‘hút’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” hút “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ hút, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ hút trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Hút trong hay hút mất – có gì khác nhau

Suck in or just suck … no difference .

2. Thu hút họ như mật hút ruồi hả, Ben?

Draws’em like bees to honey, eh, Ben ?

3. Giải lao để hút thuốc bên ngoài — Tôi không hút.

Cigarette break outside — I don’t smoke .

4. ống hút

a straw

5. Muỗi ở đó hút màu như người ta hút nước mía vậy đó.

They got mosquitoes that suck your blood like Slurpees .

6. Tôi không hút thuốc.

Why don’t you pass me one of them smokes ?

7. ● “Vì biết là hút thuốc có hại cho sức khỏe nên mình không hút”.

● “ I checked out the risks and decided that it’s not for me. ”

8. Em cần hút thuốc.

Shit, I need smokes .

9. ” Người hút bụi ” à?

The vacuum guy ?

10. 2. Không hút thuốc

2. Do n’t smoke

11. cừu hút bọt biển!

Greedy, sheep-sucking sponge !

12. Thuốc hút của tôi.

My smokes .

13. Chúng thích hút máu người.

Sam loves to drink blood .

14. Tôi vừa hút chết đấy.

I was almost killed .

15. Máy hút bụi tự động.

An automatic vacuum cleaner .

16. Hút thuốc làm giảm thọ

Blood Testing Problems

17. Hầu hết người hút thuốc lá đều muốn bỏ hút nhưng rất ít người thành công

Most smokers want to quit – very few succeed

18. Em chỉ hút khói thôi.

I only smoke vapor, baby .

19. Chuyện bù khú, hút chích.

The drinking, the drugs .

20. Không bị hút khô máu.

No blood drained .

21. Rancho, máy hút bụi đây.

Rancho, vacuum cleaner

22. Mất hút khỏi Albuquerque luôn.

Not a speck to be found in Albuquerque .

23. Tôi có linh cảm là cô sẽ thu hút đàn ông như mồi câu thu hút cá.

I got a hunch you’re gonna draw men like fish to the bait .

24. Giờ hút cạn hắn đi.

Now drain him .

25. Qua sức hút mao dẫn, cái tim đèn làm bằng sợi lanh hút dầu lên để đốt sáng.

By capillary attraction, a wick made of flax drew the oil up to feed the flame.

26. ● Tôi chỉ hút một hơi thôi.

● I’ll only take one puff .

27. Thế là những người đổi loại thuốc thường hút bù bằng cách hút nhiều điếu hơn, hít hơi thuốc sâu hơn và thường hơn, hoặc hút đến hết điếu thuốc .

Consequently, smokers who switch usually compensate by smoking more cigarettes, taking deeper and more frequent puffs, or smoking more of each cigarette .

28. Thông thường, hoa của cây thu hút bướm cũng thu hút các loài côn trùng thụ phấn khác.

Typically, flowers of plants that attract butterflies also attract other insect pollinators .

29. Cột thuỷ điện đang hút nước.

Hydro rigs are sucking seawater .

30. Cô ấy hút thuốc lá cuốn.

She rolls her own .

31. Nó không thèm hút bụi nữa.

It doesn’t suck up the dirt .

32. Phải hút bằng mồm, thằng ngu

You suck air through your mouth, you moron .

33. Đừng hút chích trước mặt chị.

Don’t do drugs in front of me .

34. Với một cái máy hút bụi.

With a vacuum cleaner

35. Ở đây cấm hút thuốc đó.

It ” s ” ” No Smoking ” ” here .
36. CHIM HÚT MẬT VÀ CHIM RUỒI
SUNBIRDS AND HUMMINGBIRDS

37. Không có máy hút bụi à?

Don’t you have a vacuum cleaner there ?

38. Anh à, em muốn hút thuốc.

Honey, I want a cigarette .

39. Tớ tưởng cậu không hút thuốc.

I thought you didn’t smoke .

40. Tôi thà hút thuốc còn hơn.

I’d rather have a cigarette .

41. Mày muốn hút một hơi không?

You want to blow some smoke ?

42. Bán cho tôi máy hút bụi?

Sell me a vacuum cleaner ?

43. ‘Hút thuốc để giết thời giờ’.

‘ It fills time, ’ some may say .

44. Chúng ký sinh hút máu cừu.

They are blood-feeding parasites of sheep .

45. Nó đã được hút chân không.

It was vacuum packed .

46. Cô đã hút mất hàng của tôi.

You’ve sucked my stuff .

47. Tôi muốn cho chúng hút máu mình.

I want them to drink my blood .

48. Sau đó, tôi còn hút cần sa.

Later, I progressed to smoking marijuana .

49. Hút thuốc có hại cho sức khỏe.

Smoking is harmful for your health .

50. Cột thủy điện hút sạch nước rồi.

Well, the hydro rigs are taking all the water .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255