‘demolition’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” demolition “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ demolition, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ demolition trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. What does her purse on the demolition?

Cái gì làm túi xách của cô ấy bị rách nát nhỉ ?

2. Instead, I acted like a giant demolition wrecking ball.

Thay cho nên vì thế, tôi đã hành vi một cách độc đoán và tai hại .

3. I think that’s the first rule of, like, circuses and demolition derbies.

Tớ nghĩ đó là quy tắc tiên phong của như thể của gánh xiếc ấy .

4. So the good news is that earlier this year, the state council passed a new regulation on house requisition and demolition and passed the right to order forced demolition from local governments to the court.

Một tin tốt đẹp là đầu năm nay, hội đồng nhà nước đã trải qua một lao lý mới về việc trưng dụng và phá dỡ nhà và đã trải qua quyền ra lệnh phá dỡ cưỡng chế từ chính quyền sở tại địa phương tới tòa án nhân dân .

5. You will night-parachute, rappel from choppers, learn dry and wet demolition, learn tactical, high-speed emergency driving.

Các bạn sẽ học đột nhập, tuột xuống từ trực thăng, Học về những loại thuốc nổ, học sự mưu mẹo, vận tốc, lái xe .

6. She guarded minesweepers to the west, then stood by underwater demolition teams clearing approaches to the western beaches of Okinawa.

Nó bảo vệ cho hoạt động giải trí của cảc tàu quét mìn về phía Tây, rồi canh phòng trong khi những đội phá hoạt dưới nước ( UDT ) dọn sạch những lối tiếp cận lên những bãi đổ xô ở phía Tây Okinawa .

7. She then steamed to Ulithi, where she arrived 31 January 1945 to undergo operational training in covering Underwater Demolition Teams.

Nó sau đó vận động và di chuyển đến Ulithi, đến nơi vào ngày 31 tháng 1 năm 1945, thực hành thực tế giảng dạy phối hợp cùng những Đội phá hoại dưới nước .

8. When the renovation of the Quartier Latin is complete, the Kanagawa Prefectural Board of Education decides to proceed with the building’s demolition.

Sau khi việc tái tạo Quarter Latin hoàn tất, Ủy ban Giáo dục đào tạo tỉnh Kanagawa vẫn giữ nguyên dự tính dỡ bỏ tòa nhà .

9. From 17 June to 2 July, she sailed off the oil center at Balikpapan, providing support for minesweepers, underwater demolition teams, and amphibious forces.

Từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, nó hoạt động giải trí ngoài khơi những giếng dầu tại Balikpapan, tương hỗ cho những tàu quét mìn, những đội phá hoại ngầm dưới nước và những lực lượng đổ xô .

10. Hellyer’s report also called for the suspension of the “wholesale destruction of older housing” and for “greater selectivity… in the demolition of existing houses”.

Báo cáo của Hellyer cũng lôi kéo đình chỉ ” sự tàn phá nhà cũ của ngành bán sỉ ” và vì ” sự tinh lọc lớn hơn … trong việc hủy hoại những ngôi nhà hiện có ” .

11. It was off season and, by that time, decidedly out of fashion, and it had already begun its descent into shabbiness and eventual demolition.

Lúc đó là mùa vãn khách, rõ ràng vì lỗi thời, và nó đã khởi đầu sa sút đi vào thực trạng tồi tàn và có năng lực bị phá bỏ .

12. Seabees and Underwater Demolition Teams (UDTs) that had arrived with the US Marines constructed a pontoon dock on Green Beach and cleared debris from the water.

Các tiểu đoàn thiết kế xây dựng của Hải quân ( Seabee ) và những Toán Phá mìn Dưới nước ( Underwater Demolition Team ) đến cùng với Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ xây một bến nổi trên Bãi Xanh lá và thu dọn chướng ngại vật dưới nước .

13. She returned to Pearl Harbor 10 August 1944, but entered Leyte Gulf 18 October carrying 100 tons of demolition explosives to be used in clearing the way for the Leyte Invasion landings 2 days later.

Nó quay trở lại Trân Châu Cảng vào ngày 10 tháng 8 năm 1944, rồi lại đi đến vịnh Leyte vào ngày 18 tháng 10, chở theo 100 tấn chất nổ để sử dụng vào việc dọn đường cho cuộc đổ xô lên Leyte hai ngày sau đó .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255