debunk trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Multiple years of hefty price declines debunked this myth .

Nhiều năm giảm giá khủng khiếp lật tẩy chuyện hoang đường này .

EVBNews

I just, this is why I love what Michael does, because it’s like, if he’s debunking it, then I don’t have to.

Tôi chỉ, đây là lý do tại sao tôi yêu cái mà Michael làm, vì nó như là, vâng, nếu ông ấy vạch trần nó, thì tôi không cần phải làm vậy.

QED

Soon, distrust and suspicion led to disagreements within the ufology community over the authenticity of the MJ-12 documents, and Moore was accused of taking part in an elaborate hoax, while other ufologists and debunkers such as Philip J. Klass were accused of being “disinformation agents”.

Ngay lập tức, sự không tin tưởng và nghi ngờ dẫn đến những bất đồng trong cộng đồng UFO về tính xác thực của nguồn tài liệu MJ-12, và Moore bị buộc tội tham gia vào một trò lừa bịp tinh vi, trong khi các nhà nghiên cứu UFO khác và những người vạch trần trò bịp này như Philip J. Klass bị buộc tội là “những nhân tố thêu dệt”.

WikiMatrix

And so I’m here to debunk a myth.

Nên tôi ở đây để bác bỏ một chuyện hoang đường .

ted2019

Syria has been really interesting for us, because obviously a lot of the time you’re trying to debunk stuff that can be potentially war crime evidence, so this is where YouTube actually becomes the most important repository of information about what’s going on in the world.

Syria thì rất tuyệt đối với chúng tôi bởi vì rõ ràng là rất nhiều lần khi bạn thử vạch trần một thứ gì đó có thể có nguy cơ là bằng chứng tội phạm chiến tranh, vì thế nên đây là nơi mà trang Youtube thật sự trở thành một nơi chứa những thông tin quan trọng nhất về những gì đang diễn ra trên thế giới.

QED

When this debunking was itself debunked (notably by atmospheric physicist and UFO advocate Dr. James E. McDonald), Klass switched gears and suggested the Zamora sighting was part of a scheme Zamora had invented with Socorro’s then mayor, Holm Bursum, Jr., to attract tourism, claiming Bursum owned the land where Zamora’s encounter occurred.

Khi sự hạ bệ này đã bị vạch trần bởi chính nó (đặc biệt là bởi nhà vật lý khí quyển và người ủng hộ UFO Tiến sĩ James E. McDonald), Klass liền đổi trắng thay đen và cho rằng vụ chạm trán của Zamora là một phần của sự sắp đặt mà Zamora đã bày ra với viên thị trưởng sau này của Socorro, Holm Bursum, Jr., để thu hút du lịch, tuyên bố Bursum sở hữu khu đất là nơi xảy ra vụ chạm trán của Zamora.

WikiMatrix

These are all harmful convictions which have long been debunked, yet still persist among many parents.

Đây là tất cả niềm tin có hại mà từ lâu đã được vạch trần, nhưng vẫn còn nhiều phụ huynh lầm tưởng.

WikiMatrix

And now we are gonna debunk a few magic myths this evening.

Giờ chút tôi sẽ lật tẩy 1 vài màn ảo thuật tối nay

OpenSubtitles2018. v3

In the spirit of debunking racial stereotypes, the one that black people don’t like to swim, I’m going to tell you how much I love to swim.

Với nguyện vọng dập tắt các định kiến chủng tộc, như dân da màu không thích đi bơi, tôi sẽ cho bạn biết rằng tôi thích bơi đến nhường nào.

ted2019

Ancient books often feature unsound and dangerous ideas that have been thoroughly debunked by modern science.

Các sách cổ đại thường có những ý kiến không đáng tin cậy và nguy hiểm, được chứng minh là hoàn toàn trái ngược với khoa học hiện đại.

jw2019

But wait — wasn’t the paper that sparked the controversy about autism and vaccines debunked, retracted, and branded a deliberate fraud by the British Medical Journal?

Nhưng đợi chút — không phải là báo chí đã khơi mào tranh luận về tự kỷ và vắc xin đã bị vạch trần, đính chính, và bị gọi là một sự gian lận có chủ ý của Tạp chí Y khoa Anh Quốc?

ted2019

A myth debunked.)” (in Spanish).

A myth debunked. ) ” ( bằng tiếng Tây Ban Nha ) .

