Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của”Furious”

Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của ” Furious ”

Câu ví dụ sử dụng ” Furious ”

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với furious.

A:
“im furious because ( whatever the reason is why your mad)”
“this is really infuriating”
you use furious to say your really mad/angry and infuriating to show its something that makes you mad/angry

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với furious.

A:
It means angry (naaraaz)

I was furious when he broke my toy.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với furious.

A:
Furious means to be extremely angry.

‘He makes me furious
‘This situation makes us furious
‘She’s furious because of what I said’

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với furious
furious.

A:
furious is just a stronger word to use than mad

i was furious
means that i was really mad.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với fast and furious .

A:
“fast and furious

– My favorite movie is The Fast and Furious: Tokyo Drift.

Xem thêm câu trả lời

Từ giống với ” Furious ” và sự độc lạ giữa chúng

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa furious và angry ?

A:
If someone is furious, then they are very angry. ‘Furious’ is a stronger word describing a stronger emotion.

She wasn’t just angry when she found that I had eaten her share of the chocolate tart, she was furious. I’m in big trouble.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa furious và mad ?

A:
Mad can mean both “crazy” and “angry”

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa furious và rage ?

A:
They both mean extreme feelings of anger, but furious is an adjective and rage is used as a noun:

She was furious.
Her rage increased tenfold.
His actions were furiously done.
He went on a rage.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa furious và angry ?

A:
They’re practically the same but I guess “furious” means “more than angry” It’s like the 2nd stage of angry

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa furious và rage ?

A:
They both mean anger. However furious can be used to mean quickly or fast, like ” They furiously scribbled on a piece of paper” They might not actually be angered. Rage can be used to mean something is trendy, like “Those shoes are all the rage!” But the shoes are not angry.

Xem thêm câu trả lời

Bản dịch của ” Furious ”

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? furious

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? furious

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? furious

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Những câu hỏi khác về ” Furious ”

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm furious .

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm furious.

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm furious.

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm A furious.

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

furious

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất

  • Hiển thị thêm

Topic Questions

  • Hiển thị thêm

Các câu hỏi được gợi ý

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255