‘insulted’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” insulted “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ insulted, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ insulted trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. She insulted me.

Cô ta sỉ nhục tôi .

2. And you’ve insulted me.

Cô đã lăng mạ tôi .

3. You think I’m insulted?

Ngươi ngĩ là ta miệt thị à ?

4. A guy insulted me once.

Có lần một gã sỉ nhục tôi ,

5. You have insulted my son.

Ông đã lăng mạ con trai tôi .

6. You just insulted their national heroes.

Ông vừa sỉ nhục anh hùng dân tộc bản địa của họ đấy .

7. Little insulted you didn’t recognize me.

Một chút xúc phạm khi những con không nhận ra ta .

8. I almost fainted when he insulted Bill.

Tôi gần như ngất đi khi ông ta Lăng mạ Bill .

9. Does he feel insulted, ignored, or misunderstood?

Người ấy có cảm thấy bị chạm tự ái, không được ai đoái hoài hoặc bị hiểu nhầm không ?

10. They laughed at and insulted each other.

Chúng cười cợt và sỉ nhục nhau .

11. He also insulted Philip by calling him a “barbarian”.

Ông cũng miệt thị Philippos, gọi ông ta là kẻ mọi rợ ( ” barbarian ” ) .

12. (2 Corinthians 12:10) Did Paul enjoy being insulted?

Phao-lô có thú vị gì khi bị mắng chửi nhuốc nha không ?

13. We wouldn’t be insulted if you just spat it out.

Cứ nhổ đi, chúng tôi không chú ý đâu .

14. Grant feels insulted over the amount of pay he received (62).

Grant cảm thấy bị sỉ nhục về số tiền được trả cho ông ( 62 ) .

15. Lieutenant, would you be very insulted if I recommended different counsel?

Anh có hổ thẹn không nếu tôi đề xuất cấp trên của anh … chỉ định luật sư khác thay anh ?

16. The suit claimed that the cartoon insulted the role of Adam in Islam.

Việc kiện tụng kết thúc bằng việc công bố bức tranh biếm hoạ đã xúc phạm vai trò của Adam trong Hồi giáo .

17. I’d rather be insulted by the whole world, than to let you go

Tôi thà bị cả trần gian thóa mạ, còn hơn là tha cho ông .

18. Whom had Nabal insulted, and why would you say that this was most unwise?

Na-banh sỉ nhục ai, và tại sao làm thế là cực kỳ dại khờ ?

19. The day after you insulted me in the cafeteria, my compliment bag was empty.

Sau ngày mà cậu xúc phạm tôi ở căng tin, túi lời khen của tôi trống rỗng .

20. You have insulted me in every possible way and can now have nothing further to say

Bà đã lăng nhục tôi bằng tổng thể lời lẽ của bà và giờ đây tôi không còn gì để nói với bà nữa

21. You have insulted me in every possible way and can now have nothing further to say.

Bà đã lăng nhục tôi bằng tổng thể lời lẽ của bà và giờ đây tôi không còn gì để nói với bà nữa .

22. For instance, Li stipulates that a practitioner of Falun Gong must “not hit back when attacked, not talk back when insulted.”

Ví dụ, Lý pháp luật rằng một học viên Pháp Luân Công phải ” không đánh lại khi bị đánh, không nói lại khi bị công kích ” .

23. In 2002 Peruvian independent congressman Eittel Ramos challenged Vice President David Waisman to a duel with pistols, saying the vice president had insulted him.

Trong năm 2002, Nghị sĩ Eittel Ramos thử thách phó Tổng thống David Waisman trong một trận đấu tay đôi với súng, ông cho rằng phó Tổng thống đã xúc phạm danh dự của ông .

24. One day, however, a teacher from India insulted and punished one of the girls in front of the class when the girl did not sing the national anthem.

Tuy nhiên một ngày kia, một bà giáo sư người Ấn Độ mắng chửi và phạt một nữ sinh trước mặt cả lớp vì cô không hát quốc ca .

25. Songwriter Mike Dirnt felt many people would be insulted by the track until they realized that, rather than it being a finger-pointing song of anger, it could be viewed as a “call for individuality.”

Dirnt thấy nhiều người sẽ bị bài hát xúc phạm đến khi họ nhận ra rằng, thay vì là một ca khúc ám chỉ đối tượng người dùng đơn cử của sự phẫn nộ, nó lại hoàn toàn có thể được xem là một ” lời lôi kéo cho quyền cá thể ” .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255