geography trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

To help you better understand the geography of Lehi’s journey, review the map at the end of the lesson.

Để giúp các em hiểu rõ hơn về địa lý của cuộc hành trình của Lê Hi, hãy xem lại bản đồ ở phần cuối của bài học này.

LDS

Geography targeting for mobile devices is dependent on how the user is connected to the internet.

Việc nhắm mục tiêu theo địa lý trên thiết bị di động phụ thuộc vào cách người dùng kết nối với Internet.

support.google

Legends of Terra Australis Incognita—an “unknown land of the South”—date back to Roman times and before, and were commonplace in medieval geography, although not based on any documented knowledge of the continent.

Những huyền thoại về “một vùng đất chưa được biết đến ở phương Nam” đã có từ thời La Mã và là cái tên bình thường trong địa lý thời Trung Cổ nhưng không dựa trên bất kỳ sự hiểu biết giấy tờ nào về lục địa này.

WikiMatrix

The geography of Scandinavia is extremely varied.

Địa lý của Scandinavie rất đa dạng.

WikiMatrix

This happenstance of geography and climate has created various tensions.

Điều ngẫu nhiên của địa lý và khí hậu đã tạo ra những căng thẳng khác nhau.

WikiMatrix

The facts show that in the world today, many youngsters when completing school still have difficulty in writing and speaking correctly and in doing even the simplest arithmetic; and they have only the vaguest knowledge of history and geography.

Thực tế cho thấy là trên thế giới ngày nay nhiều người trẻ dù đã học xong trung học vẫn không biết viết và nói cho đúng và ngay cả đến những con toán giản dị họ cũng không biết làm. Ngoài ra, họ chỉ hiểu biết mập mờ về sử ký và địa lý.

jw2019

In Jalpan de Serra, there is a museum dedicated to the history and geography of the Sierra Gorda region.

Tại Jalpan de Serra, có một bảo tàng dành riêng cho lịch sử và địa lý của vùng Sierra Gorda.

WikiMatrix

Together with the other members of the genus Babyrousa, the North Sulawesi babirusa has usually been considered a subspecies of a widespread Babyrousa babyrussa, but recent work suggests that there may be several species, differentiable on the basis of geography, body size, amount of body hair, and the shape of the upper canine tooth of the male.

Cùng với các thành viên khác của chi Babyrousa, loài lợn huơu Bắc Sulawesi thường được xem là một phân loài của loài Babyrousa babyrussa phổ biến, nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng có thể có một số loài khác nhau dựa trên cơ sở địa lý, kích thước cơ thể, lượng lông trên cơ thể, và hình dạng của răng nanh trên của con đực.

WikiMatrix

The British Admiralty had still another, more focused assignment for Cook on the frontiers of myth, hope, and geography.

Bộ Hải Quân Anh vẫn còn một nhiệm vụ nữa cho Cook để thám hiểm những ranh giới của huyền thoại, hi vọng và địa lý.

Literature

We can also fly to the southern Andes to see the tree line and see exactly how the carbon geography ends as we go up into the mountain system.

Chúng ta cũng có thể bay tới phía nay dãy Andes để thấy những hàng cây và thấy chính xác địa lí cacbon kết thúc thế nào khi lên thẳng phía trên hệ thống núi cao.

ted2019

Species can be identified based on size, shape, and geography; however, some, especially the Australian crows, are best identified by their raucous calls.

Các loài có thể nhận dạng dựa trên kích thước, hình dáng và khu vực địa lý phân bố; tuy nhiên, một số, đặc biệt là các loài quạ ở Australia, tốt nhất nên nhận dạng bằng tiếng kêu khàn khàn của chúng.

WikiMatrix

The United States territory includes any geography under the control of the United States federal government.

Lãnh thổ Hoa Kỳ bao gồm bất cứ địa dư nào nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

WikiMatrix

In geography, the Baer–Babinet law, sometimes called Baer’s law, identifies a way in which the process of formation of rivers is influenced by the rotation of the earth.

Định luật Baer-Babinet (hoặc đôi lúc, định luật Baer) là một giả thuyết trong địa lý cho rằng quá trình hình thành của các con sông bị ảnh hưởng bởi hiện tượng tự quay của Trái Đất.

