direct tiếng Anh là gì?

direct tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng direct trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ direct tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm direct tiếng Anh
direct
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ direct

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: direct tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

direct tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ direct trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ direct tiếng Anh nghĩa là gì.

direct /di’rekt/

* ngoại động từ
– gửi, viết để gửi cho (ai), viết cho (ai); nói với (ai), nói để nhắn (ai)
=to direct a letter to someone+ gửi một bức thư cho ai
=to direct one’s remarks to someone+ nói với ai lời nhận xét của mình
– hướng nhắm (về phía…)
=to direct one’s attention to…+ hướng sự chú ý về…
=to direct one’s efforts to…+ hướng tất cả sự cố gắng vào…
=to direct one’s steps to a place+ hướng bước đi về chốn nào
=to direct one’s eyes in some direction+ hướng mắt nhìn về hướng nào
– chỉ đường; hướng dẫn, chỉ đạo, chi phối
=to direct someone to some place+ chỉ đường cho ai đến chỗ nào
– điều khiển, chỉ huy, cai quản
=to direct a business+ điều khiển một công việc kinh doanh
=to direct the operations+ (quân sự) chỉ huy những cuộc hành quân
– ra lệnh, chỉ thị, bảo
=to direct someone to do something+ ra lệnh (bảo) ai làm gì
=to direct that…+ ra lệnh rằng…, bảo rằng…

* nội động từ
– ra lệnh

* tính từ
– thẳng, ngay, lập tức
=a direct ray+ tia chiếu thẳng
=a direct road+ con đường thẳng
– thẳng, trực tiếp, đích thân
=to be in direct communication with…+ liên lạc trực tiếp với…
=direct taxes+ thuế trực thu
=direct speech+ nói cách trực tiếp
=direct method+ phương pháp trực tiếp
– ngay thẳng, thẳng thắn; rõ ràng, không quanh co úp mở, minh bạch, rạch ròi
=a direct argument+ lý lẽ rạch ròi
– hoàn toàn, tuyệt đối
=to be in direct contradiction+ hoàn toàn mâu thuẫn
=in direct opposition+ hoàn toàn đối lập
– (thiên văn học) đi từ tây sang đông, thuận hành
– (âm nhạc) không đảo
– (ngôn ngữ học) trực tiếp
=direct object+ bổ ngữ trực tiếp
– (vật lý) một chiều
=direct current+ dòng điện một chiều

* phó từ
– thẳng, ngay; lập tức
– thẳng, trực tiếp
=to communicate direct with…+ liên lạc trực tiếp với…

direct
– trực tiếp

Thuật ngữ liên quan tới direct

Tóm lại nội dung ý nghĩa của direct trong tiếng Anh

direct có nghĩa là: direct /di’rekt/* ngoại động từ- gửi, viết để gửi cho (ai), viết cho (ai); nói với (ai), nói để nhắn (ai)=to direct a letter to someone+ gửi một bức thư cho ai=to direct one’s remarks to someone+ nói với ai lời nhận xét của mình- hướng nhắm (về phía…)=to direct one’s attention to…+ hướng sự chú ý về…=to direct one’s efforts to…+ hướng tất cả sự cố gắng vào…=to direct one’s steps to a place+ hướng bước đi về chốn nào=to direct one’s eyes in some direction+ hướng mắt nhìn về hướng nào- chỉ đường; hướng dẫn, chỉ đạo, chi phối=to direct someone to some place+ chỉ đường cho ai đến chỗ nào- điều khiển, chỉ huy, cai quản=to direct a business+ điều khiển một công việc kinh doanh=to direct the operations+ (quân sự) chỉ huy những cuộc hành quân- ra lệnh, chỉ thị, bảo=to direct someone to do something+ ra lệnh (bảo) ai làm gì=to direct that…+ ra lệnh rằng…, bảo rằng…* nội động từ- ra lệnh* tính từ- thẳng, ngay, lập tức=a direct ray+ tia chiếu thẳng=a direct road+ con đường thẳng- thẳng, trực tiếp, đích thân=to be in direct communication with…+ liên lạc trực tiếp với…=direct taxes+ thuế trực thu=direct speech+ nói cách trực tiếp=direct method+ phương pháp trực tiếp- ngay thẳng, thẳng thắn; rõ ràng, không quanh co úp mở, minh bạch, rạch ròi=a direct argument+ lý lẽ rạch ròi- hoàn toàn, tuyệt đối=to be in direct contradiction+ hoàn toàn mâu thuẫn=in direct opposition+ hoàn toàn đối lập- (thiên văn học) đi từ tây sang đông, thuận hành- (âm nhạc) không đảo- (ngôn ngữ học) trực tiếp=direct object+ bổ ngữ trực tiếp- (vật lý) một chiều=direct current+ dòng điện một chiều* phó từ- thẳng, ngay; lập tức- thẳng, trực tiếp=to communicate direct with…+ liên lạc trực tiếp với…direct- trực tiếp

