Miss Grand International – Wikipedia

 Albania Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Algeria Unplaced  Angola Top 20 Top 20  Argentina Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 10 Unplaced  Armenia Unplaced Unplaced  Aruba Unplaced  Australia 4th Runner-up 3rd Runner-up Winner* Top 20 Top 20 Top 20 Top 10 Top 20  Bahamas Top 10 Unplaced  Bangladesh Unplaced Bashkortostan Unplaced Unplaced  Belarus Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Belgium Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Bolivia Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Botswana Unplaced  Bosnia and Herzegovina Unplaced  Brazil Top 10 Top 20 Top 10 Unplaced Top 20 Top 20 4th Runner-up 4th Runner-up 2nd Runner-up  Bulgaria Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Cambodia Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Top 10  Cameroon Unplaced  Canada Unplaced Runner-up 2nd Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Cape Verde Unplaced  Chile Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced  China Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced  Colombia Top 20 Runner-up 4th Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Top 20  Cook Islands Unplaced  Costa Rica Unplaced Top 10 Unplaced Top 20 Top 20 Top 20 Unplaced Top 10 Crimea Unplaced  Cuba Top 10 Winner Unplaced Top 20 Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced  Curaçao Unplaced Unplaced Unplaced  Czech Republic Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Runner-up 4th Unplaced Top 20 Top 10 Unplaced  Denmark Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Dominican Republic Runner-up 1st Unplaced Winner* Unplaced Unplaced Top 10 Top 20 Top 20 Top 20  Ecuador Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 10 Unplaced Runner-up 1st  Egypt Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  El Salvador Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced  England Unplaced Represent on United Kingdom Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Represent on United Kingdom  Estonia Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Ethiopia Unplaced Runner-up 1st* Unplaced Unplaced Unplaced  Fiji Unplaced  Finland Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  France Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 20  Georgia Unplaced  Germany Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 20  Ghana Unplaced Unplaced  Greece Unplaced Unplaced GuadeloupeGuadeloupe Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Guam Unplaced  Guatemala Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Runner-up 2nd Unplaced  Guinea Unplaced  Guyana Unplaced  Haiti Top 10 Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Honduras Unplaced Unplaced Unplaced  Hong Kong Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Hungary Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Iceland Unplaced  India Unplaced Unplaced Runner-up 2nd Unplaced Top 20 Runner-up 1st Unplaced Unplaced Top 20  Indonesia Unplaced Top 10 Unplaced Winner Top 10 Runner-up 2nd Unplaced Runner-up 3rd Top 10  Iran Unplaced Unplaced Unplaced  Iraq Unplaced  Ireland Top 20 Unplaced  Israel Top 20 Unplaced  Italy Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Jamaica Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced  Japan Unplaced Top 20 Top 10 Unplaced Unplaced Runner-up 4th Top 20 Top 20 Unplaced  Kazakhstan Unplaced Unplaced Top 20  Kenya Unplaced Unplaced Top 20  Korea Unplaced Unplaced Unplaced Top 10 Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Kosovo Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Kurdistan Unplaced Unplaced  Laos Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced  Latvia Top 10 Unplaced Unplaced  Lebanon Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Liberia Unplaced  Lithuania Unplaced Unplaced  Luxembourg Unplaced Unplaced  Macau Unplaced Unplaced Unplaced Top 10 Unplaced Unplaced Unplaced  Malaysia Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced Top 10 Top 20  Malta Unplaced Unplaced Unplaced  Mauritius Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Mexico Unplaced Top 20 Top 20 Top 20 Top 20 Top 10 Runner-up 1st Top 20 Unplaced  Moldova Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Mongolia Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Myanmar Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Top 20  Namibia Unplaced Unplaced Unplaced    Nepal Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Netherlands Top 20 Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced Top 20  New Zealand Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 20  Nicaragua Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Nigeria Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 20  Northern Ireland Unplaced Unplaced Represent on United Kingdom  North Macedonia Top 20 Unplaced  Norway Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Pakistan Top 20 Unplaced Unplaced  Panama Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Runner-up 3rd Top 20 Unplaced  Paraguay Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Winner Top 20 Unplaced Unplaced  Peru Top 20 Unplaced Top 10 Winner Top 20 Top 10 Top 20 Unplaced  Philippines Runner-up 3rd Unplaced Runner-up 3rd Runner-up 1st Runner-up 2nd Unplaced Unplaced Runner-up 1st Unplaced  Poland Unplaced Top 10 Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Portugal Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Puerto Rico Winner Top 20 Top 20 Runner-up 3rd Runner-up 3rd Runner-up 3rd Top 10 Top 10 Runner-up 3rd  Réunion Unplaced  Romania Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Russia Unplaced Top 10 Unplaced Unplaced Top 20 Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced  Saint Vincent and the Grenadines Unplaced  Samoa Unplaced  Scotland Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Represent on United Kingdom  Serbia Unplaced Unplaced Siberia Unplaced  Sierra Leone Unplaced Unplaced  Singapore Unplaced Unplaced Unplaced  Slovakia Runner-up 2nd Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  South Africa Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Runner-up 4th  South Sudan Unplaced Unplaced Unplaced Top 10  Spain Unplaced Unplaced Top 10 Top 20 Unplaced Top 10 Top 20 Unplaced Top 10  Sri Lanka Top 10 Top 20 Top 10 Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced  Suriname Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Sweden Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced   Switzerland Unplaced Unplaced Tahiti Top 20  Taiwan Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Tanzania Unplaced Unplaced Unplaced Tatarstan Unplaced Unplaced  Thailand Top 20 Top 10 Runner-up 4th Runner-up 2nd Top 10 Top 20 Runner-up 2nd Top 10 Unplaced  Tonga Unplaced  Tunisia Unplaced  Turkey Unplaced  Turkmenistan Unplaced  Uganda Unplaced Unplaced Unplaced  Ukraine Unplaced Top 20 Top 20 Top 10 Top 10 Unplaced Unplaced  United States Top 20 Unplaced Top 20 Runner-up 4th Unplaced Unplaced Unplaced Winner Unplaced  Uruguay Unplaced Unplaced  United States Virgin Islands Unplaced Unplaced Unplaced Unplaced  Venezuela Top 10 Top 20 Top 20 Top 20 Runner-up 1st Top 10 Winner Unplaced Top 10  Vietnam Unplaced Unplaced Unplaced Top 20 Top 10 Top 10 Top 10 Top 20 Winner  Wales Unplaced Represent on United Kingdom Unplaced Top 20 Unplaced Unplaced Unplaced Represent on United Kingdom  Zambia Unplaced  Zimbabwe Top 20 Unplaced Entrants 71 85 77 76 77 75 60 63 59 TBA

Source: https://shopdothang.com
Category: Kiến thức cuộc sống

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255