eligibility trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

While UEFA does not apparently keep a list of Category 4 stadiums, regulations stipulate that only Category 4 (formerly five-star) stadiums are eligible to host UEFA Champions League Finals,which Atatürk Olympic Stadium did in 2005, and UEFA Europa League (formerly UEFA Cup) Finals,which Şükrü Saracoğlu Stadium did in 2009.

Những lý giải cho đổi khác dân số trước thời Cộng hòa hoàn toàn có thể luận ra từ phần # Lịch sử. ^ Trong khi UEFA không đưa ra list những sân vận động 4 sao rõ ràng, những pháp luật chỉ những sân hạng sang này hoàn toàn có thể tổ chức triển khai những trận chung kết UEFA Champions League mà Sân vận động Olympic Atatürk thực thi vào năm 2005, và những trận chung kết Cúp UEFA Europa ( trước kia là Cúp UEFA ), mà Şükrü Saracoğlu Stadium triển khai 2009 .

WikiMatrix

The Poppys are awarded in ten categories and no person nominated for an equivalent Primetime Emmy is eligible.

Giải EWwy được trao cho mười khuôn khổ và không dành cho bất kỳ ai đã được đề cử giải Primetime Emmy ở khuôn khổ tương tự .

WikiMatrix

In that way I didn’t know much of what was going on outside, and I was always glad of a bit of news. “‘Have you never heard of the League of the Red- headed Men?’he asked with his eyes open. “‘Never.'”‘Why, I wonder at that, for you are eligible yourself for one of the vacancies.'”‘And what are they worth?’

Bằng cách đó, tôi không biết nhiều về những gì đã xảy ra ở bên ngoài, và tôi luôn luôn vui mừng một chút ít tin tức. ” Bạn đã khi nào nghe nói của Liên đoàn của phái mạnh đầu đỏ ? ” Ông hỏi với đôi mắt của mình mở. ” ‘ Không khi nào. ” ” Tại sao, tôi tự hỏi rằng, bạn có đủ điều kiện kèm theo cho mình một trong những vị trí tuyển dụng. ‘ ” Và họ là những gì giá trị ? ”

QED

The Reserve Team Challenge Trophy is organised in the same manner as the Inter Divisional Challenge Cup but only the reserve teams are eligible.

The Reserve Team Challenge Trophy cũng tựa như như Inter Divisional Challenge Cup nhưng chỉ dành cho những đội dự bị .

WikiMatrix

Pages with invalid AMP will not be eligible for some Search features.

Các trang có AMP không hợp lệ sẽ không đủ điều kiện kèm theo cho một số ít tính năng trong Tìm kiếm .

support.google

Citizens from certain countries or territories, however, are eligible for visa-free travel with only their ID cards in lieu of their passports.

Tuy nhiên công dân của một số ít vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ hoàn toàn có thể nhập cư với thẻ căn cước thay cho hộ chiếu .

WikiMatrix

If you’re eligible, you’ll see a notice on the homepage of your AdMob account with instructions on how to send us your official document.

Nếu đủ điều kiện kèm theo, bạn sẽ thấy thông tin trên trang chủ của thông tin tài khoản AdMob cùng với hướng dẫn về cách gửi cho chúng tôi tài liệu chính thức đó .

support.google

Under the Constitution of North Korea, all citizens 17 and older, regardless of party affiliation, political views, or religion, are eligible to be elected to the legislature and vote in elections.

Theo Hiến pháp Bắc Triều Tiên hiện tại (2010), mọi công dân từ 17 tuổi trở lên, bất kể đảng phái, quan điểm chính trị hay tôn giáo đều đủ tư cách được bầu vào Hội đồng Nhân dân Tối cao.

WikiMatrix

So the INS won’t grant a visa unless it’s clear the child meets the definition of an eligible orphan.

Vì vậy Sở Nhập cư không thể cấp visa, trừ phi đứa trẻ rõ ràng được xác định là một trẻ mồ côi đủcách pháp nhân.

Literature

Lower-scoring students can enroll in provincial schools, while the lowest scorers are eligible for resource-poor district schools .

Những học sinh điểm thấp hơn có thể theo học tại các trường cấp tỉnh, trong khi đó người có số điểm thấp nhất thì phải theo học ở trường cấp huyện thiếu thốn nguồn lực .

EVBNews

The information on which countries are eligible is inconsistent.

Thông tin về các quốc gia được áp dụng không đồng nhất.

WikiMatrix

There’s a lower threshold for gaming channels because there were lower minimum eligibility thresholds for channel memberships in the gaming app (which is no longer available).

Các kênh game show có ngưỡng thấp hơn do trước kia những ngưỡng để sử dụng tính năng hội viên của kênh trong ứng dụng YouTube Gaming là thấp hơn ( ứng dụng này đã không còn hoạt động giải trí ) .

support.google

Article 73, section 1 of the Constitution, 1996, provides that “To be eligible to the Presidency of the Republic, the candidate should: have, solely, the Algerian nationality by origin; be a Muslim; be more than forty (40) years-old the day of the election; enjoy full civil and political rights; prove the Algerian nationality of the spouse; (if born before July 1942) justify his participation in the 1st of November 1954 Revolution; and if born after July 1942, “justify the non-involvement of the parents of the candidate in actions hostile to the 1st of November 1954 Revolution”; submit a public declaration of his personal and real estate existing either within Algeria or abroad.

