‘gẫm’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” gẫm “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ gẫm, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ gẫm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cần phải suy gẫm!

2. Để gạ gẫm mọi người?

3. Ông ta đã gạ gẫm con.

4. Suy gẫm bao hàm nhiều điều

5. Các điểm để suy gẫm

6. Làm thế nào để gạ gẫm đây?

7. “ SUY – GẪM ” có nghĩa gì so với bạn ?

8. Tôi không bao giờ gạ gẫm bé trai đó!

9. Làm thế chẳng phải là gạt gẫm hay sao?

10. 10 Hãy suy gẫm về giá chuộc.

11. Vai trò của việc học hỏi và suy gẫm

12. Hãy tích cực suy nghĩ và suy gẫm

13. Cô ta đến đây và gạ gẫm tôi.

14. Trọn ngày tôi suy-gẫm luật-pháp ấy”.

15. “Suy gẫm” có nghĩa là đọc thầm trong miệng.

16. Trọn ngày tôi suy-gẫm luật-pháp ấy.

17. Trong Kinh Thánh, suy gẫm không phải chỉ là mơ mộng.

18. Anh Tom nhất quyết từ chối những lời gạ gẫm đó.

19. Chúng tôi nghi có người tới gạ gẫm trong viện.

20. Như nói cho ông ấy biết cách cô ” gạ gẫm ” đêm qua ấy?

21. Điều gì khiến Giô-sép cưỡng lại mọi lời gạ gẫm của bà?

22. Người đó không bao giờ lừa dối hay gạt gẫm đồng loại.

23. Điều gì khiến Giô-sép cự tuyệt lời gạ gẫm vô luân?

24. Suy gẫm về những biến cố trong thời của Giô-suê—

25. Học mà không suy gẫm thì không khác gì ăn mà không tiêu hóa.

26. Gẫm bao lâu sống sót trên đời, Nhịn hóa dại, chơi đi, kẻo uổng!

27. Có vẻ bác sĩ Arden đã gạ gẫm… một phụ nữ tối nào đó.

28. Người vợ của Phô Ti Pha đến gạ gẫm ông để ngủ với bà.

29. Hắn biết chuyện gì xảy ra với bọn gạ gẫm trẻ em ở đó.

30. ● Bạn sẽ làm gì nếu một người gạ gẫm bạn làm “chuyện ấy”?

31. Chắc chắn tư tưởng nào cũng đòi hỏi chúng ta suy gẫm.

32. 19 Nên nhớ là sự học cần kèm theo sự suy gẫm.

33. Đọc và suy gẫm trước về tài liệu là điều quan trọng.

34. Tuy cự tuyệt lời gạ gẫm của ông ta, nhưng tôi vô cùng thất vọng.

35. (b) Động từ tiếng Hê-bơ-rơ được dịch là “suy-gẫm” có nghĩa gì?

36. Bạn cần phải suy gẫm hay là nghiền ngẫm chính chắn về những điều đó.

37. Hiện nay, trước nhà thờ Huyện Sỹ có đặt tượng Thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm.

38. Tôi mới chỉ là ma-mút có 5 phút mà anh đã gạ gẫm sao?

39. Thí dụ, hãy suy gẫm về lời của ông nơi Truyền-đạo 1:15, 18.

40. Tôi mới chỉ là ma- mút có # phút mà anh đã gạ gẫm sao?

41. Chúng ta nên suy gẫm điều gì khi thấy câu Kinh-thánh cho suốt năm 1997?

42. Bạn có suy gẫm về các số Tháp Canh ra gần đây không?

43. Một người như thế “suy-gẫm” Lời Đức Chúa Trời “ngày và đêm”.

44. Bạn có suy gẫm sâu xa về những số Tháp Canh ra gần đây không?

45. 13, 14. a) Sự học-hỏi và sự suy-gẫm sẽ giúp chúng ta như thế nào?

46. Mờ mịt gẫm dường say mới tỉnh, Phù sanh trong một giấc chiêm bao.

47. Bằng cách đều đặn học hỏi và suy gẫm về Lời Đức Chúa Trời.

48. Người ta đã dùng âm nhạc khi suy gẫm và cầu nguyện một mình nơi thanh tịnh.

49. Charley, đây có phải là một trò gạt gẫm để kéo em lại với anh không vậy?

50. Họ có thể dành nhiều thời giờ hơn cho việc học hỏi cá nhân và suy gẫm.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255