humanize trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Cheon Song Yi is a human being after all.

Chun Song Yi cũng là người.

OpenSubtitles2018. v3

The government has also prevented an increasing number of dissidents and human rights defenders from traveling abroad.

Chính quyền cũng cản trở ngày càng nhiều nhà bất đồng chính kiến và bảo vệ nhân quyền đi ra nước ngoài.

hrw.org

(New York) – The Vietnam government intensified its repression of activists and dissidents during 2010, and cracked down harshly on freedom of expression, association, and assembly, Human Rights Watch said today in its World Report 2011.

(New York) – Trong năm 2010, chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến và thẳng tay áp chế các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp và lập hội, theo công bố ngày hôm nay của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong Báo cáo Tình hình Thế giới 2011.

hrw.org

Oil in general has been used since early human history to keep fires ablaze and in warfare.

Nhìn chung dầu đã được sử dụng từ rất sớm trong lịch sử loài người để giữ cho ngọn lửa cháy, và cũng dùng trong chiến tranh.

WikiMatrix

Or was it one human organ like any other, with strictest limits to its functions and its powers?

Hay nó chỉ là một cơ năng trong người như bất cứ cơ năng nào khác, mà nhiệm vụ cùng năng lực đều bị giới hạn gắt gao ?

Literature

And yet we go forward to defend the human race… and all that is good and just in our world.

Và bây giờ chúng tôi tiến hành việc bảo vệ loài người và tất cả những thứ tốt đẹp nhất trong thế giới của chúng ta.

OpenSubtitles2018. v3

They thus have great differentiation potential; theoretically, they could produce any cell within the human body (if reprogramming to pluripotency was “complete”).

Do đó chúng có khả năng biệt hoá rất cao; Về mặt lý thuyết, chúng có thể tạo ra bất kỳ tế bào nào trong cơ thể con người (nếu tế bào iPSC được tạo ra một cách “hoàn chỉnh”).

WikiMatrix

(Romans 16:20) Then, God will rule mankind and restore the human race to the life of happiness and peace he originally intended. —Read Revelation 21:3-5.

Sau đó, Đức Chúa Trời sẽ quản lý quả đât và cho họ hưởng đời sống niềm hạnh phúc và bình an như dự tính bắt đầu của ngài. — Đọc Khải huyền 21 : 3-5 .

jw2019

Hence, from a human point of view, their chances of being victorious would seem remote.

Vì thế, theo quan điểm loài người, dường như họ không thể chiến thắng.

jw2019

Human skin is very similar to pig skin, therefore pig skin has been used in many preclinical studies.

Da người rất giống với da lợn, do đó da lợn đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu tiền lâm sàng.

WikiMatrix

And many of them feel that suffering will always be a part of human existence.

Và nhiều người nghĩ rằng sự đau khổ luôn luôn là một phần trong đời sống con người.

jw2019

The government bans all political parties, unions, and human rights organizations that are independent of the government or the Party.

Chính quyền cấm mọi đảng phái chính trị, công đoàn và tổ chức nhân quyền độc lập với chính phủ hay Đảng Cộng sản.

hrw.org

No human has ever entered this castle.

Không con người nào trong lâu đài này được.

OpenSubtitles2018. v3

Prior to the Flood, many humans lived for centuries.

Trước trận Nước Lụt, nhiều người đã sống hàng thế kỷ.

jw2019

In that new world, human society will be united in worship of the true God.

Trong thế giới mới đó, xã hội loài người sẽ hợp nhất trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời thật.

jw2019

(Isaiah 65:17; 2 Peter 3:13) The present “heavens” are made up of today’s human governments, but Jesus Christ and those who rule with him in heaven will make up the “new heavens.”

(Ê-sai 65:17; 2 Phi-e-rơ 3:13) “Trời” hiện giờ gồm có các chính phủ loài người ngày nay, còn Chúa Giê-su Christ và những người cai trị với ngài trên trời sẽ hợp thành “trời mới”.

jw2019

And this evolution is far from complete, for large areas of the human mind are still shrouded in darkness.

Sự tiến hóa ấy còn lâu mới hoàn tất vì nhiều lãnh vực của tâm trí người vẫn còn mù mịt trong bóng tối.

Literature

It would henceforth limit every human female on Earth capable of bearing children to one.

Nó sẽ lập ra số lượng giới hạn từ nay về sau, buộc mỗi phụ nữ trên toàn cầu chỉ hoàn toàn có thể sinh một đứa trẻ thay vì nhiều đứa .

Literature

And this labyrinth is the only way a human can travel through the underworld and get to the heart of Tartarus.

Và mê cung này là lối duy nhất để con người có thể tới Địa phủ. … và tiến vào trung tâm của Tartarus.

OpenSubtitles2018. v3

They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.

Chúng đánh dấu một chuyến phiêu lưu mới của nhân loại dựa trên sự điều độ, khôn ngoan và chia sẻ.

OpenSubtitles2018. v3

21 Solomon surveyed human toiling, struggles, and aspirations.

21 Sa-lô-môn nghiên cứu về công lao, nỗi khó khăn và khát vọng của loài người.

jw2019

There are more elements in one human brain than there are people on earth.

Bộ não của con người có nhiều thành phần còn hơn số người sống trên đất.

jw2019

However, the realization that the human immunodeficiency virus (HIV) causes AIDS discredited any potential connection with ASF.

Tuy nhiên, việc khám phá ra rằng virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) gây ra bệnh AIDS đã phủ định bất kỳ mối liên hệ tiềm năng nào của AIDS với ASF.

WikiMatrix

March 21 The International Criminal Court finds former Congolese Vice President Jean-Pierre Bemba guilty of war crimes and crimes against humanity, the first time the ICC convicted someone of sexual violence.

21 tháng 3: Tòa án Hình sự Quốc tế xác nhận Phó Tổng thống CHDC Congo Jean-Pierre Bemba phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, lần đầu tiên toà án này kết tội một người vì bạo lực tình dục.

WikiMatrix

It is absent in the human penis, but present in the penises of other primates, such as the gorilla and chimpanzee.

Nó không có trong dương vật của con người, nhưng hiện diện trong các dương vật của các loài linh trưởng khác, chẳng hạn như khỉ đột và tinh tinh.

WikiMatrix

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255