“decomposition” là gì? Nghĩa của từ decomposition trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

decomposition

decomposition /,di:kɔmpə’ziʃn/

 • danh từ
  • (vật lý), (hoá học) sự phân tích; sự phân ly, sự phân huỷ
   • thermal decomposition: sự phân ly bằng nhiệt
  • sự thối rữa, sự làm mục rữa


 phân giải
 • decomposition point: điểm phân giải
 • decomposition voltage: điện áp phân giải
 • degree of electrolytic decomposition: mức phân giải điện ly
 • degree of electrolytic decomposition: độ phân giải điện ly
 • oil decomposition: phân giải dầu
 • simple decomposition: phân giải đơn giản
 • thermal decomposition: phân giải nhiệt
 •  phong hóa
   sự khai triển
 • decomposition of a fraction: sự khai triển một phân số
 •  sự phân giải
   sự phân hủy
 • aerobic decomposition: sự phân hủy ưa khí
 • decomposition by heat: sự phân hủy bởi nhiệt
 • thermal decomposition: sự phân hủy nhiệt
 • thermal decomposition: sự phân hủy vì nhiệt
 • thermal decomposition: sự phân hủy do nhiệt
 •  sự phân ly
 • pyrolytic decomposition: sự phân ly bằng nhiệt
 • thermal decomposition: sự phân ly do nhiệt
 • water decomposition under irradiation: sự phân ly nước khi chiếu xạ
 •  sự phân rã
   sự phân tích
 • additive decomposition: sự phân tích cộng tính
 • central decomposition: sự phân tích trung tâm
 • motion decomposition: sự phân tích chuyển động
 • standard decomposition: sự phân tích tiêu chuẩn
 •  sự tan rã
   sự thối rữa
   thối rữa
  Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
   phân hủy
 • aerobic decomposition: sự phân hủy ưa khí
 • catalytic decomposition: phân hủy xúc tác
 • cold decomposition: phân hủy lạnh
 • decomposition by heat: sự phân hủy bởi nhiệt
 • decomposition constant: hằng số phân hủy
 • decomposition heat: nhiệt phân hủy
 • decomposition reaction: phản ứng phân hủy
 • decomposition value: hệ số phân hủy
 • heat of decomposition: nhiệt phân hủy
 • photochemical decomposition: phân hủy quang hóa
 • pyrogenic decomposition: phân hủy cao nhiệt
 • refrigerant decomposition: phân hủy môi chất lạnh
 • stage of decomposition: giai đoạn phân hủy
 • thermal decomposition: sự phân hủy nhiệt
 • thermal decomposition: sự phân hủy vì nhiệt
 • thermal decomposition: phân hủy nhiệt
 • thermal decomposition: sự phân hủy do nhiệt
 • Lĩnh vực: xây dựng
   phép khai triển
   phép phân tích
  Lĩnh vực: toán & tin
   sự phân hoạch
  Lĩnh vực: y học
   sự phân hủy, phân ly
  Lĩnh vực: điện lạnh
   sự rã
  Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
   thoái biến
  canonical decomposition of a mapping
   phân tích chính tắc một ánh xạ
  canonical decomposition of a polynomial
   phân tích chính tắc một đa thức
  decomposition chamber
   buồng áp suất thấp
  decomposition chamber
   buồng giảm áp
  decomposition group
   nhóm phân tích
  decomposition heat
   nhiệt phân ly
  decomposition into direct sum
   phân tích thành tổng trực tiếp
  decomposition of a mapping
   phân tích một ánh xạ
  decomposition of a polynomial
   phân tích một đa thức
  decomposition of a quadratic form
   phân tích một dạng toàn phương
  decomposition of a rational fraction
   phân tích một phân thức hữu tỉ
  decomposition of a vector
   phân tích một véc tơ
  decomposition reaction
   phản ứng phân ly
  decomposition space
   không gian phân hoạch
  decomposition value
   van giảm áp
  decomposition voltage
   điện áp phân ly
  decomposition voltage
   điện thế phá hủy

   sự làm thối rữa
   sự phân hủy
 • acid decomposition: sự phân hủy acid
 • bacterial decomposition: sự phân hủy do vi khuẩn
 • spontaneous decomposition
   sự tự phân hủy

  o   sự phân hủy, sự phân giải, sự thoái biến, sự phong hóa, sự thối rữa

  §   pyrogenic decomposition : sự phân hủy cao nhiệt

  §   thermal decomposition : sự phân giải nhiệt

  Từ điển chuyên ngành Môi trường

  Decomposition: The breakdown of matter by bacteria and fungi, changing the chemical makeup and physical appearance of materials.

  Sự phân hủy : Sự phân loại vật chất do vi trùng và nấm gây ra, làm thay cấu trúc hóa học và hình dạng vật lý của những chất .

  Xem thêm: vector decomposition, disintegration, decomposition reaction, chemical decomposition reaction, decay, rot, rotting, putrefaction

  ĐÁNH GIÁ post
  Bài viết liên quan

  Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255