‘comprehension’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” comprehension “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ comprehension, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ comprehension trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Research in idiom comprehension continues today.

Truyền thống hiếu học của Yên Định ngày này vẫn được kế tục .

2. Vocabulary size has been directly linked to reading comprehension.

Kích thước từ vựng trực tiếp tương quan đến việc đọc hiểu .

3. Why, the very idea seems beyond comprehension for imperfect humans!

Ý tưởng đó có vẻ như viển vông so với loài người bất toàn !

4. Cultural and linguistic differences mean that comprehension cannot be taken for granted.

Vì văn hóa truyền thống và ngôn từ sự không tương đồng nên không phải đương nhiên mà người ta hiểu nhau .

5. And, most glorious of all, He offers you a gift beyond price and comprehension.

Và vinh quang hơn hết, Ngài ban cho những em một ân tứ vượt quá giá trị và sự hiểu biết .

6. From a human point of view, “the number of his years is beyond comprehension.” —Job 36:26.

Theo quan điểm con người, “ số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được ”. — Gióp 36 : 26 .

7. The landlord chuckled again with his lean chuckle, and seemed to be mightily tickled at something beyond my comprehension.

Chủ nhà cười khúc khích một lần nữa với nạc của mình cười, và có vẻ như được cù mãnh liệt vào một cái gì đó vượt quá sự hiểu của tôi .

8. Try reading printed material in the new language, making sure that the comprehension level is neither too high nor too low.

Hãy cố đọc những ấn phẩm được viết bằng ngôn từ mới học, cẩn trọng đừng chọn những tài liệu khó quá hoặc dễ quá .

9. (Matthew 2:13-18) But when Jesus was an adult, he was able to withstand the brunt of Satan’s attacks with full comprehension of the issues.

( Ma-thi-ơ 2 : 13-18 ) Nhưng khi trưởng thành, Chúa Giê-su đã hoàn toàn có thể đương đầu với mũi dùi tiến công của Sa-tan, đồng thời hiểu toàn vẹn những yếu tố tương quan .

10. If you do not have a student, practice summarizing a passage from the Bible or a paragraph from The Watchtower in a few sentences to improve your own reading comprehension.

Nếu anh chị chưa có học viên, hãy tập tóm tắt một đoạn trong Kinh Thánh hoặc Tháp Canh bằng một vài câu để cải tổ năng lực đọc hiểu của chính mình .

11. The magic of the mechanisms inside each genetic structure saying exactly where that nerve cell should go. the complexity of these mathematical models of how these things are indeed done are beyond human comprehension.

Sự kỳ diệu của những chính sách bên trong mỗi cấu trúc di truyền chỉ huy đúng mực tế bào thần kinh nên ở vị trí nào sự phức tạp của những quy mô toán học về cách những điều được triển khai, thực sự vượt quá tầm hiểu biết sự của con người .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255