plagiarize trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Later, Stefano Salvati accused her of plagiarizing the concept of a music video he directed for Biagio Antonacci in 1994.

Sau đó, Stefano Salvati đã cáo buộc Madonna ăn cắp ý tưởng của một video ca nhạc ông đạo diễn cho Biagio Antonacci vào năm 1994.

WikiMatrix

Nope, plagiarized the entire book.

Không, cô ta ăn cắp cả quyển sách.

OpenSubtitles2018. v3

We can’t make a deal on a book that’s been plagiarized.

Chúng tôi không thể thỏa thuận với một cuốn sách ăn cắp ý tưởng.

OpenSubtitles2018. v3

He faced plagiarism allegation in 2009 when it 2NE1’s “I Don’t Care” was accused of mimicking US singer Lionel Richie’s “Just Go.”

Ông phải đối mặt với cáo buộc đạo văn năm 2009 khi “I Don’t Care” của 2NE1 bị buộc tội bắt chước “Just Go” của ca sĩ Lionel Richie.

WikiMatrix

I didn’t plagiarize.

Anh không ăn cắp.

OpenSubtitles2018. v3

David Turner of MTV described a nightcore remix of “7 Years” by Lukas Graham as “just the normal fucking song” and plagiarism. “:!: Nightcore is Hardcore ❗ biography”.

David Turner của MTV đã mô tả một bản phối lại nighcore” 7 năm ” của Lukas Graham là “chỉ là bài hát chết tiệt bình thường” (just the normal fucking song) và đạo văn. ^ “:!: Nightcore is Hardcore ❗ biography”.

WikiMatrix

The only problem is it’s plagiarized from a major French feminist journal, and when you go to the supposed course website, it points to a lingerie-selling website.

Vấn đề duy nhất là nó ăn cắp ý tưởng từ một tạp chí phụ nữ Pháp và khi bạn đến trang web khóa đó, nó chỉ tới một trang web bán đồ lót.

ted2019

Plagiarism is considered academic dishonesty and a breach of journalistic ethics.

Đạo văn được xem là hành vi thiếu trung thực về mặt học thuật và vi phạm đạo đức báo chí.

WikiMatrix

Why do you continue your performances despite the plagiarism scandal?

Lý do vẫn cứ cố ý triển khai hoạt động giải trí tuyên truyền là gì chứ ?

QED

Retrieved September 29, 2009. (in English) YG Hits Sony Over Plagiarism Allegations.

Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2010. ^ (tiếng Anh) YG Hits Sony Over Plagiarism Allegations.

WikiMatrix

You plagiarized a rap song.

Anh ăn cắp từ đoạn nhạc rap.

OpenSubtitles2018. v3

They also ruled that the defendants had not plagiarized “Thriller” or “We Are the World”.

Họ cũng đã phán quyết rằng các bị cáo đã không ăn cắp ý tưởng cho “Thriller” cũng như “We Are the World”.

WikiMatrix

Some accounts of the settlement state that “Demon with a Glass Hand”, another Outer Limits episode written by Ellison, was also claimed to have been plagiarized by the film, but Ellison explicitly stated that The Terminator “was a ripoff” of “Soldier” rather than “Demon with a Glass Hand”.

Demon with a Glass Hand, 1 tập khác của The Outer Limits cũng tuyên bố đã bị ăn cắp ý tưởng bởi bộ phim, nhưng Ellison đã quy định rõ ràng rằng The Terminator “là một ripoff” của “Soldier” hơn là “Demon with a Glass Hand”.

WikiMatrix

The site, which uses the .cat sponsored top-level domain, was described by Torres as “plagiarized“.

Trang web, sử dụng tên miền cấp cao được tài trợ (sponsored top-level domain) .cat, được Torres mô tả là “đạo văn“.

WikiMatrix

The same month the song was released, Serebro accused Momoland of plagiarizing their song “Mi Mi Mi” with “Bboom Bboom”.

Cùng tháng mà bài hát được phát hành, Serebro đã cáo buộc bài hát của Momoland “Bboom Bboom” đã đạo nhái bài hát ” Mi Mi Mi ” của họ.

WikiMatrix

On September 21, 2009, Sisa Magazine, a news program on MBC, stated that officials from Sony reportedly sent YG Entertainment warning letters about plagiarism.

Ngày 21 tháng 9 năm 2009, tạp chí Sisa, một chương trình mới của đài MBC, dẫn nguồn tin từ những quan chức của Sony rằng họ đã gửi cho YG Entertainment thư cảnh cáo về việc vi phạm tác quyền này.

WikiMatrix

Obviously, Matthew, an apostle and eyewitness, did not need to plagiarize the writings of Mark, who was not an eyewitness.

Rõ ràng, là một sứ đồ và nhân chứng, Ma-thi-ơ không cần phải ăn cắp văn của một người không tận mắt chứng kiến sự việc như Mác.

jw2019

At this rate, it will be a plagiarizing.

Đây chắc là bị đạo rồi .

QED

In early March 2018, French artist Hachim Bahous asserted that Disney had plagiarized a series of album covers he designed for Sony Music’s label Legacy Recordings in France with character posters for the film.

Đầu tháng 3 năm 2018, nghệ sĩ người Pháp Hachim Bahous đã khẳng định rằng Disney đã ăn cắp một loạt bìa album mà anh đã thiết kế cho hãng thu âm Legacy Recordings của Sony Music ở Pháp với những áp phích nhân vật cho bộ phim.

WikiMatrix

The only problem is it’s plagiarized from a major French feminist journal, and when you go to the supposed course website, it points to a lingerie- selling website.

Vấn đề duy nhất là nó ăn cắp ý tưởng từ một tạp chí phụ nữ Pháp và khi bạn đến trang web khóa đó, nó chỉ tới một trang web bán đồ lót.

QED

Your parents literally plagiarized your childhood.

Bố mẹ em thật sự đã viết lại thời thơ ấu của em luôn đấy .

OpenSubtitles2018. v3

Calling itself the first gag variety, the show was accused of plagiarizing a program on Fuji TV and was cancelled.

Tự gọi là chương trình vui nhộn tiên phong, chương trình đã bị cáo buộc giống chương trình trên Fuji TV và đã bị hủy .

WikiMatrix

Edgar Allan Poe claimed the story was a plagiarism of his earlier work “The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall.”

Edgar Allan Poe thì khẳng định câu chuyện là đạo văn từ tác phẩm của ông là “The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall” (Cuộc phiêu lưu chưa từng thấy của một Hans Pfaall)đã có trước đó.

WikiMatrix

You say is to plagiarize.

Bạn nói là để plagiarize .

QED

However, “Em của ngày hôm qua”, “Cơn mưa ngang qua” and his other tracks were believed to be plagiarized.

Tuy nhiên, “Em của ngày hôm qua”, “Cơn mưa ngang qua” và nhiều bài hát khác của Tùng bị cho là đạo nhạc.

WikiMatrix

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255