‘diamante’ là gì?, Từ điển Tây Ban Nha – Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” diamante “, trong bộ từ điển Từ điển Tây Ban Nha – Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ diamante, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ diamante trong bộ từ điển Từ điển Tây Ban Nha – Tiếng Việt

1. ¿Y el diamante?

Kim cương đâu ?

2. El diamante, Lao.

Kim cương, Lao .

3. Nada es tan duro como un diamante.

Không có gì cứng bằng kim cương .

4. Vamos a hacernos con el diamante.

Xem anh bán viên kim cương giả thế nào .

5. Asegúrate de preguntar dónde está el diamante.

Bác gái à … nhất định phải hỏi cho ra kim cương giấu ở đâu đấy .

6. Básicamente, un diamante perfecto es una sola molécula de átomos de carbono.

Về cơ bản, kim cương hoàn hảo nhất là một phân tử gồm những nguyên tử các-bon .

7. Le hallaron un zapato, un muñeco chillón y un diamante en el estómago.

Tay thú y moi ra được một cái giầy, một con búp bê và một viên kim cương 84 – cara từ dạ dày nó .

8. Ese diamante es mi boleto de salida de este continente olvidado por Dios.

Tôi đã nói kim cương chính là chìa khoá cho sự cứu rỗi của chúa mà .

9. El diamante es el abrasivo extremo, mientras que el grafito es un muy buen lubricante.

Kim cương là chất mài mòn ngoạn mục, nhưng graphit là chất bôi trơn rất tốt .

10. Max compró su casa y un mes después, el crucero reservo el diamante para la exhibición.

Max có quan hệ với một tay kinh doanh thương mại bất động sản và sau đó một tháng .

11. Como material natural más duro conocido, el diamante puede ser usado para pulir, cortar, o erosionar cualquier material, incluyendo otros diamantes.

Vì là vật chất cứng rắn nhất trong vạn vật thiên nhiên, kim cương được dùng để đánh bóng, cắt mọi mặt phẳng, ngay cả một viên kim cương khác .

12. El tipo de diamantes en los que Amar y su séquito están interesados se suelen utilizar para fabricar balas de punta de diamante.

Loại kim cương Amar và băng của hắn chăm sóc được dùng làm đầu đạn kim cương .

13. En plena labor de edición, Cameron pensó que en ese instante la audiencia no estaría más interesada en Brock Lovett así que decidió cortar la escena, con lo cual Rose está sola cuando tira el diamante.

Trong quy trình chỉnh sửa và biên tập, Cameron cho rằng với cách kết như vậy, người theo dõi sẽ không còn hứng thú với nhân vật Brock Lovett nữa và điều đó cũng sẽ không giúp xử lý câu truyện về anh, do đó ở đầu cuối khi thả viên kim cương Rose chỉ có một mình .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255