WikiMatrix

From 2015 to 2017 (after having already served from 2003 to 2007), the United States Senate Committee on Environment and Public Works was chaired by oil lobbyist and climate change denier Jim Inhofe, who had previously called climate change “the greatest hoax ever perpetrated against the American people” and claimed to have debunked the alleged hoax in February 2015 when he brought a snowball with him in the Senate chamber and tossed it across the floor.

Kể từ tháng 1 năm 2015, Ủy ban Công chính và Môi trường Thượng viện Hoa Kỳ đã được đứng đầu bởi nhà vận động hành lang và người phủ nhận khí hậu Jim Inhofe, người nổi tiếng đã gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa bịp vĩ đại nhất từng biểu diễn với người Mỹ” và tuyên bố lật tẩy nó năm 2015 khi ông ta mang theo một quả bóng tuyết và ném nó xuống sàn Thượng viện.

WikiMatrix

Moore debunked a rumor that Mario and his brother character Luigi were not included due to Nintendo requesting too high a licensing fee, stating that the rumor grew out of a joke John C. Reilly made at Comic-Con.Dr.

Moore vạch trần một tin đồn rằng nhân vật Mario và anh trai Luigi không lên phim được vì Nintendo yêu cầu tiền bản quyền quá cao, đạo diễn này nói rằng các tin đồn ban đầu là một trò đùa của John C. Reilly làm tại Comic-Con.

WikiMatrix

In contrast, in 2004 National Review’s Byron York would try to debunk many of the South Carolina smear reports as unfounded legend.

Ngược lại, trong năm 2004, Byron York của tạp chí National Review đã cố vạch ra nhiều tường trình nói về mạ lỵ tại Nam Carolina là vô căn cứ.

WikiMatrix

“ONE would imagine, in this day of widespread enlightenment and education, that it would be unnecessary to debunk beliefs based on magic and superstition.”

“ Ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng nhờ sự hiểu biết và sự giáo dục hiện đang được thông dụng thoáng rộng nên không cần phải đả phá những sự tin yêu dựa trên ma thuật và mê tín dị đoan dị đoan ” .

jw2019

A Denver paranormal claims investigations group, Rocky Mountain Paranormal Research Society, debunked this claim, saying that they reproduced the video for about $90.

Một nhóm điều tra những lời xác nhận huyền bí Denver, Hiệp hội Nghiên cứu Hiện tượng Siêu nhiên Rocky Mountain, đã vạch trần tuyên bố này, nói rằng họ đã sao chép video với giá khoảng 90 đô la.

WikiMatrix

The debunking site BUTAC reported the total lack of evidence to affirm the game’s existence.

Trang web lừa đảo BUTAC đã báo cáo giải trình việc không hề có dẫn chứng để khẳng định chắc chắn sự sống sót của game show .

WikiMatrix

Five myths about the Bible are debunked.

Năm quan niệm sai về Kinh Thánh.

jw2019

On 10 May 2006, following a Cabinet meeting, Chirac made a rare television appearance to try to protect Villepin from the scandal and to debunk allegations that Chirac himself had set up a Japanese bank account containing 300 million francs in 1992 as Mayor of Paris.

Ngày 10 tháng 5 năm 2006, sau một cuộc họp Nội các, Chirac đã có một lần Open khan hiếm trên truyền hình tìm cách bảo vệ Villepin khỏi vụ scandal và bác bỏ những cáo buộc rằng chính Chirac đã lập một thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước tại Nhật với 300 triệu franc năm 1992 khi còn làm Thị trưởng Paris .

WikiMatrix

We need to debunk this, Or the whole town’s Gonna panic.

Ta cần phải lật tẩy vụ này, không là cả thị trấn hoảng loạn.

OpenSubtitles2018. v3

The view that the Polish Konik is the most recent ‘descendant’ of the European wild horse has been debunked.

Quan điểm cho rằng Konik Ba Lan là “hậu duệ” gần đây nhất của con ngựa hoang ở châu Âu đã bị bác bỏ.

WikiMatrix

Georges Charpak and Henri Broch dealt with claims from western astrology in the book Debunked!

Georges Charpak và Henri Broch xử lý các kết luận từ chiêm tinh học Phương Tây trong cuốn sách mang tên Debunked!

WikiMatrix

Paolo Attivissimo, a journalist and debunker of hoaxes, described the game as “a death myth dangerously exaggerated by sensationalist journalism”.

Paolo Attivissimo, một nhà báo và là người chuyên lật tẩy các trò lừa đảo, mô tả trò chơi này là “một huyền thoại chết chóc phóng đại một cách nguy hiểm bởi báo chí ưa thích giật gân”.

WikiMatrix

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255