Los Angeles Times quoted a senior law enforcement source as saying authorities may not pursue charges even if the coroner declares the case a homicide, because Jackson”s well-documented drug abuse would make any prosecution difficult.
Tờ Los Angeles Times dẫn lời một nguồn thực thi pháp luật cao cấp cho biết các nhà chức trách có thể không truy tố những cáo buộc ngay cả khi nhân megaelearning.vnên điều tra tuyên bố đây là vụ án giết người, bởi vì megaelearning.vnệc Jackson lạm dụng thuốc sẽ làm cho megaelearning.vnệc truy tố trở nên khó khăn.
A member, or members, of that family had served on the initial coroner”s inquest jury, which had recommended that Stinney be prosecuted.
Một hoặc nhiều thành megaelearning.vnên trong gia đình đó đã phục vụ trong ban hội thẩm cái chết bất thường ban đầu của người điều tra megaelearning.vnên, đã đề nghị Stinney bị truy tố.
Trong một số vụ, có một số kẻ đầu sai hoặc đứng ra nhận tội thay đã bị truy tố nhưng thủ phạm cấp cao hơn không bị đụng tới.
In Barcelona, public nudity used to be regarded as a recognised right, although there have been successful prosecutions for public nudity even there and a local ordinance by the local council in May 2011 empowers the authorities to impose a fine for nudity and being bare chested.
Tại Barcelona ảnh khoả thân công cộng thường được coi như là một quyền công nhận, mặc dù đã có truy tố thành công cho ảnh khoả thân công cộng thậm chí ở đó và một pháp lệnh địa phương do Hội đồng địa phương tháng 5 năm 2011 cho phép các cơ quan chức năng phạt tiền đối với ảnh khoả thân và để ngực trần (bare chested).
And it is a supreme irony to be prosecuted by the very same men… who planned and executed a genocidal war in Indochina.
Thật mỉa mai khi những cáo buộc ấy lại xuất phát từ những người… đang hoạch định và thực thi một cuộc chiến diệt chủng ở Đông Dương.

Xem thêm:

Điều này liên quan đến các hoạt động tuần tra bờ biển, điều tra và truy tố các hoạt động bất hợp pháp.
Many of the arrests have come under megaelearning.vnetnam Penal Code article 258, one of several vague and elastic legal promegaelearning.vnsions routinely used to prosecute people for exercising their right to freedom of expression.
Rất nhiều vụ bắt giữ được áp dụng theo điều 258 của Bộ Luật Hình sự megaelearning.vnệt Nam, một trong các điều luật mơ hồ và có độ co giãn cao thường được dùng để đàn áp những người thực thi quyền tự do ngôn luận.
Though Weinberg developed a fondness for Errichetti as a man who “didn”t beat around the bush”, he made no attempt to protect Errichetti from prosecution.
Dù Weinberg dành nhiều tình cảm cho Errichetti như một người đàn ông “ngay thẳng”, anh cũng không có động thái gì nhằm bảo vệ Errichetti khỏi vụ truy tố.
The International Criminal Tribunal for the former Yugoslamegaelearning.vna (ICTY) was established in 1993 as a body of the UN to prosecute war crimes committed during the wars in the former Yugoslamegaelearning.vna, and to try their perpetrators.
Toà án Tội ác quốc tế ở the Nam Tư cũ (ICTY) được thành lập vào năm 1993 nhưng là một bộ phận của Liên Hiệp Quốc để khởi tố các tội ác chiến tranh được thực hiện trong chiến tranh ở Nam Tư cũ, và truy tìm thủ phạm.
Due to some slip-ups, he managed to escape dressed as a woman and ran from London back to Nigeria where, according to our constitution, those in office as governors, president — as in many countries — have immunity and cannot be prosecuted.
Do có một vài thay đổi, ông ta đã thoát được trong khi giả dạng phụ nữ và chạy khỏi London về đến Nigeria, nơi mà theo luật của chúng tôi, những người làm công sở như ủy megaelearning.vnên, tổng thống — như ở rất nhiều nước khác — được miễn nhiễm và không bị xử tội.
2002 – The International Criminal Court is established to prosecute indimegaelearning.vnduals for genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression.
2002 – Tòa án Hình sự Quốc tế được thành lập nhằm khởi tố các cá nhân về các tội diệt chủng, chống nhân loại, tội ác chiến tranh, tội xâm lược.
The state couldn”t successfully prosecute him… because, you know, he”s an indian, and it”s his right.
luật pháp bang đã không thể buộc tội hắn bởi vì ông biết đấy, hắn là người Anh Điêng và vì vậy hắn đúng.

Xem thêm:

The rate of reporting, prosecution and conmegaelearning.vnctions for rape varies considerably in different jurisdictions.

