‘hiến’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” hiến “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ hiến, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ hiến trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Dâng Hiến, Luật Dâng Hiến

2. Tiết cùng Hiến nghị luận không hợp, bèn xin bãi Hiến.

3. Hiến tế?

4. Một người hiến tặng chỉ có thể hiến một thùy phổi.

5. Hiến máu sao?

6. Xe hiến binh.

7. Hiến pháp 1903 sửa đổi Hiến pháp 1888 dựa trên Hiến pháp của Bỉ 1831, được đánh giá là một trong bản hiến pháp tự do nhất tại châu Âu.

8. Một hiến binh?

9. Thật cống hiến.

10. Một hiến binh.

11. Với hiến pháp này Bayern trở thành một nước Quân chủ lập hiến.

12. Hiến pháp 1949 ban hành để thay thế Hiến chương tạm thời 1948.

13. Hiến pháp Timor Leste được sử đổi theo Hiến pháp Bồ Đào Nha.

14. Chúng ta nguyện hiến mình cho người bằng cách dâng hiến máu… WILLIE:

15. Toà án Hiến pháp xét xử các vấn đề liên quan tới Hiến pháp.

16. Với Hiến pháp 1791, nước Pháp vẫn theo chế độ Quân chủ lập hiến.

17. Hiến bỉnh: dâng bánh.

18. Nó có vi hiến?

19. “Người hiến tinh trùng?

20. Sinh Đường Hiến Tông.

21. Tôi muốn cống hiến.

22. Sợ hiến binh sao?

23. Hiến pháp Lập pháp

24. * Xem thêm Hiến Pháp

25. Tôi muốn hiến tặng.

26. Hiến tế máu ư?

27. Cách mạng Hiến pháp năm 1906 lập ra một chế độ quân chủ lập hiến.

28. Tổng quát Hiến pháp Hiến pháp năm 1997 có nhiều sự thay đổi so với các bản Hiến pháp trước, bao gồm Cải cách bầu cử.

29. Hiến pháp thay đổi vài lần, trong đó Hiến pháp Zhivkov tồn tại lâu nhất.

30. Và tôi sẽ cống hiến toàn bộ thời gian, để cống hiến cho vùng đất Adelie!

31. Một hiến binh là gì?

32. Được Hiến Tông sủng ái.

33. Nhìn kìa, một hiến binh.

34. 496 trang Nguyễn Hiến Lê.

35. Coi chừng, một hiến binh.

36. Nhận máu từ người hiến.

37. Hiến Đế truyện, khuyết danh.

38. Lời Cầu Nguyện Cung Hiến

39. Khi tôi đang hiến máu.

40. Nữ hiến binh muôn năm.

41. Theo bản Hiến pháp này, Nhật Bản là quốc gia theo thể chế quân chủ lập hiến.

42. Ngày Hiến chương Nhà giáo

43. Hồi ký Nguyễn Hiến Lê.

44. Kêu gọi người hiến máu

45. Các sửa đổi trong hiến pháp Bắc Triều Tiên năm 2009 được gọi là “Hiến pháp Songun.

46. Toà án hiến pháp Nga sau đó đã tuyên bố nghị định của Yeltsin là vi hiến.

47. Người hiến tạng thường chết, nhưng cũng có thể vẫn đang sống tại thời điểm hiến tạng.

48. Hiến pháp 1948 trở thành lỗi thời và bị thay bằng một bản hiến pháp mới năm 1972.

49. Ngoài ra Hiến pháp năm 1940 còn thành lập tòa án Hiến pháp và bảo lãnh xã hội (tòa án Hiến pháp), thuộc thẩm quyền Tòa án tối cao.

50. Hiến pháp của chính quyền cũ có thể bị bãi bỏ và được thay thế, nhưng hiến pháp mới có thể giữ lại nhiều điều luật của hiến pháp cũ.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255