Đây là cách dùng direct tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ direct tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

direct /di’rekt/* ngoại động từ- gửi tiếng Anh là gì?
viết để gửi cho (ai) tiếng Anh là gì?
viết cho (ai) tiếng Anh là gì?
nói với (ai) tiếng Anh là gì?
nói để nhắn (ai)=to direct a letter to someone+ gửi một bức thư cho ai=to direct one’s remarks to someone+ nói với ai lời nhận xét của mình- hướng nhắm (về phía…)=to direct one’s attention to…+ hướng sự chú ý về…=to direct one’s efforts to…+ hướng tất cả sự cố gắng vào…=to direct one’s steps to a place+ hướng bước đi về chốn nào=to direct one’s eyes in some direction+ hướng mắt nhìn về hướng nào- chỉ đường tiếng Anh là gì?
hướng dẫn tiếng Anh là gì?
chỉ đạo tiếng Anh là gì?
chi phối=to direct someone to some place+ chỉ đường cho ai đến chỗ nào- điều khiển tiếng Anh là gì?
chỉ huy tiếng Anh là gì?
cai quản=to direct a business+ điều khiển một công việc kinh doanh=to direct the operations+ (quân sự) chỉ huy những cuộc hành quân- ra lệnh tiếng Anh là gì?
chỉ thị tiếng Anh là gì?
bảo=to direct someone to do something+ ra lệnh (bảo) ai làm gì=to direct that…+ ra lệnh rằng… tiếng Anh là gì?
bảo rằng…* nội động từ- ra lệnh* tính từ- thẳng tiếng Anh là gì?
ngay tiếng Anh là gì?
lập tức=a direct ray+ tia chiếu thẳng=a direct road+ con đường thẳng- thẳng tiếng Anh là gì?
trực tiếp tiếng Anh là gì?
đích thân=to be in direct communication with…+ liên lạc trực tiếp với…=direct taxes+ thuế trực thu=direct speech+ nói cách trực tiếp=direct method+ phương pháp trực tiếp- ngay thẳng tiếng Anh là gì?
thẳng thắn tiếng Anh là gì?
rõ ràng tiếng Anh là gì?
không quanh co úp mở tiếng Anh là gì?
minh bạch tiếng Anh là gì?
rạch ròi=a direct argument+ lý lẽ rạch ròi- hoàn toàn tiếng Anh là gì?
tuyệt đối=to be in direct contradiction+ hoàn toàn mâu thuẫn=in direct opposition+ hoàn toàn đối lập- (thiên văn học) đi từ tây sang đông tiếng Anh là gì?
thuận hành- (âm nhạc) không đảo- (ngôn ngữ học) trực tiếp=direct object+ bổ ngữ trực tiếp- (vật lý) một chiều=direct current+ dòng điện một chiều* phó từ- thẳng tiếng Anh là gì?
ngay tiếng Anh là gì?
lập tức- thẳng tiếng Anh là gì?
trực tiếp=to communicate direct with…+ liên lạc trực tiếp với…direct- trực tiếp

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255