‘nhọc’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” nhọc “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ nhọc, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ nhọc trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Công việc nhọc nhằn.

2. Một đêm cực nhọc hả?

3. Hầu như đều khó nhọc.

4. Không cần phải nhọc công.

5. Yên tĩnh trừ tiếng một người đàn ông thở nặng nhọc, thở nặng nhọc và lảo đảo.

6. Cám ơn anh đã nhọc công.

7. Ồ, một công việc nặng nhọc.

8. cũng không ngại chi khó nhọc.

9. Đừng mang của cải nặng nhọc!

10. Ổng đã làm việc cực nhọc!

11. “Ban sức-mạnh cho kẻ nhọc-nhằn”

12. Tôi mệt-nhọc và rêm nhiều quá”.

13. Một cuộc sống khó nhọc bắt đầu

14. Chúng làm hết phần nặng nhọc mà.

15. “Chelsea nhọc nhằn vượt qua Stoke City”.

16. Chớ mệt nhọc về sự làm lành

17. Em làm cho mẹ cực nhọc lắm

18. Cô không cần phải cực nhọc vậy.

19. “Chớ mệt-nhọc về sự làm lành”

20. Cô biết đó, làm việc nặng nhọc.

21. Công việc chắc phải cực nhọc lắm.

22. Họ làm việc cực nhọc trước bàn tính.

23. chịu nhiều điều mất mát hay khó nhọc.

24. Anh ấy nhúng tay vào việc khó nhọc.

25. Ông khiêu vũ cực nhọc dữ, ông già.

26. Tuy nhiên, việc làm khó nhọc cũng thế.

27. “Ngài ban sức-mạnh cho kẻ nhọc-nhằn”

28. Chúng ta sẽ nhọc công đợi 1 chút.

29. Nó nhẫn nại và lảm việc cực nhọc

30. những năm nhọc nhằn rồi sẽ không còn.

31. 5 Một cuộc sống khó nhọc bắt đầu

32. Làm sao để vui thích công việc khó nhọc?

33. Nói thẳng ra là bỏ qua việc nặng nhọc.

34. Bao nhiêu nhọc nhằn gánh trên vai hàng ngày

35. Khi ta lao nhọc dưới gánh nặng chăm sóc?

36. 15 Chăn chiên là một công việc khó nhọc.

37. Không còn vất vả, không còn sự cực nhọc.

38. 7 Người mệt nhọc, anh không cho nước uống,

39. Nuôi dạy con cái là công việc khó nhọc.

40. Đời sống họ không phải vất vả cực nhọc.

41. … công việc cực nhọc… vẫn muốn vào Pi à?

42. Bữa nay em có công việc nặng nhọc đây nè.

43. 19 Với những anh chị làm công việc khó nhọc.

44. Hành trình ta có dù cực nhọc gian lao khổ,

45. 15 phút: “Ngài ban sức-mạnh cho kẻ nhọc-nhằn”.

46. Ta cực nhọc cả đêm, anh thì chỉ chè chén.

47. Chúng tôi thắng trận thứ hai một cách khó nhọc.

48. Tôi phải làm lụng cực nhọc để tự nuôi thân».

49. Nhưng cậu có làm việc cực nhọc bao giờ đâu?

50. 3 Một người được gì từ mọi việc khó nhọc

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255