‘gale’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” gale “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ gale, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ gale trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. ♪ In the mouth of a gale

♪ Trong gió táp mưa sa ♪

2. Awesome, icy peaks with gale-force winds?

Có phải những đỉnh núi hùng vĩ phủ đầy băng tuyết với những cơn gió mạnh như bão chăng ?

3. Bet it took him years to find Gale.

Tôi cá hắn mất hàng năm trời mới tìm được Gale .

4. Sentence aligning can be performed through the Gale-Church alignment algorithm.

Việc gióng hàng câu hoàn toàn có thể được thực thi trải qua những thuật toán gióng hàng Gale-Church .

5. HAVE you ever watched a large tree being buffeted by gale-force winds?

Có khi nào bạn thấy một cây to hứng chịu những cơn gió mạnh không ?

6. The winter northeast monsoon brings gale-force winds down through high mountain passes.

Gió mùa đông bắc mùa đông mang gió mạnh thổi qua những đèo núi cao .

7. I would see her undisturbed by the gale of words as well.

Tôi cũng muốn cô ấy không bị quấy rầy bởi cơn bão ngôn từ .

8. Gale made it to shore, but Ghinsberg floated downriver and over the waterfall.

Gale đã đến bờ nhưng Ghinsberg đã trôi xuống hạ lưu và vượt thác .

9. And none other than Gale Boetticher took delivery of one of these systems.

Và cũng chính Gale Boetticher là kẻ đã đặt hàng mua mạng lưới hệ thống này .

10. After leaving there en route to Phoenix, a northeasterly gale seized the ship.

Sau khi rời chỗ đó để đi Phê-nít thì một ngọn gió mạnh từ hướng hướng đông bắc thổi lên .

11. When the Wind’s blowing at gale force, there’s no point in sailing against it.

Khi gió đang thổi rất mạnh, thật không có ý nghĩa nếu giương buồm ngược gió .

12. Reporter Gale Weathers attends uninvited to cover the situation, as she expects the killer to strike.

Phóng viên Gale Weathers tham gia nhưng không được mời để giàn trải tình hình cho việc viết báo của mình, cô kỳ vọng kẻ giết sẽ tiến công .

13. Gale force winds and cold temperatures make the sub-Antarctic islands off New Zealand particularly unwelcoming in winter.

Những cơn gió giật và lạnh làm cho những hòn đảo cận Nam Cực của New Zealand không là nơi đón rước trong mùa đông .

14. It’s the Black Sea in a midnight gale. — It’s the unnatural combat of the four primal elements. — It’s a blasted heath.

Đó là Biển Đen trong một cơn gió mạnh nửa đêm. — Đó là chiến đấu không tự nhiên của bốn những yếu tố nguyên thủy. — Đó là một thổi sức khỏe thể chất .

15. In November 2011, NASA launched the Mars Science Laboratory mission carrying the Curiosity rover, which landed on Mars at Gale Crater in August 2012.

Vào tháng 11 năm 2011, NASA phóng tàu tự hành Phòng thí nghiệm khoa học sao Hỏa ( MSL ), tên khác là Curiosity, và nó đã hạ cánh ở hố thiên thạch Gale vào tháng 8 năm 2012 .

16. A prominent feature of the climate in this region is the sirocco, a dusty, choking south wind blowing off the desert, sometimes at gale force.

Một đặc thù điển hình nổi bật của khí hậu trong khu vực này là sirocco, một cơn gió phía nam bụi bặm bụi bờ, nghẹn ngào thổi bay ra khỏi sa mạc, đôi lúc có tác động ảnh hưởng mạnh .

17. Curiosity was launched from Cape Canaveral on November 26, 2011, at 15:02 UTC and landed on Aeolis Palus inside Gale on Mars on August 6, 2012, 05:17 UTC.

Curiosity được phóng từ Mũi Canaveral vào ngày 26 tháng 11 năm 2011, lúc 15 : 02 UTC trên tàu thiên hà MSL và đáp xuống Aeolis Palus ở miệng núi lửa Gale trên sao Hỏa vào ngày 6 tháng 8 năm 2012, 05 : 17 UTC .

18. 6 The gale-force winds of tribulation that we may experience at times should be considered opportunities to prove that our ship of faith is sound and stable.

6 Đôi khi tất cả chúng ta phải chịu những cơn gió mạnh như vũ bão của hoạn nạn nhưng tất cả chúng ta nên xem đó là thời cơ để chứng tỏ con tàu đức tin của mình tốt và vững vàng .

19. Ah, poor Hay- Seed! how bitterly will burst those straps in the first howling gale, when thou art driven, straps, buttons, and all, down the throat of the tempest.

Ah, người nghèo Hay – Seed ! cách cay đắng sẽ bùng nổ những dây đai trong gió hú tiên phong, khi ngươi thẩm mỹ và nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển, dây đai, những nút, và toàn bộ xuống cổ họng của cơn bão .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255