Để trở thành Tổng thống cần đạt đủ tiêu chí: Chỉ có duy nhất quốc tịch Algérie; Là người theo đạo Hồi giáo; Có độ tuổi hơn 40 tính đến ngày bầu cử; Đầy đủ khả năng dân sự và chính trị; Chứng minh phối ngẫu có quốc tịch Algérie; Chứng minh cho sự tham gia trong Cách mạng ngày 01 tháng 11 năm 1954 cho các ứng cử viên sinh ra trước tháng 7 năm 1942; Chứng minh cho việc không tham gia của cha mẹ các ứng cử viên sinh sau tháng 7 năm 1942, trong những hành động thù địch đến Cách mạng ngày 01 tháng 11 năm 1954; Nộp một tuyên bố công khai về tài sản cá nhân trong Algeria hoặc ở nước ngoài.

WikiMatrix

If you’re located outside these regions but promote products or services based in the region, you’re not eligible to receive customized support or account optimization.

Nếu bạn ở bên ngoài những khu vực này nhưng quảng cáo loại sản phẩm hoặc dịch vụ trong khu vực, thì bạn không đủ điều kiện kèm theo để nhận sự tương hỗ hoặc sử dụng tính năng tối ưu hóa thông tin tài khoản tùy chỉnh .

support.google

Three winning albums eligible at the time of nomination—N.E.R.D’s In Search of…, Rice’s O, and Feist’s The Reminder—went on to sell over 500,000 copies in America and achieved gold certification.

3 album chiến thắng hợp lệ trong thời gian đề cử—In Search of… của N.E.R.D, O của Rice và The Reminder của Feist—sau đó bán hơn 500.000 bản ở Mỹ và đoạt chứng nhận đĩa Vàng.

WikiMatrix

For example, if there are restaurants, lounges, stores, or spas that customers can visit without having to be a guest of the hotel, those businesses are eligible to have their own listing.

Ví dụ : nếu bên trong khách sạn của bạn có nhà hàng quán ăn, quán cafe, shop hoặc spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp mà người mua không phải là khách của khách sạn cũng hoàn toàn có thể vào thì những doanh nghiệp đó đủ điều kiện kèm theo để có list của riêng họ .

support.google

When a verified YouTuber reaches a specific milestone and is deemed eligible for a YouTube Creator Reward, they are awarded a relatively flat trophy in a metal casing with a YouTube play button symbol.

Khi YouTube được xác minh đạt đến một mốc cụ thể và được coi là đủ điều kiện cho Phần thưởng người sáng tạo trên YouTube, họ được tặng một danh hiệu tương đối bằng phẳng trong vỏ bọc bằng kim loại có biểu tượng nút play YouTube.

WikiMatrix

Items that are approved as the result of a review will be eligible to serve in Shopping ads within 24 hours.

Các loại sản phẩm được phê duyệt sau khi xem xét sẽ hội đủ điều kiện kèm theo để phân phát trong Quảng cáo shopping trong vòng 24 giờ .

support.google

Citizens (ordinary passport holders) of specific countries and territories are eligible to visit Bolivia for tourism or business purposes without having to obtain a visa.

Công dân ( chiếm hữu hộ chiếu đại trà phổ thông ) của một số ít vương quốc và vùng chủ quyền lãnh thổ đơn cử hoàn toàn có thể đến Bolivia với mục tiêu du lịch và công tác làm việc mà không cần thị thực .

WikiMatrix

(Note that your campaign must be eligible for the feature).

( Lưu ý rằng chiến dịch của bạn phải đủ điều kiện kèm theo cho tính năng này ) .

support.google

Apparently I’m eligible for unprecedented savings.

Hình như anh được nhận một khoản tiết kiệm chưa từng nghe thấy.

OpenSubtitles2018. v3

If your ad is marked “Eligible” for more than 1 full working day, you can contact us and we’ll be happy to help you.

Nếu quảng cáo của bạn có trạng thái ” Đủ điều kiện kèm theo ” trong hơn 1 ngày thao tác toàn vẹn, bạn hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn .

support.google

Using historical information about your campaign and evaluating the contextual signals present at auction-time, maximize conversion value bidding automatically finds an optimal CPC bid for your ad each time it’s eligible to appear.

Bằng cách sử dụng thông tin lịch sử vẻ vang về chiến dịch của bạn và nhìn nhận tín hiệu ngữ cảnh Open tại thời gian đấu giá, kế hoạch đặt giá thầu tối đa hóa giá trị quy đổi sẽ tự động hóa tìm một giá thầu CPC tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi lần quảng cáo đó đủ điều kiện kèm theo Open .

support.google

If your apps include features for other Android devices or are eligible for additional programs, you can choose to distribute your apps to these devices and/or programs.

Nếu ứng dụng của bạn có những tính năng dành cho những thiết bị Android khác hoặc đủ điều kiện kèm theo cho chương trình khác, bạn hoàn toàn có thể chọn phân phối ứng dụng cho những thiết bị và / hoặc chương trình này .

support.google

The percentage of Active View-eligible impressions that were actually measurable with Active View.

Tỷ lệ hiển thị đủ điều kiện trong Chế độ xem đang hoạt động có thể thực sự đo lường với Chế độ xem đang hoạt động.

support.google

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255