Tất tần tật về Promise và async/await

Promise.race([blueTuktuk, greenMotobike, redTractor]) — Hình minh họa của Ken Wong

Chời, thời này ai xài Promise nữa. Chuẩn giờ đây là async / await. — Ai đó trên mạng

Hãy khoan bạn ơi, đừng vội nhảy lên chuyến tàu tốc hành async/await trong khi chưa rành Promise, kẻo lại xảy ra “va chạm khi dồn dịch”, gây nên hậu quả khôn lường, vì căn bản async/await vẫn dùng Promise ở bên dưới mà thôi.

Ehkoo sẽ điểm những khái niệm cơ bản về Promise, đồng thời so sánh với async / await để xem khi nào thì nên xài hàng nào nhé .

Nhắc lại, Promise là gì?

Promise là một cơ chế trong JavaScript giúp bạn thực thi các tác vụ bất đồng bộ mà không rơi vào callback hell hay pyramid of doom, là tình trạng các hàm callback lồng vào nhau ở quá nhiều tầng. Các tác vụ bất đồng bộ có thể là gửi AJAX request, gọi hàm bên trong setTimeout, setInterval hoặc requestAnimationFrame, hay thao tác với WebSocket hoặc Worker… Dưới đây là một callback hell điển hình.

api.getUser(' pikalong ', function (

err, user

) { if (err) throw err api.getPostsOfUser(user, function (

err, posts

) { if (err) throw err api.getCommentsOfPosts(posts, function (

err, comments

) { }) }) })

Ví dụ trên khi được viết lại bằng Promise sẽ là :

api
 .getUser(' pikalong ')
 .then((user) => api.getPostsOfUser(user))
 .then((posts) => api.getCommentsOfPosts(posts))
 .catch((err) => {
  throw err
 })

Để tạo ra một promise object thì bạn dùng class Promise có sẵn trong trình duyệt như sau :

const p = new Promise(
  function (

resolve, reject

) { }, )

Trong đó, executor là một hàm có hai tham số:

 • resolve là hàm sẽ được gọi khi promise hoàn thành
 • reject là hàm sẽ được gọi khi có lỗi xảy ra

Ví dụ :

api.getUser = function (username) {
  
 return new Promise((

resolve, reject

) => { http.get(

`/ users /

USD {username}

`

, (

err, result

) => { if (err) return reject(err) resolve(result) }) }) }

Như vậy api.getUser() sẽ trả về một promise object. Chúng ta có thể truy xuất đến kết quả trả về bằng phương thức .then() như sau:

function onSuccess(user) {
 console.log(user)
}
function onError(err) {
 console.error(error)
}

api.getUser(' pikalong ').then(onSuccess, onError)

Phương thức .then(onSuccess, onError) nhận vào hai hàm: onSuccess được gọi khi promise hoàn thành và onError được gọi khi có lỗi xảy ra. Bên trong tham số onSuccess bạn có thể trả về một giá trị đồng bộ, chẳng hạn như giá trị số, chuỗi, null, undefined, array hay object; hoặc một promise object khác. Các giá trị bất đồng bộ sẽ được bọc bên trong một Promise, cho phép bạn kết nối (chaining) nhiều promises lại với nhau.

promise()
 .then(() => {
  return ' foo '
 })
 .then((result1) => {
  console.log(result1) 
  return anotherPromise()
 })
 .then((result2) => console.log(result2)) 
 .catch((err) => {})

Trong ví dụ trên, bạn thấy đến phương thức .catch(). Phương thức này chỉ là cú pháp bọc đường (syntactic sugar) của .then(null, onError) mà thôi. Chúng ta sẽ nói thêm về .catch() ở bên dưới.

Tạo nhanh Promise với Promise.resolve()Promise.reject()

Có những trường hợp bạn chỉ cần bọc một giá trị vào promise hay tự động reject. Thay vì dùng cú pháp new Promise() dài dòng, bạn có thể dùng hai phương thức tĩnh Promise.resolve(result)Promise.reject(err)

const p = Promise.resolve(12)
 .then((result) => console.log(result)) 
 .then((res) => Promise.reject(new Error(' Dừng lại nhanh ')))
 .then(() => ' Cười thêm phát nữa là tym anh đứt phanh ')
 .catch((err) => console.error(err)) 

Còn async/await là cái chi?

