‘forgotten’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” forgotten “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ forgotten, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ forgotten trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Long forgotten! where forgotten?

Điểm yếu : hay quên .

2. Being forgotten.

Bị quên lãng .

3. The forgotten man!

Kẻ bị quên béng !

4. Everyone is certainly forgotten.”

Cả thảy đều bị quên mất từ lâu ” .

5. “Forgotten Victims” Are Remembered

Tưởng nhớ “ những nạn nhân bị quên lãng ”

6. Oh, I’d nearly forgotten.

Ta gần như quên bẵng đi .

7. I’d forgotten the salary.

Tôi đã quên mất chuyện lương bổng .

8. Isolated but Not Forgotten

Lẻ loi nhưng không bị quên lãng

9. Have you forgotten that?

Các anh quên rồi hay sao ?

10. The film was quickly forgotten.

Tuy nhiên, bộ phim này nhanh gọn bị huỷ bỏ .

11. You will not be forgotten .

Các bạn sẽ không bị được quên lãng .

12. You forgotten we trained together?

Anh quên tất cả chúng ta được đào tạo và giảng dạy chung hả ?

13. Or have you already forgotten?

Hay là anh đã quên rồi ?

14. We would all be forgotten.

Chúng ta hoàn toàn có thể bị quên lãng .

15. Her face is not easily forgotten.

Khuôn mặt phù thủy của ả ta đâu dễ quên lãng .

16. Without integrity, honesty is often forgotten.

Nếu không liêm chính, thì tính lương thiện thường bị quên lãng .

17. Then he’ll see he’s not forgotten.

Rồi ông ấy sẽ biết là mình không bị quên béng .

18. I must’ve forgotten all about that.

Ôi, chắc tôi đã quên hết những chuyện đó rồi .

19. In fact, it was all but forgotten.

Trên thực tiễn, bản Kinh-thánh này phần đông trọn vẹn bị quên bẵng .

20. Have you forgotten who you’re riding with?

Các cậu quên là mình đang cưỡi rồng cùng với ai sao ?

21. Their everlasting humiliation will not be forgotten.

Sự nhục nhã muôn đời của họ chẳng ai quên được .

22. They will not be abandoned or forgotten.

Họ sẽ không bị bỏ rơi hay quên lãng .

23. This council has forgotten its very purpose.

Hội đồng này đã quên thiên chức của mình rồi ư hay sao ?

24. Or have you forgotten your own blood?

hay là ngươi đã quên dòng máu của mình ?

25. Well, what happens to these forgotten memories?

Well, chiện j xảy ra với những kí ức bị lãng wên?

26. The uniform’s forgotten. You have no voice?

Đồng phục mất giá trị, anh không còn lời nói ?

27. Resolutions are solemnly passed —and then forgotten.

Người ta đã trang trọng biểu quyết những giải pháp để rồi xong lại quên đi .

28. You’ve forgotten whose court you’re standing in.

Con quên là con đang ở buổi chầu triều của ai à .

29. How could I have forgotten about Yan?

Sao mình lại quên Yến đại hiệp được nhỉ ?

30. Alexander T. Stewart: The Forgotten Merchant Prince.

Alexander T. Stewart : Hoàng tử thương nhân bị quên béng .

31. How much of your past have you forgotten?

Bạn đã quên bao nhiêu chuyện quá khứ rồi ?

32. I trust you’ve not forgotten your smuggler’s tricks.

Ta tin ngươi vẩn chưa quên mánh lới buôn lậu .

33. Forgotten what medieval torture high heels can be.

Quên những gì thời thời xưa tra tấn cổ chân bằng giày cao gót khi hoàn toàn có thể .

34. I have never forgotten that little street orphan.

Tôi không khi nào quên được đứa trẻ mồ côi long dong đầu đường xó chợ đó .

35. Your part in this shall not be forgotten

Công lao của ông trong việc này sẽ được ghi nhớ

36. I had forgotten about the rite of passage

Tôi đã quên đi mất việc trải qua nghi lễ

37. However, France has not completely forgotten Félix d’Hérelle.

Tuy nhiên, nước Pháp cũng không trọn vẹn quên lãng Félix d’Herelle .

38. In forgotten places, far from where people walk;

Trong chốn quên lãng, xa nơi người qua lại ;

39. A secret erased from history and forgotten to time.

Một bí hiểm đã bị xóa khỏi lịch sử vẻ vang và bị quên lãng theo thời hạn .

40. Forgotten days when you were yet of bolder mind.

Những ngày đã bị quên lãng khi cậu vẫn còn lòng dũng mãnh .

41. The part of me so long forgotten is calling

♪ Những gì quên lãng đã lâu trong ta đang cất tiếng gọi ♪

42. When the Beast remembers, the teenager inside is forgotten.

Khi quái thú nhớ lại, thiếu niên vật chủ sẽ bị quên béng .

43. The cupbearer may have forgotten Joseph, but Jehovah never did.

Quan dâng rượu hoàn toàn có thể quên Giô-sép, nhưng Đức Giê-hô-va thì không khi nào .

44. The convention itself was a blessing never to be forgotten.

Chính đại hội cũng là một dịp đặc biệt quan trọng đáng nhớ .

45. If you win silver Sooner or later you’ll be forgotten

Nếu bạn giành huy chương bạc, sớm muộn gì con cũng sẽ bị quên lãng .

46. Thirty two years of faces and I’ve never forgotten one.

Đã trải qua 32 năm rồi, tôi cũng gần như quên mất .

47. By the 20th century, the Feengrotten had been largely forgotten.

Vào thế kỷ 20, Feengrotten hầu hết đã bị quên béng .

48. Have we forgotten that the use of marijuana is illegal?

Quên mất rằng việc lạm dụng cần sa là trái phép sao ?

49. The orphaned villages, a few rites, rivers with forgotten names.

Những ngôi làng mồ côi, vài nghi lễ, vài con sông với những cái tên bị quên lãng .

50. What would one have to do not to be forgotten?

Vậy ta phải làm gì để không bị quên béng ?

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255