‘góp’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” góp “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ góp, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ góp trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt1. HỘP ĐÓNG GÓP

2. Quyên góp gì?

3. Chính phủ Latvia góp 52,8% và Tập đoàn SAS góp 47,2% vốn.

4. Quyên góp à.

5. đóng góp tiền?

6. Em muốn góp vốn.

7. ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP

8. Cùng góp ý tưởng.

9. Góp gió làm bão.

10. Tiền được gom góp.

11. Đóng góp tiền bạc

12. Cách đóng góp công sức.

13. Họ có thể đóng góp.

14. ĐÓNG GÓP CÓ ĐIỀU KIỆN

15. Đúng, nhưng không quyên góp cho ta không có nghĩa là quyên góp cho phe Cộng hòa.

16. Lão ta trả góp đấy.

17. Tại sao cần quyên góp?

18. Những nhân tố góp phần

19. Yêu cầu mọi người góp ý.

20. Giúp những người cơ nhỡ có cơ hội được đóng góp công sức góp ích cho xã hội.

21. Tôi đang trả góp chiếc Kia.

22. Cậu góp nhặt từ vỉa hè.

23. Những đóng góp của báo cáo góp phần nâng cao năng lực quốc gia nằm ở 3 khía cạnh.

24. Đồ quyên góp nhanh chóng chất cao thành từng đống mà dân sự vẫn tiếp tục đóng góp.

25. Video Hướng dẫn cách đóng góp qua mạng cung cấp thông tin hữu ích về những cách đóng góp.

26. Nhảy thiết hài, một trong những đóng góp lớn nhất mà nước Mỹ đóng góp cho nhảy gõ nhịp

27. Thu góp của lễ nhịn ăn

28. Sự Đóng Góp của Phụ Nữ

29. Quan sát bà góa đóng góp

30. Tiền đóng góp và cách dùng

31. Chầu/lẩu: góp bi vào hòm.

32. Tao thấy sự góp phần của mày hơi thấp đó còn lại 1 đóng góp cuối cùng của mày.

33. + Các ngươi phải dâng phần đóng góp đó giống như cách dâng phần đóng góp của sân đạp lúa.

34. Dụng cụ học tập được quyên góp.

35. Cảm ơn vì anh đã quyên góp.

36. Rât vui được góp mặt ở đây.

37. Em chỉ góp mặt thôi, được chứ?

38. Hoàn toàn do đóng góp tự nguyện.

39. Michael trả lời: “Con muốn đóng góp!”

40. Tôi trả góp hàng tháng được ko?

41. Nhưng cậu đã đứng ra quyên góp.

42. Bà phải góp sức cho việc này.

43. Có 8 đội góp mặt tại giải.

44. Và ta đã đóng góp— ta vừa lập một quỹ mới, góp 100 triệu đô vào kiểu đầu tư này.

45. Họ sắp sửa góp đủ 6 tỉ.

46. Các “chiên” sẽ được gom góp rồi.

47. Ai cũng phải góp sức của mình.

48. Không, bọn Nga còn có đóng góp.

49. “Góp sức cho ngày vui trọn vẹn”.

50. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255