‘indebted’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” indebted “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ indebted, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ indebted trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. I’ m indebted to you

Tôi mang ơn những bạn

2. Mamma, we’re greatly indebted to Mr Gardiner.

Mẹ à, tất cả chúng ta mang nợ cậu Gardiner rất nhiều .

3. I’m really indebted to you this time.

Lần này ba thật sự mắc nợ con .

4. Should he have felt indebted to anybody?

Ngài có phải cảm thấy mắc nợ bất kỳ ai không ?

5. Why should we feel indebted to our parents?

Tại sao tất cả chúng ta phải cảm thấy mang ơn cha mẹ ?

6. I am forever indebted to your hospitality, Batiatus.

Ta sẽ ghi nhỡ mãi lòng hiếu khách của ông, batiatus .

7. 10, 11. (a) How indebted are you to Jesus?

10, 11. ( a ) Bạn mắc nợ Chúa Giê-su như thế nào ?

8. Our new, peaceful world will be indebted to your great sacrifice.

Thế giới mới tự do này sẽ chịu ơn sự quyết tử lớn lao của những vị .

9. It is we who learn by watching, it is we who are indebted.

Chúng đệ chỉ là quan sát để học tập, Chúng đệ vẫn đang yếu kém ạ .

10. Psalm 49:7, 8 Why are we indebted to God for providing the ransom?

Thi-thiên 49 : 7, 8 Tại sao tất cả chúng ta mang ơn Đức Chúa Trời về việc Ngài phân phối giá chuộc ?

11. Portugal, France and all of the belligerents heavily indebted increasingly, over the course of the seventeenth century.

Bồ Đào Nha, Pháp và toàn bộ những bên tham chiến nợ lần ngày càng nhiều, trong suốt thế kỷ 17 .

12. Your humble subject, Jo Young-gyu completed the mission of subjugating the northern saveages indebted to your royal favor.

Thần Jo Young Gyu phụng lệnh thánh ân thảo phạt phương Bắc .

13. These acquisitions were heavily indebted, leading to cash flow issues as the financial crisis of 2007–08 began to impact the economy.

Những vụ sát nhập gây nợ nặng nề, dẫn đến những yếu tố về dòng tiền như khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính 2007 – 08 khởi đầu tác động ảnh hưởng nền kinh tế tài chính .

14. However, by the 1870s, these resources had been depleted, the country was heavily indebted, and political in-fighting was again on the rise.

Tuy nhiên, đến thập niên 1870, tài nguyên này bị hết sạch, vương quốc lâm vào thực trạng nợ nần nghiêm trọng, và đấu tranh chính trị lại nổi lên .

15. Creditor avoidance: Highly indebted persons may seek to escape the effect of bankruptcy by transferring cash and assets into an anonymous offshore company.

Tránh chủ nợ : Những người mắc nợ cao hoàn toàn có thể tìm cách thoát khỏi tác động ảnh hưởng của phá sản bằng cách chuyển tiền mặt và gia tài vào một công ty quốc tế ẩn danh .

16. Those indebted to them were enjoined to redeem their obligations within a set time; otherwise their pledges held in pawn were to be sold by the Jews.

Những người mắc nợ họ đã tham gia để chuộc lại nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trong một thời hạn định sẵn, nếu không, những cam kết của họ được giữ trong cầm đồ sẽ được người Do Thái bán .

17. Kimura then volunteers to sell his dojo and use the money to help Bruce, but Bruce refuses, saying that he does not want to be indebted to Kimura that way.

Kimura sau đó tình nguyện bán võ đường của mình và sử dụng tiền để giúp Bruce, nhưng Bruce phủ nhận, nói rằng anh ta không muốn mắc nợ Kimura theo cách đó .

18. In 1875, the Conservative government of Benjamin Disraeli bought the indebted Egyptian ruler Isma’il Pasha’s 44% shareholding in the Suez Canal for £4 million (equivalent to £370 million in 2018).

Năm 1875, cơ quan chính phủ Bảo thủ của Benjamin Disraeli mua từ quân chủ Ai Cập đang mắc nợ là Isma’il Pasha 44 % CP của Kênh đào Suez với giá £ 4 triệu .

19. The Romans, similarly, were indebted to their Etruscan neighbors and forefathers who supplied them with a wealth of knowledge essential for future architectural solutions, such as hydraulics and in the construction of arches.

Người La Mã, tương tự như như vậy, đã vay mượn những nước láng giềng của họ và cha ông Etruscan đã phân phối cho họ với vô số kỹ năng và kiến thức thiết yếu cho những giải pháp kiến trúc tương lai, ví dụ điển hình như mạng lưới hệ thống thuỷ lực và kiến thiết xây dựng những vòm .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255