Được ra mắt trong ES8, async / await là một chính sách giúp bạn triển khai những thao tác bất đồng bộ một cách tuần tự hơn. Async / await vẫn sử dụng Promise ở bên dưới nhưng mã nguồn của bạn ( theo một cách nào đó ) sẽ trong sáng và dễ theo dõi .

Để sử dụng, bạn phải khai báo hàm với từ khóa async. Khi đó bên trong hàm bạn có thể dùng await.

async function() {
 try {
  const user = await api.getUser(' pikalong ')
  const posts = await api.getPostsOfUser(user)
  const comments = await api.getCommentsOfPosts(posts)

  console.log(comments)
 } catch (err) {
  console.log(err)
 }
}

Cần quan tâm là tác dụng trả về của async function luôn là một Promise .

async function hello() {
 return 1
}

console.log(hello() instanceof Promise) 
hello().then(console.log) 

Căn bản về Promise và async / await là vậy. Hiện nay, bạn đã hoàn toàn có thể sử dụng Promise và async / await ở toàn bộ những trình duyệt tân tiến ( trừ IE11 ra nhé, bạn vẫn cần polyfill cho nó ). Hãy xem những trường hợp cần chú ý quan tâm khi sử dụng chúng .

“Kim tự tháp” Promises

Một lỗi tất cả chúng ta hay mắc phải khi mới làm quen với Promise, đó là tạo ra “ kim tự tháp ” promises như thế này .

api
 .getUser(' pikalong ')
 .then((user) => {
  api
   .getPostsOfUser(user)
   .then((posts) => {
    api
     .getCommentsOfPosts(posts)
     .then((comments) => {
      console.log(comments)
     })
     .catch((err) => console.log(err))
   })
   .catch((err) => console.log(err))
 })
 .catch((err) => console.log(err))

Lý do vì chúng ta quên mất tính chất liên kết (chaining) của promise, cho phép bên trong hàm resolve có thể trả về một giá trị đồng bộ hoặc một promise khác. Do đó cách giải quyết là:

api
 .getUser(' pikalong ')
  
 .then((user) => api.getPostsOfUser(user))
 .then((posts) => api.getCommentsOfPosts(posts))
 .catch((err) => {
  throw err
 })

Theo Ehkoo, việc hiểu và sử dụng thành thạo tính liên kết là một trong những điểm QUAN TRỌNG NHẤT khi làm việc với Promise. Khi promise lồng vào nhau từ 2 tầng trở lên thì đã đến lúc bạn phải refactor lại rồi.

Luôn đưa vào .then() một hàm

Bạn thử đoán xem đoạn code sau sẽ in ra gì ?

Promise.resolve(1).then(2).then(console.log)

Câu trả lời là 1 đó. Phương thức .then đòi hỏi tham số của nó phải là một hàm. Nếu bạn đưa vào .then() một giá trị, nó sẽ bị bỏ qua, giải thích tại sao đoạn code trên hiển thị 1. Trường hợp tương tự:

Promise.resolve(1).then(Promise.resolve(2)).then(console.log) 

Cách xử lý :

Promise.resolve(1)
 .then(() => 2)
  
 .then(() => Promise.resolve(2))
 .then(console.log) 

Chúng ta sẽ được hiệu quả như mong muốn .

Cẩn thận với this khi dùng tham chiếu hàm

Giả sử bạn có đoạn code sau :

const add2 = (x) => x + 2

Promise.resolve(4).then((result) => add2(result))

Hàm onSuccess không làm gì khác ngoài việc chuyển result vào cho add2, nên bạn có thể dùng tham chiếu hàm để đoạn code trên gọn hơn.

