‘mistreatment’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” mistreatment “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ mistreatment, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ mistreatment trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Are you a victim of mistreatment?

Bạn có phải là nạn nhân của hành vi quấy rối không ?

2. ● Mistreatment (including physical or sexual abuse)

● Bị ngược đãi ( gồm có bạo hành về sức khỏe thể chất hoặc lạm dụng tình dục )

3. Regarding Detention and mistreatment of detainees, the Vietnamese government should:

Về Giam giữ và đối xử tàn tệ với những người bị tạm giam, chính quyền sở tại Nước Ta cần :

4. Regarding detention and mistreatment of detainees, the Vietnamese government should:

Về Giam giữ và đối xử tàn tệ với những người bị tạm giam, chính quyền sở tại Nước Ta cần :

5. “In many parts of the world, women suffer discrimination and mistreatment.

“ Trong nhiều nơi, phụ nữ bị phân biệt đối xử và ngược đãi .

6. and carry word to me if any should fall to mistreatment.

đi tuần và cảnh báo nhắc nhở cho tôi biết khi có ai đó bị ngược đãi .

7. He suffered mistreatment, was found guilty, and received a five-year sentence.

Anh bị bạc đãi, bị phán quyết có tội và lãnh án 5 năm tù .

8. In modern historiography, the term refers to a place of systemic mistreatment, starvation, forced labour and murder.

Trong quan điểm lịch sử (historiography) hiện đại, cụm từ trại tập trung đề cập tới một nơi đối xử tàn tệ, để cho đói, bắt lao động cưỡng bách, và giết người.

9. 12 Our integrity is especially evident when we endure in the face of hardships, mistreatment, or injustice.

12 Lòng trung kiên đặc biệt quan trọng được thấy rõ khi tất cả chúng ta kiên trì chịu đựng sự khó khăn vất vả, ngược đãi hoặc bất công .

10. (Romans 1:31; 2 Timothy 3:3) And it can lead to more sinister forms of mistreatment.

( Rô-ma 1 : 31 ; 2 Ti-mô-thê 3 : 3 ) Và nó hoàn toàn có thể đưa đến những sự ngược đãi tệ hại hơn nữa .

11. As painful as rejection, mistreatment, or abandonment by a parent may be, it has no bearing on how much Jehovah cares for you.

Dù đau đớn vì bị cha mẹ hất hủi, bạc đãi, hay bỏ rơi, nhưng điều đó không tác động ảnh hưởng đến tình yêu thương và lòng chăm sóc mà Đức Giê-hô-va dành cho bạn .

12. In fact, Witnesses from about 50 countries sent Hitler some 20,000 letters and telegrams protesting the mistreatment of Jehovah’s Witnesses.

Các Nhân Chứng từ khoảng chừng 50 vương quốc đã gửi cho Hitler độ 20.000 thư và điện tín kháng nghị về việc Nhân Chứng Giê-hô-va bị ngược đãi .

13. My body still reeling from mistreatment, the last thing I felt like was a headlong gallop through the rough terrain of the highlands.

điều ở đầu cuối tôi muốn là cưỡi ngựa phi nước đại … qua địa hình hiểm trở của vùng cao nguyên .

14. He has faced mistreatment from a demanding boss, stress over the challenges of caring for his family, and anxiety over an illness afflicting his wife.

Anh bị ông chủ không dễ chiều đối xử tệ, stress với những nghĩa vụ và trách nhiệm mái ấm gia đình và lo ngại vì vợ bị bệnh .

15. After six weeks of mistreatment at the hands of rebel troops, the Beijing population sent a party of elders and officials to greet their liberators on 5 June.

Sau sáu tuần bị ngược đãi trong tay quân phiến loạn, phụ lão Bắc Kinh cùng phần đông quan lại và thân sĩ hồ hởi mở tiệc lớn nghênh đón những người giải phóng vào ngày 5 tháng 6 .

16. She has authored more than 700 articles about social issues, including the mistreatment of children, official corruption, unfair taxation of poor people, and peasant grievances connected to illegal land confiscations by local officials.

Bà đã chấp bút cho ra hơn 700 bài viết về những yếu tố xã hội, gồm có ngược đãi trẻ nhỏ, tham nhũng, chủ trương thuế bất công nhằm mục đích vào người nghèo, và những nỗi oan ức của nông dân do bị quan chức địa phương cưỡng chiếm đất đai .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255