Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) là gì?

Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư là một trong những sách vở pháp lý quan trọng của nhà đầu tư khi triển khai những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại Nước Ta. Vậy theo pháp lý hiện hành Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư ( IRC ) là gì ?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Luật Đầu tư 2020

Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư ( IRC ) là gì ? ( Ảnh minh họa )

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) là gì?

Theo khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Investment Registration Certificate) là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

2. Khi nào phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 37 Luật Đầu tư 2020 pháp luật những trường hợp phải thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư gồm có :
– Dự án góp vốn đầu tư của nhà đầu tư quốc tế ;
– Dự án góp vốn đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính thuộc một trong những trường hợp sau đây :

 • Có nhà góp vốn đầu tư quốc tế nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ hoặc có đa phần thành viên hợp danh là cá thể quốc tế so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính là công ty hợp danh ;
 • Có tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ ;
 • Có nhà góp vốn đầu tư quốc tế và tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ .

Bên cạnh đó, tại Điều 37 Luật Đầu tư 2020 cũng lao lý những trường hợp không phải thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư gồm có :

 • Dự án góp vốn đầu tư của nhà đầu tư trong nước ;
 • Dự án góp vốn đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 2 Điều 23 Luật Đầu tư 2020 ;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính .

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 38 Luật Đầu tư 2020 lao lý cơ quan ĐK đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc diện chấp thuận đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng nhà nước và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn sau đây :

 • 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư đồng thời với đồng ý chấp thuận nhà đầu tư so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư ;
 • 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư của nhà đầu tư so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư không thuộc trường hợp theo lao lý trên .

4. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 38 Luật Đầu tư 2020 pháp luật so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư không thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng nhà nước và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư nếu phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :

 • Dự án góp vốn đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại ;
 • Có khu vực triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;
 • Dự án góp vốn đầu tư tương thích với quy hoạch pháp luật tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Luật này ;
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);

 • Đáp ứng điều kiện kèm theo tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế .

5. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 39 Luật Đầu tư 2020 lao lý thẩm quyền cấp, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư gồm có :
– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .
– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .
– Cơ quan ĐK góp vốn đầu tư nơi nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng quản lý và điều hành để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư sau đây :

 • Dự án góp vốn đầu tư triển khai tại 02 đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh trở lên ;
 • Dự án góp vốn đầu tư triển khai ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính ;
 • Dự án góp vốn đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính nơi chưa xây dựng Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính hoặc không thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .

6. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 40 Luật Đầu tư 2020 pháp luật nội dung Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư gồm có :
– Tên dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;
– Nhà góp vốn đầu tư ;
– Mã số dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;
– Địa điểm thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, diện tích quy hoạnh đất sử dụng ;
– Mục tiêu, quy mô dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;
– Vốn góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn kêu gọi ) ;
– Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;
– Tiến độ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, gồm có :

 • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

 • Tiến độ thực thi những tiềm năng hoạt động giải trí hầu hết của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, trường hợp dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư chia thành từng quá trình thì phải pháp luật quá trình triển khai từng tiến trình .

– Hình thức tặng thêm, tương hỗ góp vốn đầu tư và địa thế căn cứ, điều kiện kèm theo vận dụng ( nếu có ) .
– Các điều kiện kèm theo so với nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( nếu có ) .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255