modesty trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Unlike ambitious Absalom, Barzillai wisely displayed modesty. —Proverbs 11:2.

Không như Áp-sa-lôm, người đầy tham vọng, Bát-xi-lai đã khôn ngoan thể hiện tính khiêm tốn.—Châm-ngôn 11:2.

jw2019

Meekness, faith, modesty, these are the things that win lasting dearness for the woman of God. —Psalm 37:11; Hebrews 11:11, 31, 35; Proverbs 11:2.

Lòng nhu mì, đức tin, sự khiêm tốn, ấy là những điều làm người nữ trong Chúa được yêu thương lâu bền (Thi-thiên 37:11; Hê-bơ-rơ 11:11, 31, 35; Châm-ngôn 11:2).

jw2019

Perhaps the most important aspect of real-life teaching is done as parents model chastity, modesty, and virtue in their own lives.

Có lẽ khía cạnh quan trọng nhất về điều giảng dạy thật sự trong cuộc sống được thực hiện khi cha mẹ nêu gương trinh khiết, trang nhã, và đức hạnh trong cuộc sống của họ.

LDS

How can modesty help us to cope with unfair criticism?

Làm thế nào sự khiêm tốn có thể giúp chúng ta đối phó với việc bị chỉ trích một cách bất công?

jw2019

At Micah 6:8, we read: “What is Jehovah requiring of you? Only to exercise justice, to cherish loyalty, and to walk in modesty with your God!”

Nơi Mi-chê 6:8 cho biết: “Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công-bình, ưa sự nhân-từ và bước đi cách khiêmnhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”.

jw2019

In what way is modesty related to our limitations?

Tính khiêm nhường liên quan đến những giới hạn của chúng ta như thế nào?

jw2019

(2 Samuel 6:6, 7) So, if we do not know what to do or whether we are authorized to do something, we should display modesty and consult those having discernment.

Khi người ta vận động và di chuyển hòm giao ước về Giê-ru-sa-lem, và con bò kéo xe làm cho xe gần như bị lật, Đức Chúa Trời đã đánh chết U-xa vì ông đó đã vô lễ giơ tay nắm lấy Hòm giao ước để giữ cho khỏi rơi xuống đất ( II Sa-mu-ên 6 : 6, 7 ) .

jw2019

Jesus —The Supreme Example of Modesty

Chúa Giê-su—Gương khiêm tốn tột bậc

jw2019

I kept on finding all these scriptures about modesty, like a virtuous woman is modest, and at first, that didn’t make sense to me.

Em tiếp tục tìm kiếm trong tất cả các quyển thánh thư này về sự trang nhã, giống như một người phụ nữ đức hạnh có sự trang nhã, và thoạt đầu, điều đó đối với em rất vô lý .

LDS

And modesty is the foundation stone of chastity.

sự trang nhã là nền tảng chắc chắn của sự trinh khiết.

LDS

Why Modesty Still Matters

Tại sao sự khiêm tốn vẫn là điều quan trọng?

jw2019

For teachers: For help with questions about modesty and chastity, you may want to refer to the pamphlet titled For the Strength of Youth (item number 36550), which is available at distribution centers and at LDS.org and which may be available at your meetinghouse library.

Xin lưu ý giảng viên: Để có được sự giúp đỡ với những thắc mắc về sự trang nhã và trinh khiết, các anh chị em có thể muốn tham khảo quyển sách nhỏ có tựa đề là Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ (danh mục số 36550), có sẵn tại các trung tâm phân phối và tại LDS.org mà có thể có sẵn trong thư viện của nhà hội của các anh chị em.

LDS

Oh, walk with God in modesty;

Khiêm nhường ta bước theo Cha hằng ngày,

jw2019

18 min: “Modesty in Dress and Grooming.”

18 phút : “ Ăn mặc chải chuốt đứng đắn ” .

jw2019

You wanted to cover his modesty.

Anh muốn che đi sự giản dị của anh ta.

OpenSubtitles2018. v3

I hate false modesty and hypocrites.

Sao lại khiêm tốn?

OpenSubtitles2018. v3

Christians will enjoy the occasion if they avoid debased worldly customs, superstitions, and excesses; if they do not let it interfere with regular theocratic activities; and if they manifest modesty instead of a showy display.—4/15, page 26.

Các tín đồ đấng Christ sẽ vui thích lễ cưới nếu họ tránh phong tục đồi trụy, những mê tín và sự quá độ của thế gian; nếu họ không để các hoạt động thần quyền thường lệ bị cản trở; và nếu họ bày tỏ tính khiêm tốn thay vì khoe khoang.—15/4, trang 26.

jw2019

Instead of seeking prestige, cultivate modesty.

Thay vì tìm kiếm danh vọng, hãy vun trồng lòng khiêm tốn.

jw2019

13 The examples of Pilate and Peter can teach us another vital lesson: Success in resisting pressure involves a combination of such elements as accurate knowledge, humility, modesty, love for God, and fear of Jehovah, not humans.

13 Trường hợp của Phi-lát và Phi-e-rơ dạy tất cả chúng ta rằng muốn kháng cự áp lực đè nén cách thành công xuất sắc, tất cả chúng ta phải hội đủ mọi yếu tố : sự hiểu biết đúng chuẩn, sự khiêm nhường, tình yêu thương so với Đức Chúa Trời và lòng kính sợ ngài, chứ không phải sợ loài người .

jw2019

7 In the Bible, modesty similarly refers to having a proper estimate of ourselves and an awareness of our limitations.

7 Theo cách dùng trong Kinh Thánh, sự khiêm tốn cũng liên quan đến việc đánh giá đúng về bản thân và ý thức về những giới hạn của chính mình.

jw2019

What experience illustrates the difficulty some people have in understanding the modesty of Jehovah’s Witnesses?

Kinh nghiệm nào cho thấy một số người thấy khó hiểu sự khiêm tốn của Nhân-chứng Giê-hô-va?

jw2019

Es 2:15 —How did Esther show modesty and self-control?

Êxt 2:15—Ê-xơ-tê thể hiện tính khiêm tốn và tự chủ như thế nào?

jw2019

(2 Peter 3:13) In fact, they are developing the quality of modesty even now.

(2 Phi-e-rơ 3:13) Thật vậy, ngay bây giờ họ đang phát huy đức tính khiêm tốn.

jw2019

As you read how other young adults understand modesty, you can consider how to increase your own spiritual light by making adjustments to improve your inward commitment to and outward expression of modesty.

Khi đọc về cách các thành niên trẻ tuổi khác hiểu về sự khiêm tốn, thì các em có thể cân nhắc cách làm gia tăng ánh sáng thuộc linh riêng của mình bằng cách điều chỉnh một số điều để cải tiến sự cam kết bên trong và sự biểu lộ bên ngoài của các em về sự khiêm tốn.

LDS

Nowadays, uniforms are frequently blue, orange, red, or green, and shorts are replaced by long pants in areas where the culture calls for modesty, and in winter weather.

Đồng phục ngày nay thường thì màu xanh nước biển, màu cam, đỏ và xanh lá cây, và quần đùi được thay thế bằng quần tây dài trong mùa đông, và những vùng mà nền văn hóa kêu gọi theo thuần phong mỹ tục.

WikiMatrix

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255