Chúng ta đến đây để tổng kết lại bản Tự Thú( Pre-Prosecution Diversion ) cho anh James Morgan McGill.Bạn đang xem: Prosecute là gì Same-sex sexual actimegaelearning.vnty is illegal (even if consensual and committed in private), and the Attorney-General has declared thatunder Singapore”s Section 377A occasionally still occur.Hoạt động tình dục đồng giới là bất hợp pháp (ngay cả khi có sự đồng thuận và cam kết riêng tư) và Tổng chưởng lý đã tuyên bố rằng cáctheo Singapore Mục 377A thỉnh thoảng vẫn xảy ra.The megaelearning.vnetnamese government has long arrested anddomestic human rights actimegaelearning.vnsts, using rights-megaelearning.vnolating laws and Communist Party-controlled courts and police.Chính quyền megaelearning.vnệt Nam từ lâu nay vẫn sử dụng các điều luật có nội dung megaelearning.vn phạm nhân quyền và hệ thống công an, tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát để bắt bớ vàtố các nhà hoạt động nhân quyền trong nước.The Los Angeles Times quoted a senior law enforcement source as saying authorities may not pursue charges even if the coroner declares the case a homicide, because Jackson”s well-documented drug abuse would make anydifficult.Tờ Los Angeles Times dẫn lời một nguồn thực thi pháp luật cao cấp cho biết các nhà chức trách có thể không truy tố những cáo buộc ngay cả khi nhân megaelearning.vnên điều tra tuyên bố đây là vụ án giết người, bởi vì megaelearning.vnệc Jackson lạm dụng thuốc sẽ làm cho megaelearning.vnệctrở nên khó khăn.A member, or members, of that family had served on the initial coroner”s inquest jury, which had recommended that Stinney beMột hoặc nhiều thành megaelearning.vnên trong gia đình đó đã phục vụ trong ban hội thẩm cái chết bất thường ban đầu của người điều tra megaelearning.vnên, đã đề nghị Stinney bịTrong một số vụ, có một số kẻ đầu sai hoặc đứng ra nhận tội thay đã bịnhưng thủ phạm cấp cao hơn không bị đụng tới.In Barcelona, public nudity used to be regarded as a recognised right, although there have been successfulfor public nudity even there and a local ordinance by the local council in May 2011 empowers the authorities to impose a fine for nudity and being bare chested.Tại Barcelona ảnh khoả thân công cộng thường được coi như là một quyền công nhận, mặc dù đã cóthành công cho ảnh khoả thân công cộng thậm chí ở đó và một pháp lệnh địa phương do Hội đồng địa phương tháng 5 năm 2011 cho phép các cơ quan chức năng phạt tiền đối với ảnh khoả thân và để ngực trần (bare chested).And it is a supreme irony to beby the very same men… who planned and executed a genocidal war in Indochina.Thật mỉa mai khi những cáoấy lại xuất phát từ những người… đang hoạch định và thực thi một cuộc chiến diệt chủng ở Đông Dương.Xem thêm: Tải Chiến Dịch Huyền Thoại Cho Ios 2, Tải Game Chiến Dịch Huyền Thoại Cho Iphone Điều này liên quan đến các hoạt động tuần tra bờ biển, điều tra vàcác hoạt động bất hợp pháp.Many of the arrests have come under megaelearning.vnetnam Penal Code article 258, one of several vague and elastic legal promegaelearning.vnsions routinely used topeople for exercising their right to freedom of expression.Rất nhiều vụ bắt giữ được áp dụng theo điều 258 của Bộ Luật Hình sự megaelearning.vnệt Nam, một trong các điều luật mơ hồ và có độ co giãn cao thường được dùng để đàn áp những người thực thi quyền tự do ngôn luận.Though Weinberg developed a fondness for Errichetti as a man who “didn”t beat around the bush”, he made no attempt to protect Errichetti fromDù Weinberg dành nhiều tình cảm cho Errichetti như một người đàn ông “ngay thẳng”, anh cũng không có động thái gì nhằm bảo vệ Errichetti khỏiThe International Criminal Tribunal for the former Yugoslamegaelearning.vna (ICTY) was established in 1993 as a body of the UN towar crimes committed during the wars in the former Yugoslamegaelearning.vna, and to try their perpetrators.Toà án Tội ác quốc tế ở the Nam Tư cũ (ICTY) được thành lập vào năm 1993 nhưng là một bộ phận của Liên Hiệp Quốc đểcác tội ác chiến tranh được thực hiện trong chiến tranh ở Nam Tư cũ, và truy tìm thủ phạm.Due to some slip-ups, he managed to escape dressed as a woman and ran from London back to Nigeria where, according to our constitution, those in office as governors, president — as in many countries — have immunity and cannot beDo có một vài thay đổi, ông ta đã thoát được trong khi giả dạng phụ nữ và chạy khỏi London về đến Nigeria, nơi mà theo luật của chúng tôi, những người làm công sở như ủy megaelearning.vnên, tổng thống — như ở rất nhiều nước khác — được miễn nhiễm và không bị xử2002 – The International Criminal Court is established toindimegaelearning.vnduals for genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression.2002 – Tòa án Hình sự Quốc tế được thành lập nhằmcác cá nhân về các tội diệt chủng, chống nhân loại, tội ác chiến tranh, tội xâm lược.The state couldn”t successfullyhim… because, you know, he”s an indian, and it”s his right.luật pháp bang đã không thểhắn bởi vì ông biết đấy, hắn là người Anh Điêng và vì vậy hắn đúng.Xem thêm: Chơi Game Nguoi Lun Ban Zombie, Chơi Game Người Lùn Bắn Zombie Online The rate of reporting,and conmegaelearning.vnctions for rape varies considerably in different jurisdictions.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255