WikiMatrix

But this is the geography of self.

Nhưng đây là mảnh đất quê nhà .

QED

As part of his high-school geography course, 15-year-old Philip was assigned to investigate and report on one of the sporting, political, cultural, or religious communities in Sydney, Australia, his home city.

Trong giờ địa lý ở trường trung học, em Philip 15 tuổi được giao nghiên cứu và tường trình về một trong các nhóm thể thao, chính trị, văn hóa hoặc tôn giáo ở Sydney, Úc, thành phố quê hương em.

jw2019

And if we move from the realm of the spirit to the realm of the physical, to the sacred geography of Peru — I’ve always been interested in the relationships of indigenous people that literally believe that the Earth is alive, responsive to all of their aspirations, all of their needs.

Và nếu tất cả chúng ta chuyển từ vương quốc của linh hồn tới vương quốc của vật chất, tới miền rất thiêng Peru — Tôi đã luôn hứng thú với những quan hệ của người địa phương mà tin rằng Trái Đất sống theo nghĩa đen, đáp lại mọi nguyện vọng của họ, mọi nhu yếu của họ .

ted2019

Denis Baly in The Geography of the Bible says: “The nature of the vegetation pattern must have undergone very great changes since Biblical times.”

Ông Denis Baly nói trong cuốn The Geography of the Bible (Địa lý thời Kinh Thánh) rằng: “Quần thể thực vật của vùng đất này hẳn đã thay đổi rất nhiều từ sau thời Kinh Thánh”.

jw2019

Another major book was Kitab surat al-ard (“The Image of the Earth”; translated as Geography), presenting the coordinates of places based on those in the Geography of Ptolemy but with improved values for the Mediterranean Sea, Asia, and Africa.

Một quyển sách quan trọng khác là Kitab surat al-ard (“Hình ảnh của Trái Đất”; được dịch thành Địa lý học), nêu các tọa độ của các nơi dựa trên tọa độ địa lý của Ptolemy nhưng có hiệu chỉnh dữ liệu cho vùng Địa Trung Hải, châu Á và châu Phi.

WikiMatrix

There’s a saying with which all students of history are familiar: “Geography is destiny.”

Có một câu nói mà tất cả sinh viên sử học đều biết: “Địa lý là vận mệnh”.

ted2019

I sit next to her in Geography, so we’re mates.

Tớ ngồi cạnh cậu ấy trong giờ Địa lý, vì vậy chúng tớ là bạn.

OpenSubtitles2018. v3

6 A basic knowledge of history, geography, science, and so forth will enable young Witnesses to become rounded-out ministers.

6 Sự hiểu biết căn bản về sử ký, địa lý, khoa học v.v… sẽ giúp các Nhân-chứng trẻ trở nên những người rao giảng thăng bằng.

jw2019

In addition, you can use the brochure “See the Good Land”* to teach Bible geography and to clarify what you are covering in your weekly Bible reading.

Ngoài ra, bạn có thể dùng sách mỏng ‘Hãy xem xứ tốt-tươi’* để dạy các em về địa lý trong Kinh Thánh và làm sáng tỏ những điều bạn đang học trong chương trình đọc Kinh Thánh hằng tuần.

jw2019

Students across the province were asked to submit names taking into consideration “historical significance, prominent persons, geography and topography, and the value of the lake.”

Sinh viên trong tỉnh được yêu cầu gửi tên có tính đến “ý nghĩa lịch sử, nhân vật nổi tiếng, địa lý, địa hình, và giá trị của hồ.”

WikiMatrix

Third, the geography was favorable to them, as the flat land suitable for large organized armies is very narrow at this point of Vietnam; the mountains nearly reach to the sea.

Thứ ba, điều kiện địa lý cũng ưu đãi cho họ, đất đai phẳng vốn thích hợp cho những quân đội được tổ chức lớn lại hiếm có ở lãnh thổ của họ, nơi núi non hầu như lan ra đến tận biển.

WikiMatrix

We can digitize the Collect Pond and the streams, and see where they actually are in the geography of the city today.

Chúng tôi có thể số hóa hồ Collect Pond và các con suối, và xem xem chúng thực sự ở đâu trên tấm bản đồ hiện đại.

QED

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255