‘hazy’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” hazy “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ hazy, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ hazy trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. By the time this air reaches El Salvador, it is dry, hot, and hazy.

Vào thời gian không khí này đến El Salvador, nó khô, nóng và mù mịt .

2. If your photos and videos look hazy, or the camera has difficulty focusing, try cleaning the camera lens.

Nếu ảnh và video bị mờ hoặc máy ảnh khó lấy tiêu điểm thì hãy thử làm sạch ống kính máy ảnh .

3. M78 is easily found in small telescopes as a hazy patch and involves two stars of 10th magnitude.

M78 hoàn toàn có thể thuận tiện nhìn thấy qua kính thiên văn nhỏ như một tấm mờ gồm hai sao có cấp sao biểu kiến 10 .

4. The apostle Paul told first-century fellow believers: “At present we see in hazy outline by means of a metal mirror.”

Sứ đồ Phao-lô nói với anh em đồng đức tin vào thế kỷ thứ nhất: “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương [“bằng kim loại”, NW], cách mập-mờ”.

5. 12 For now we see in hazy outline* by means of a metal mirror, but then it will be face-to-face.

12 Hiện nay tất cả chúng ta chỉ thấy những đường nét mờ ảo qua cái gương sắt kẽm kim loại, nhưng rồi sẽ thấy như mặt đối mặt .

6. The apostle Paul wrote to fellow believers: “At present we see in hazy outline by means of a metal mirror.”

Sứ đồ Phao-lô đã viết cho bạn bè đồng đức tin : “ Ngày nay tất cả chúng ta xem như trong một cái gương [ “ bằng sắt kẽm kim loại ”, NW ], cách mập-mờ ” .

7. Some of the themes and scenery imply drug addiction, like the hazy affects, the forest filled with mushrooms and hallucinations of spiders and snakes.

Một vài cảnh và phông nền Open do công dụng của ma tuý, cánh rừng đầy nấm và ảo giác về nhện và rắn .

8. This likely explains what the apostle Paul was referring to when he said: “Now we see in hazy outline by means of a metal mirror.” —1 Corinthians 13:12.

Rất hoàn toàn có thể đây là điều sứ đồ Phao-lô muốn ám chỉ khi nói : “ Hiện nay tất cả chúng ta chỉ thấy những đường nét mờ ảo qua cái gương sắt kẽm kim loại ”. — 1 Cô-rinh-tô 13 : 12 .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255