Promise.resolve(4).then(add2)

Bạn có thể nghĩ, vậy với phương thức của một đối tượng, ta cũng có thể đưa tham chiếu hàm vào .then()?

class User {
 constructor(user) {
  this.user = user
 }

 getUsername() {
  return this.user.username
 }
}

const u = new User({ username: ' pikalong ' })
Promise.resolve().then(u.getUsername).then(console.log)

Nhưng bạn lại nhận được lỗi sau :

Unhandled rejection : [ TypeError : Cannot read property ‘ user ’ of undefined ]

Lý do là vì khi trong strict mode, biến ngữ cảnh this chỉ được xác định khi trực tiếp gọi phương thức của đối tượng đó, hoặc thông qua .bind(). Bạn có thể xem giải thích chi tiết hơn ở đây.

Để xử lý lỗi này, bạn hoàn toàn có thể dùng một trong những cách sau :

.then(() => u.getUsername())

 
.then(u.getUsername.bind(u))

 
 
class User {
  
 getUsername = () => {
  return this.user.username
 }
}

Chạy các Promise tuần tự

Trong trường hợp muốn chạy các promises một cách tuần tự như sơ đồ ở trên, bạn có thể dùng hàm Array.prototype.reduce .

;[promise1, promise2, promise3].reduce(function (

currentPromise, promise

) { return currentPromise.then(promise) }, Promise.resolve()) Promise.resolve

(

).then(promise1).then(promise2).then(promise3)

Async / await mang đến giải pháp “ xinh đẹp ” hơn, được cho phép bạn truy xuất đến giá trị của những promises phía trước nếu thiết yếu .

async function() {
 const res1 = await promise1()
 const res2 = await promise2(res1)
 const res3 = await promise3(res2)
}

Chạy nhiều Promises cùng lúc với Promise.all()

Lại có trường hợp bạn muốn thực thi và lấy ra kết quả của nhiều promises cùng lúc. Giải pháp “ngây thơ” sẽ là dùng vòng lặp, hoặc .forEach.

const userIds = [1, 2, 3, 4]

 
const users = []
for (let id of userIds) {
 api.getUser(id).then((user) => [...users, user])
}

console.log(users) 

Lý do là vì khi promise chưa kịp resolve thì dòng console.log đã chạy rồi. Chúng ta có thể sửa bằng cách dùng Promise.all([promise1, promise2, ...]). Phương thức này nhận vào một mảng các promises và chỉ resolve khi tất cả các promises này hoàn thành, hoặc reject khi một trong số chúng xảy ra lỗi.

const userIds = [1, 2, 3, 4]

Promise.all(usersIds.map(api.getUser)).then(function (arrayOfResults) {
 const [user1, user2, user3, user4] = arrayOfResults
})

Nếu dùng async / await thì …

async function() {
 const userIds = [1, 2, 3, 4]
 const [user1, user2, user3, user4] = await Promise.all(usersIds.map(api.getUser))
}

Đừng quên Promise.race()

Ngoài hai kiểu chạy tuần tự và song song ở trên, chúng ta còn có Promise.race([promise1, promise2, ...]). Phương thức này nhận vào một mảng các promises và sẽ resolve/reject ngay khi một trong số các promises này hoàn thành/xảy ra lỗi.

Promise.race([
 ping(' ns1.example.com '),
 ping(' ns2.example.com '),
 ping(' ns3.example.com '),
 ping(' ns4.example.com '),
]).then((result) => {})

Cẩn thận với return không tường minh

Xét hai đoạn mã sau :

api
 .getUser(' pikalong ')
 .then((user) => {
  return api.getPostsByUser(user)
 })
 .then(console.log) 

api
 .getUser(' pikalong ')
 .then((user) => {
  api.getPostsByUser(user)
 })
 .then(console.log) 

Đoạn mã thứ hai trả về undefined vì trong JavaScript nếu một hàm không công khai trả về một giá trị, undefined mặc định sẽ được trả về (nguồn). Do đó, bạn cần lưu ý về giá trị return khi làm việc với Promise.

