‘podium’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” podium “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ podium, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ podium trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. Okay, he’s returning to the podium.

Ông ta đã quạy lại bục .

2. I jacked off behind the podium while I was sharing.

Anh xóc lọ ở dưới bục diễn văn trong khi phát biểu .

3. Any way I can get up onstage by the podium?

Có cách nào để tôi hoàn toàn có thể lên sân khấu và đứng sau bục không ?

4. Podium in the palace, where the statue of a goddess may have stood

Bệ trong hoàng cung, có lẽ rằng trước kia là nơi đặt một tượng nữ thần

5. The Netherlands achieved a podium sweep in speed skating, in the women’s 3,000 metres.

Hà Lan đạt được giải trong trượt băng vận tốc 3.000 mét nữ .

6. He stepped up to the podium, even though he had neither Bible nor notes.

Anh lên bục nói dù không có Kinh Thánh hoặc giấy ghi chép gì cả .

7. They have never left the podium of CAF Beach soccer championship since their first appearance in 2007.

Họ chưa khi nào vắng mặt tại Giải vô địch bóng đá bãi biển châu Phi nào từ lần đầu tham gia năm 2007 .

8. The 115-story tower has a width-to-height aspect ratio of 1:10 and also has an 11-story podium.

Tháp 115 tầng có tỉ lệ co chiều rộng là 1 : 10 và cũng có bục 11 tầng .

9. A clearly-livid Lewis Hamilton has vowed to ” find out ” who made the fateful pit-call that cost him a podium finish in Australia .

Lewis Hamilton hẳn nhiên cáu tiết đã hứa sẽ ” tò mò ra ” ai đã đưa ra tín hiệu lệnh tồi tệ khiến anh ấy mất thời cơ đứng trên bục danh dự ở châu Úc .

10. At the podium ceremony, Schumacher pushed Barrichello onto the top step, and for this disturbance, the Ferrari team incurred a US$1 million fine.

Ở lễ trao giải, Schumacher đẩy Barrichello lên bục cao nhất, và vì hành vi này, đội Ferrari bị phạt 1 triệu dollar .

11. The Fifth Symphony was premiered on 22 December 1808 at a mammoth concert at the Theater an der Wien in Vienna consisting entirely of Beethoven premieres, and directed by Beethoven himself on the conductor’s podium.

Bản Giao hưởng Số 5 được màn biểu diễn ra đời vào ngày 22 tháng 12 năm 1808 trong một buổi hoà nhạc đồ sộ tại nhà hát Theater an der Wien do đích thân Beethoven chỉ huy .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255