immaterial trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Because thinking about immateriality, performance is time-based art.

Khi nghĩ tới sự phi vật chất thì trình diễn là 1 nghệ thuật dựa trên thời gian.

ted2019

The Enterprise is immaterial.

Tầu Enterprise không phải là vấn đề chính.

OpenSubtitles2018. v3

The New Catholic Encyclopedia observes that the ancient Hebrews did not think of man as being composed of a material body and an immaterial soul.

Sách New Catholic Encyclopedia nhận xét rằng người Hê-bơ-rơ ngày xưa không nghĩ là con người gồm có một cơ thể vật chất và một linh hồn phi vật chất.

jw2019

My pet, as I told you before Bonnie was born… it’s immaterial to me whether you have one child or 20.

Em yêu, như anh đã từng nói trước khi Bonnie chào đời rằng chẳng có gì quan trọng nếu như em có 1 hay 20 đứa con!

OpenSubtitles2018. v3

Because it is immaterial.

Vì chuyện đó không liên quan.

OpenSubtitles2018. v3

Just as wind is invisible but exerts force, so the immaterial, impersonal holy spirit is unseen but produces effects.

Giống như gió là vô hình nhưng có thể gây ra lực tác động, thần khí là phi vật chất, vô cảm và vô hình nhưng có thể tạo ra những ảnh hưởng.

jw2019

Uh? That’s immaterial.

Chuyện đó không quan trọng.

OpenSubtitles2018. v3

Is it logical to believe that it is immaterial to Almighty God how we worship him?

Có hợp lý không khi nghĩ rằng cách chúng ta thờ phượng không quan trọng đối với Đức Chúa Trời Toàn Năng?

jw2019

And this is how, for me, was born the idea to have an institute of immaterial performing arts.

Và đó là cách khiến tôi nảy ra ý tưởng mở một viện biểu diễn nghệ thuật phi vật chất.

ted2019

Nothing in these scriptures indicates that the soul is some immaterial entity that lives on after death.

Sinh lực này do cha mẹ truyền cho con cháu lúc thụ thai và được duy trì qua hơi thở. — Gióp 34 : 14, 15 .

jw2019

The Bible does not speak of the survival of an immaterial soul.”—New Catholic Encyclopedia.

Kinh-thánh không hề nói đến một linh hồn vô hình tiếp tục sống” (New Catholic Encyclopedia [Tân bách khoa tự điển Công Giáo]).

jw2019

What the pope then did with it would be immaterial to him.

Việc Giáo hoàng sẽ làm gì sau đó với nó cũng không còn quan trọng với ông.

WikiMatrix

It is immaterial whether these elements precede or succeed the will of the donor.

Nó là phi vật chất cho dù những yếu tố này trước thành công hay ý muốn của nhà tài trợ.

WikiMatrix

What form an unending human life would take, or whether an immaterial soul exists and possesses immortality, has been a major point of focus of religion, as well as the subject of speculation and debate.

Hình thức một cuộc sống con người bất tận sẽ mất hoặc liệu một phi vật chất linh hồn tồn tại và sở hữu bất tử, đã là một điểm yếu của trọng tâm của tôn giáo, cũng như các đối tượng đầu cơ, tưởng tượng, và cuộc tranh luận.

WikiMatrix

The immaterial human consciousness has reached out and touched the material.

Ý thức phi vật chất của con người đã vươn ra và chạm vào vật chất.

OpenSubtitles2018. v3

And in my point, if you talk about immaterial art, music is the highest — absolutely highest art of all, because it’s the most immaterial.

Và theo quan niệm của tôi, khi nói về nghệ thuật phi vật chất, âm nhạc là loại hình nghệ thuật cao nhất vì nó phi vật chất nhất.

ted2019

The immaterial has become immaterial.

Những thứ vô hình đang trở nên vô hình.

OpenSubtitles2018. v3

When God created the first man, Adam, He did not put some kind of immaterial principle into him.

Khi Đức Chúa Trời tạo A-đam, người đàn ông đầu tiên, Ngài đã không đặt một thành phần vô hình nào vào người ông.

jw2019

Kenedy & Sons, New York, 1970), we read: “When ‘spirit’ is used in contrast with ‘flesh,’. .. the aim is not to distinguish a material from an immaterial part of man. . .

Kenedy & Sons, Nữu-ước, 1970), chúng ta đọc: “Khi ‘thần linh’ được dùng tương phản với ‘xác thịt’…thì mục đích của việc dùng danh từ như vậy không phải để phân biệt phần vật chất và phần không vật chất của loài người…‘

jw2019

The body, which is matter, returns to dust, its original; but the spirit, which is immaterial, returns to God.”

Thân thể, là vật chất, trở về với bụi đất nơi nó được tạo ra; nhưng thần linh, không thuộc về vật chất, trở về với Đức Chúa Trời”.

jw2019

That’s immaterial.

Đó là chuyện nhỏ.

OpenSubtitles2018. v3

That is immaterial.

Chuyện đó không quan trọng.

OpenSubtitles2018. v3

But for tiny insects, gravity is mostly immaterial.

Nhưng đối với những côn trùng nhỏ xíu, trọng lực hầu như nghĩa.

Literature

As Joseph Smith learned, “There is no such thing as immaterial matter.

Như Joseph Smith đã dạy: “Không có một vật gì như là thể chất vô hình.

LDS

7 There is no such thing as immaterial matter.

7 Không có một vật gì như là thể chất vô hình.

LDS

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255