‘guardianship’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” guardianship “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ guardianship, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ guardianship trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. Or “guardianship.”

Hay “ giám hộ ” .

2. He died at his castle in Avoch in 1338 and Robert resumed the Guardianship.

Ông qua đời trong tòa thành tháp Avoch năm 1338 và Robert lại nắm quyền Hộ quốc .

3. His mother’s will had asked Pope Innocent III to undertake the guardianship of her son.

Mẹ ông nhu yếu Giáo hoàng Innôcentê III cam kết bảo lãnh con trai bà .

4. (Matthew 18:10) We enjoy angelic guidance and guardianship as Kingdom proclaimers and do not stumble spiritually.

(Ma-thi-ơ 18:10) Là những người công bố Nước Trời, chúng ta được các thiên sứ hướng dẫn và che chở hầu khỏi vấp ngã về thiêng liêng.

5. His reign marked a relatively peaceful era with the Romans, and he even took the young Theodosius II (408–450) under his guardianship.

Ông đã kiến thiết xây dựng một nền độc lập lâu dài hơn với người La Mã và thậm chí còn đã giữ Theodosius II ( 408 – 450 ) dưới sự giám hộ của mình .

6. This post was established by the Article 5 of Constitution of the Islamic Republic of Iran in accordance with the concept of the Guardianship of the Islamic Jurist.

Chức vụ được xây dựng bởi Hiến pháp Cộng hòa Hồi giáo Iran theo khái niệm của Giám hộ Pháp học Hồi giáo .

7. Estate law professionals draft and implement legal documents, including wills, trusts and deeds and provide advice and guidance for matters such as probate, guardianship and power of attorney.

Các chuyên viên luật bất động sản chuyên soạn thảo và triển khai những văn bản pháp lý, gồm có di chúc, giấy ủy thác và chứng từ, cung ứng dịch vụ tư vấn và hướng dẫn cho những yếu tố như quản chế, giám hộ và giấy ủy quyền .

8. When as-Salih was removed to Aleppo in August, Gumushtigin, the emir of the city and a captain of Nur ad-Din’s veterans, assumed the guardianship over him.

Khi Salih bị ép chuyển đến Aleppo vào tháng 8, Gumushtigin, vị tiểu vương của thành phố Aleppo kiêm chỉ huy trưởng của một đội chiến binh kỳ cựu của Nur ad-Din đã tự nhận làm người giám hộ cho Salih .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255