Phân biệt .then(resolve, reject).then(resolve).catch(reject)

Hàm reject trong .then(resolve, reject) chỉ có thể chụp được lỗi từ những .then() phía trước nó, mà không thể bắt được lỗi xảy ra trong hàm resolve cùng cấp.

api.getUser(' pikalong ').then(
 (user) => {
  throw new Error(' Lỗi rồi bạn ei ')
 },
 (err) => {
   
 },
)

api
 .getUser(' pikalong ')
 .then((user) => {
  throw new Error(' Lỗi rồi bạn ei ')
 })
 .catch((err) => console.log(err)) 

Lưu ý là promise sẽ dừng quy trình thực thi khi bắt được lỗi

Promise.resolve()
 .then(() => {
  throw ' foo '
 })
 .then(
  () => {
   throw ' bar '
  },
  (err) => {
   console.error(' here ', err)
  },
 )
 .catch((err) => console.error(' final ', err))

 

Truyền dữ liệu giữa các promises với nhau

Một trong những điểm hạn chế của Promise là không có chính sách mặc định để bạn truyền tài liệu giữa những promise objects với nhau. Nghĩa là :

api
 .getUser(' pikalong ')
 .then((user) => api.getPostsByUser(user))
 .then((posts) => {
   
 })

Một cách là dùng Promise.all().

api
 .getUser(' pikalong ')
 .then((user) => Promise.all([user, api.getPostsByUser(user)]))
 .then((results) => {
   
   
  const [, posts] = results

   
  return Promise.all([...results, api.getCommentsOfPosts(posts)])
 })

Hoặc, nếu bạn cảm thấy phân tách mảng khó dùng vì phải nhớ thứ tự của những giá trị thì ta hoàn toàn có thể dùng object như sau :

api
 .getUser(' pikalong ')
 .then((user) => api.getPostsByUser(user).then((posts) => ({ user, posts })))
 .then((results) =>
  api
   .getCommentsOfPosts(results.posts)
   .then((comments) => ({ ...results, comments })),
 )
 .then(console.log) 

Lại một lần nữa, async / await lại tỏa sáng vì giúp bạn truy xuất đến tác dụng của những promises phía trước .

async function() {
 const user = await api.getUser(' pikalong ')
 const posts = await api.getPostsOfUser(user)
 const comments = await api.getCommentsOfPosts(posts)
}

Cẩn thận nha, Promise không lazy

Với đoạn code sau :

console.log(' before ')
const promise = new Promise(function fn(

resolve, reject

) { console.log(' hello ') }) console.log(' after ')

Kết quả được in ra console lần lượt sẽ là :

before
hello
after

Bạn có thể thấy hàm executor của Promise được thực thi ngay lập tức. Điều này có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn, chẳng hạn như:

const getUsers = new Promise((

resolve, reject

) => { return http.get(

`/ api`

, (

err, result

) => err ? reject(err) : resolve(result), ) }) button.onclick = (e) => getUsers

Cách xử lý là đưa vào một hàm trả về promise .

const getUsers = () =>
 new Promise((

resolve, reject

) => { return http.get(

`/ api`

, (

err, result

) => err ? reject(err) : resolve(result), ) }) button.onclick = (e) => getUsers()

Cuối cùng, .finally()

Bên cạnh .then().catch(), chúng ta còn có .finally(onFinally). Phương thức này nhận vào một hàm và sẽ được kích hoạt dù cho promise trước nó hoàn thành hay xảy ra lỗi.

showLoadingSpinner()
api.getUser(' pikalong ')
 .then(user => {})
 .catch(err => {})
 .finally(hideLoadingSpinner)

 
async function() {
 try {
  showLoadingSpinner()
  api.getUser(' pikalong ')
 } catch(err) {
 } finally {
  hideLoadingSpinner()
 }
}

Bạn có thể đọc thêm về Promise.prototype.finally() ở đây. Lưu ý là phương thức này hiện chỉ được hỗ trợ bởi Firefox, Chrome và Opera thôi nhé.

Kết luận

Bạn hoàn toàn có thể thấy Promise và async / await không trọn vẹn sửa chữa thay thế mà tương hỗ lẫn nhau. Mặc dù tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng async / await ở hầu hết những trường hợp, Promise vẫn là nền tảng thiết yếu khi thực thi những tác vụ bất đồng bộ trong JavaScript. Do đó bạn nên xem xét và lựa chọn giải pháp tương thích, tùy vào tình hình thực tiễn nhá .

Đọc thêm

Using Promises — MDN

We have a problem with Promise — Nolan LawsonPromise is the wrong abstraction — Antti HolvikariPromises are not neutral enough — André Staltz

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255