common tiếng Anh là gì?

common tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng common trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ common tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm common tiếng Anh
common
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ common

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: common tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

common tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ common trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ common tiếng Anh nghĩa là gì.

common /’kɔmən/

* tính từ
– chung, công, công cộng
=a common language+ ngôn ngữ chung
=common ground+ điểm chung (hai bên cùng có để đi đến chỗ thoả thuận)
=common noun+ danh từ chung
=common multiple+ (toán học) bội số chung
=common divisor+ (toán học) ước số chung
=common property+ tài sản công cộng
– thường, thông thường, bình thường, phổ biến, phổ thông
=common flowers+ loại hoa phổ biến
=it is common knowledge that…+ điều phổ biến là…, mọi người đều biết rằng…
=the common man+ người bình thường
=common sense+ lẽ thường; lương tri
– tầm thường; thô tục
=a common appearance+ diện mạo tầm thường
=he is very common+ hắn thô tục lắm

* danh từ
– đất công
– quyền được hưởng trên đất đai của người khác
=common of pasturage+ quyền được chăn thả trên đất đai của người khác
– sự chung, của chung
=in common+ chung, chung chạ
=to have everything in common+ chung tất cả mọi thứ
=to have nothing in common+ không có gì chung
– (từ cổ,nghĩa cổ) những người bình dân, dân chúng
!in commom with
– cùng với, cũng như, giống như
!out of the commom
– đặc biệt khác thường

common
– (Tech) chung; tập thể; thuờng

common
– chung, thường

Thuật ngữ liên quan tới common

Tóm lại nội dung ý nghĩa của common trong tiếng Anh

common có nghĩa là: common /’kɔmən/* tính từ- chung, công, công cộng=a common language+ ngôn ngữ chung=common ground+ điểm chung (hai bên cùng có để đi đến chỗ thoả thuận)=common noun+ danh từ chung=common multiple+ (toán học) bội số chung=common divisor+ (toán học) ước số chung=common property+ tài sản công cộng- thường, thông thường, bình thường, phổ biến, phổ thông=common flowers+ loại hoa phổ biến=it is common knowledge that…+ điều phổ biến là…, mọi người đều biết rằng…=the common man+ người bình thường=common sense+ lẽ thường; lương tri- tầm thường; thô tục=a common appearance+ diện mạo tầm thường=he is very common+ hắn thô tục lắm* danh từ- đất công- quyền được hưởng trên đất đai của người khác=common of pasturage+ quyền được chăn thả trên đất đai của người khác- sự chung, của chung=in common+ chung, chung chạ=to have everything in common+ chung tất cả mọi thứ=to have nothing in common+ không có gì chung- (từ cổ,nghĩa cổ) những người bình dân, dân chúng!in commom with- cùng với, cũng như, giống như!out of the commom- đặc biệt khác thườngcommon- (Tech) chung; tập thể; thuờngcommon- chung, thường

Đây là cách dùng common tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ common tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

common /’kɔmən/* tính từ- chung tiếng Anh là gì?
công tiếng Anh là gì?
công cộng=a common language+ ngôn ngữ chung=common ground+ điểm chung (hai bên cùng có để đi đến chỗ thoả thuận)=common noun+ danh từ chung=common multiple+ (toán học) bội số chung=common divisor+ (toán học) ước số chung=common property+ tài sản công cộng- thường tiếng Anh là gì?
thông thường tiếng Anh là gì?
bình thường tiếng Anh là gì?
phổ biến tiếng Anh là gì?
phổ thông=common flowers+ loại hoa phổ biến=it is common knowledge that…+ điều phổ biến là… tiếng Anh là gì?
mọi người đều biết rằng…=the common man+ người bình thường=common sense+ lẽ thường tiếng Anh là gì?
lương tri- tầm thường tiếng Anh là gì?
thô tục=a common appearance+ diện mạo tầm thường=he is very common+ hắn thô tục lắm* danh từ- đất công- quyền được hưởng trên đất đai của người khác=common of pasturage+ quyền được chăn thả trên đất đai của người khác- sự chung tiếng Anh là gì?
của chung=in common+ chung tiếng Anh là gì?
chung chạ=to have everything in common+ chung tất cả mọi thứ=to have nothing in common+ không có gì chung- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) những người bình dân tiếng Anh là gì?
dân chúng!in commom with- cùng với tiếng Anh là gì?
cũng như tiếng Anh là gì?
giống như!out of the commom- đặc biệt khác thườngcommon- (Tech) chung tiếng Anh là gì?
tập thể tiếng Anh là gì?
thuờngcommon- chung tiếng Anh là gì?
thường

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255