‘đớn’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” đớn “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ đớn, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ đớn trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Lòng tôi đau đớn với nỗi đau đớn của chị.

2. Dean đang đau đớn.

3. Nỗi đau đớn tột cùng

4. Khi ta đau đớn cực độ,

5. Đừng than vãn lúc đau đớn.

6. Đau đớn thế là đủ.

7. Nó đau đớn, bề bộn.

8. Nó đau đớn lắm phải không?

9. Tôi đang đói – trong đau đớn.

10. Frank, bà ấy rất đau đớn.

11. Chẳng nề thân Ngài đớn đau.

12. “Chuốc lấy nhiều điều đau-đớn”.

13. Mẫu hậu có đau đớn không?

14. Sự kích động và đau đớn!

15. Al Gore, đau đớn âm thầm.

16. Về sự chết chóc, đau đớn.

17. Tôi đang đau đớn cực độ

18. Lời ý khẩn thiết đau đớn.

19. Nhưng đừng lo, không đau đớn đâu.

20. Người này đang đau đớn vô cùng.

21. họ đã gọi Người trong đau đớn.

22. Tôi thích tận hưởng sự đau đớn.

23. Tôi không sợ chết hay đau đớn.

24. Ds: “toàn hông tôi đau đớn”.

25. Làm họ đau đớn vĩnh viễn.

26. Một loạt cú sốc khá đau đớn.

27. Chị ấy chịu đủ đau đớn rồi.

28. Quá trình tan rã sẽ đau đớn.

29. Ông ấy sẽ đau đớn hàng tuần.

30. Một cái chết đau đớn cùng cực

31. Chàng trai trẻ đau đớn tột cùng.

32. Tôi mong là đau đớn tột cùng.

33. Quan hệ tình dục rất đau đớn.

34. Tôi sẽ nói trong đau đớn đắng cay!”

35. Cái chết không đau đớn và cao thượng.

36. Cả cánh tay ông ấy đều đau đớn.

37. Nọc độc làm anh rất đau đớn

38. sợ hãi, đau đớn thuộc thuở xa xưa,

39. Ngài chết trong nỗi đau đớn tột cùng.

40. Ông đau đớn đến mức xin được chết.

41. Đó chính là đau đớn và sợ hãi.

42. ham muốn vô biên, đau đớn tột cùng…

43. “Tôi đã đau đớn mười mấy năm trời”

44. Nhưng sự thật đau đớn là ban đêm

45. ♪ Khổ sở la hét trong đớn đau

46. chịu đựng đớn đau chuộc lỗi loài người.

47. Đang đau chuyển dạ, kêu la đau đớn,

48. KHÔNG CÒN ĐAU ĐỚN, PHIỀN MUỘN VÀ SỰ CHẾT

49. Có nhiều thứ trong đời còn đau đớn hơn.

50. Như vậy họ sẽ không cảm thấy đau đớn.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255