Nợ phải trả (Liabilities) là gì? Các loại nợ phải trả chủ yếu trong Báo cáo tài chính

Nợ phải trả ( tiếng Anh : Liabilities ) là một bộ phận trong Báo cáo kinh tế tài chính của doanh nghiệp, phản ánh những khoản nợ phải trả phát sinh trong quy trình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại mà doanh nghiệp phải trả, phải giao dịch thanh toán cho những chủ nợ .debtHình minh họa ( nguồn : bitcoinfacile.org )

TÓM TẮT

Nợ phải trả (Liabilities)

Khái niệm

Nợ phải trả trong tiếng Anh gọi theo một số cách là liabilities hay account payable.

Chuẩn mực kế toán Nước Ta VAS 01 định nghĩa, ” Nợ phải trả là nghĩa vụ và trách nhiệm hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ những sự kiện và thanh toán giao dịch đã qua mà doanh nghiệp phải giao dịch thanh toán từ những nguồn lực của mình “. Nợ phải trả của một doanh nghiệp gồm có những khoản nợ phải trả thường thì, dự trữ nợ phải trả và nợ tiềm tàng .Các khoản nợ phải trả thường thì được phản ánh trên bảng cân đối kế toán là những khoản nợ được xác lập chắc như đinh về thời hạn và giá trị, như mua sản phẩm & hàng hóa chưa trả tiền cho người bán, vay ngân hàng nhà nước hay phải trả công nhân viên .

Dự phòng nợ phải trả là khoản nợ phải trả chưa có sự chắc hắn về giá trị và thời gian nhưng đã có những ước tính đáng tin cậy, còn nợ tiềm tàng là khoản nợ phải trả chưa có sự chắc chắn về thời gian, giá trị và không có ước tính tin cậy.

Ví dụ, theo pháp luật hiện hành, những công ty thiết kế xây dựng phải trích lập dự trữ bh những khu công trình thiết kế xây dựng không vượt quá 5 % tổng giá trị khu công trình .

Phân loại nợ phải trả

Nợ phải trả được trình bày trên bảng cân đối kế toán theo thời hạn nợ, bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Nợ thời gian ngắn là những khoản nợ có thời hạn trả vòng một năm. Nợ thời gian ngắn thường gồm có những khoản nợ phát sinh trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hàng ngày của doanh nghiệp, như nợ phải trả người bán, nợ phải trả công nhân viên, thuế và những khoản phải nộp nhà nước, ứng trước của người mua, ngân sách phải trả, …Nợ dài hạn là những khoản nợ có thời hạn trả trên một năm. Nợ dài hạn của doanh nghiệp thường gồm có vay dài hạn ngân hàng nhà nước, trái phiếu phát hành và nợ thuế gia tài kinh tế tài chính .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Báo cáo tài chính phân tích – dự báo và định giá, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255