‘corpse’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” corpse “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ corpse, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ corpse trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. It’s connected to that octopus’s corpse?

Bộ nó nối đến xác của lão bạch tuộc đó à ?

2. He is also a corpse bearer.

Ông ta cũng là người an táng .

3. But only on a fresh corpse.

Nhưng chỉ trên một xác chết tươi

4. Suicide as street theatre, murder by corpse.

Tự tử ngay giữa đường, bị giết bởi một xác chết .

5. You’ll be blamed for delivering my corpse.

Mang theo thủ cấp của ta đi khắp nơi, ngươi sẽ bị thiên hạ chửi rủa thậm tệ .

6. Only photos and videos of the corpse survive.

Tuy nhiên, chỉ có ca khúc và video của giải quán quân cuộc thi được ra đời .

7. Desecrating his memorial is like defiling his corpse!

Hủy mộc trụ của Tam thiếu gia cũng như hủy thi thể của người .

8. And that’s the story Of our Corpse Bride

Và đó là câu truyện về Cô Dâu Ma của tất cả chúng ta

9. A genuine corpse appears and you don’t notice?

Nguyên một cái xác chình ình như thế mà anh không biết sao ?

10. Let’s hope the corpse oil will attract the vampire.

Hy vọng là tinh dầu sẽ lôi cuốn con Ma cà rồng .

11. The stench of a corpse could cover that smell!

Mùi xác thối hoàn toàn có thể che giấu cái mùi đó .

12. I’ll try to attract the vampire with the corpse oil.

Tôi sẽ cố lôi cuốn con Ma cà rồng bằng dầu bạc hà

13. ♫ I’d be a corpse on the African plain ♫

♫ Có lẽ tôi đã chết trên đồng cỏ châu Phi ♫

14. I was ordered to take this corpse to the incinerator.

Tôi được ra lệnh phải đưa cái xác này vào lò thiêu .

15. The corpse bearers have taken the bodies to be buried.

Những người an táng đã mang xác họ đi chôn rồi .

16. … until his corpse, unburied, is carrion for foxes and crows!

… đến khi xác hắn, không được chôn, thối rữa ra … cho cáo và quạ tha .

17. The corpse has been extensively examined, measured, X-rayed, and dated.

Thi thể này đã được kiểm tra hàng loạt, đo đạc, chụp x-quang và xác lập niên đại .

18. The corpse may even have been burned or perhaps devoured by beasts.

Thậm chí xác chết đã bị thiêu hay có lẽ rằng bị thú dữ ăn thịt .

19. The have desecrated and defiled a corpse… committing the sin of necromancy.

Họ mạo phạm và làm ô uế một xác chết … phạm tội gọi hồn .

20. If it’s another funeral, have the corpse leave his name at the desk!

Nếu là một lễ tang khác, hãy cho tử thi ghi danh ở quày tiếp tân !

21. We left my hated enemy to rot in my own walking corpse.

Bọn ta để quân địch truyền kiếp của ta mục rữa trong chính cái xác di động của ta .

22. An evil spirit took my corpse and won’t let me rest in peace.

Ác quỷ đã khống chế xương cốt của em và đã không để cho em được yên nghỉ …

23. If you didn’t owe me for that acetate, you’d be a corpse yourself.

Nếu anh không nợ tôi cái đĩa than đó, thì giờ anh đã thành một cái xác khô rồi.

24. A living corpse who can only speak via the vibrations of his tongue.

Một xác sống chỉ hoàn toàn có thể nói bằng rung động của lưỡi .

25. Before my time is done, I will look down on your corpse and smile.

Trước khi nhắm mắt, ta sẽ đứng nhìn xác của mi và cười !

26. The mutilated corpse was found under the North Creek bridge by the old mill.

Thi thể không toàn vẹn … được tìm thấy ở cầu North Creek cạnh nhà máy sản xuất gỗ cũ .

27. The first corpse to be frozen was that of Dr. James Bedford in 1967.

Xác chết tiên phong được trữ lạnh là của Tiến sĩ James Bedford năm 1967 .

28. You were lying there like a corpse, and I was helpless, thinking you’d leave forever.

Bạn đã nằm đó giống như một xác chết, và tôi đã bất lực, tâm lý bạn sẽ để lại mãi mãi .

29. A man named Joseph has supplied clean linen to wrap the bruised and battered corpse.

Một người đàn ông khác tên Giô-sép đã đem đến vải gai sạch để liệm thi thể bầm giập tả tơi .

30. You’re facing at least ten years in prison for arson, assault, and desecration of a corpse.

Anh đang đương đầu với mức án 10 năm tù vì tội phóng hỏa, hành hung, mạo phạm xác chết .

31. When I’m gone… take my corpse to the tower and leave it for the birds.

Khi ta đi rồi … hãy đưa thi thể ta lên ngọn tháp và để đó cho lũ chim .

