Cơ quan ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) là gì?

Cơ quan ICSID ( tiếng Anh : International Centre for Settlement of Investment Disputes, viết tắt : ICSID ) hay còn được gọi là Trung tâm xử lý tranh chấp góp vốn đầu tư quốc tế .1443208_TRIMsCơ quan ICSID ( International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID ) ( Nguồn : changarbitration )

Cơ quan ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID)

Cơ quan ICSID – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ International Centre for Settlement of Investment Disputes, viết tắt là ICSID.

ICSID hay còn gọi là Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, là cơ quan được thành lập bởi Ngân hàng Thế giới thành lập theo Công ước 1965 về Giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các quốc gia và công dân của các quốc gia khác nhau. Công ước này đã được 135 quốc gia phê chuẩn. 

ICSID có trụ sở đặt tại Washington D.C. Quá trình tố tụng không nhất thiết phải diễn ra tại trụ sở chính. (Theo The World Bank)

Một số thông tin về ICSID

Hội đồng hành chính

Hội đồng Hành chính gồm đại diện thay mặt do những vương quốc thành viên đề cử. Mỗi vương quốc thành viên được quyền đề cử một đại diện thay mặt tham gia Hội đồng Hành chính .quản trị WB là quản trị Hội đồng Hành chính nhưng không có quyền biểu quyết. Trong trường hợp quản trị vắng mặt hoặc mất năng lượng hành vi hoặc trong thời hạn không có ai giữ vị trí quản trị Ngân hàng thì người đang giữ vị trí quyền quản trị Ngân hàng sẽ là quản trị Hội đồng Hành chính .

Hội đồng Hành chính có thể thành lập các ủy ban nếu xét thấy cần thiết. 

Ban thư kí 

Ban Thư kí gồm Tổng Thư kí và một hoặc nhiều Phó Tổng Thư kí và cỗ máy giúp việc .Tổng Thư kí và Phó Tổng Thư kí do quản trị Hội đồng Hành chính ra mắt để Hội đồng Hành chính bầu với sự nhất trí của tối thiểu là 2/3 tổng số thành viên Hội đồng. Nhiệm kì của Tổng Thư kí và Phó Tổng Thư kí không quá 6 năm và hoàn toàn có thể được tái cử .

Văn phòng Tổng Thư kí và Phó Tổng Thư kí không được thực hiện bất kì một chức năng chính trị nào. Tổng Thư kí và Phó Tổng Thư kí không được phép kiêm nhiệm bất kì một công việc, chức vụ nào khác trừ trường hợp được Hội đồng Hành chính cho phép. 

Các ban

Những người có đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng hoàn toàn có thể được chỉ định vào Ban Hòa giải hoặc Ban Trọng tài và một người hoàn toàn có thể tham gia cả hai Ban .

Tiêu chuẩn để được chỉ định tham gia Ban trong ICSID phải là những người có đạo đức tốt và được thừa nhận là có trình độ pháp luật, thương mại, công nghiệp hoặc tài chính và đáng tin cậy để đưa ra những phán quyết độc lập. Có trình độ pháp luật là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với những người tham gia Ban Trọng tài. (Theo Trang thông tin pháp luật công thương)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255