32. The First War of the Diadochi began when Perdiccas sent Alexander’s corpse to Macedonia for burial.

Cuộc cuộc chiến tranh Diadochi lần thứ nhất xảy ra khi Perdiccas đưa linh cữu của Alexandros về Macedonia để mai táng .

33. If a person touched a corpse, he was required to wash himself as well as his garments.

Nếu đụng đến một xác chết, một người phải tắm rửa và giặt quần áo .

34. The corpse of a lioness was found on the banks of the Karun river, Khūzestān Province, in 1944.

Xác chết của một con sư tử được tìm thấy bên bờ sông Karun, tỉnh Khūzestān, vào năm 1944 .

35. Stalin wanted confirmation that Hitler was dead and ordered the Red Army’s SMERSH unit to find the corpse.

Stalin muốn xác nhận rằng Hitler đã chết và ra lệnh cho đơn vị chức năng SMERSH của Hồng quân tìm xác .

36. When the Philistines found his corpse, they fastened it on the wall of the city of Beth-shan.

Khi người Phi-li-tin tìm thấy xác ông, họ treo lên tường thành Bết-san .

37. He believes he is to be dragged to hell by the risen corpse of the late Mrs. Ricoletti.

Ông ta tin rằng ông ta sẽ bị lôi xuống âm ti … bởi cái xác sống của cô Ricoletti quá cố .

38. Kenzo stumbles upon various dead bodies in the silent hallways, including the corpse of the base’s leader, Antonio Fellicci.

Kenzo vô tình đạp phải những xác chết khác nhau trong những hiên chạy tĩnh mịch, gồm có cả xác của trưởng trạm Antonio Fellicci .

39. When Jael showed him the corpse with the tent pin through the temples, he knew that Deborah’s prophecy had come true.

Khi Gia-ên chỉ cho Ba-rác thấy thi thể Si-sê-ra bị cây cọc lều đâm xuyên màng tang, ông biết rằng lời tiên tri của Đê-bô-ra đã thành thực sự .

40. Helena Bonham Carter as Emily the Corpse Bride, a beautiful and charismatic young zombie woman with a passion for music and dance.

Helena Bonham Carter trong vai Emily, Cô dâu xác chết, một cô gái trẻ xinh đẹp và điệu đàng, có niềm đam mê âm nhạc và khiêu vũ .

41. Other legends tell of coffins opened to find a corpse with a long beard or corpses with the hands raised and palms turned upward.

Các thần thoại cổ xưa khác nói về việc quan tài mở ra để tìm xác chết với một bộ râu dài hoặc xác chết với hai bàn tay giơ lên và lòng bàn tay quay lên .

42. Marvelous USA planned to release a localized version Corpse Party Blood Covered for PC in North America in 2015, but the title was delayed until 2016.

Marvelous USA từng có dự tính cho xuất bản phiên bản dịch của Corpse Party Blood Covered lên PC tại Bắc Mĩ vào năm ngoái, nhưng đã bị hoãn lại đến năm nay .

43. So they came and stood in the room, which was already quite bright, around Gregor’s corpse, their hands in the pockets of their somewhat worn jackets.

Vì vậy, họ đã đến và đứng trong phòng đã khá tươi đẹp, khoảng chừng Gregor của xác chết, tay trong túi áo jacket của họ phần nào mặc .

44. In Batman: Castle of the Bat, scientist Bruce Wayne creates and brings to life a patchwork corpse containing bat DNA and the brain of his father, Thomas Wayne.

Trong Batman : Castle of the Bat, nhà khoa học Bruce Wayne tạo ra và làm sống lại một xác chết chắp vá ADN của dơi và não của cha mình, Thomas Wayne .

45. While serving as ambassador to Russia in February 1834, Ahmed Pasha presented Tsar Nicholas with a number of gifts, including a jewel-encrusted sword supposedly taken from Constantine XI’s corpse.

Trong khi làm đại sứ tại Nga vào tháng 2 năm 1834, Ahmed Pasha đã trao tặng Sa hoàng Nicholas một số ít quà Tặng Kèm, gồm có một thanh kiếm nạm ngọc được cho là lấy từ xác chết của Konstantinos XI .

46. The typical hypogeum has an entry oriented towards the west, a spiral staircase and a main chamber, usually 5 to 8 meters below the surface, with several lesser chambers around, each one containing a corpse.

Các Hypogeum nổi bật đều có hướng hướng về phía tây, gồm có một cầu thang xoắn ốc và một buồng chính rộng từ 10-12 mét, nằm sâu từ 5-8 mét bên dưới mặt đất, với 1 số ít hốc nhỏ hơn xung quanh, mỗi hốc có chứa một xác chết .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255