Coarticulation là gì

Từ VLOSNội dung chính

 • Phụ
  âm[sửa]

 • Nội[sửa]
 • Nguyên
  âm[sửa]
 • Nguyên
  âm
  đơn[sửa]
 • Tham
  khảo[sửa]
 • Liên
  kết
  ngoài[sửa]
 • Video liên quan

Bạn đang đọc: Coarticulation là gì


Âm
vị
học
tiếng
Việt


môn
học
nghiên
cứu
về
cách
phát
âm
tiếng
Việt.
Bài
viết
này
tập
trung
vào
các
chi
tiết
kỹ
thuật
trong
việc
phát
âm
tiếng
Việt
viết
bằng
chữ
Quốc
Ngữ.

Phụ
âm[sửa]

Với phụ âm, có hai giọng chính, giọng Thành Phố Hà Nội và giọng thành phố Hồ Chí Minh .


Nội[sửa]

Có 21 cách phát âm phụ âm trong giọng TP.HN :

Ngữ âm học

[sửa]

 • / w /

  âm
  môi
  vòm
  mềm.
 • / p /
  bắt
  đầu

  mỗi
  từ

  âm
  vị
  vay
  mượn.

  chỉ

  mặt

  từ
  nhập
  khẩu
  từ
  tiếng
  Pháp.
  / p /
  trong
  tiếng
  Việt
  thuần
  chỉ
  xuất
  hiện

  cuối
  từ.
 • Âm
  tắc
  họng
  [ ʔɓ, ʔɗ ] được
  phát
  âm
  với
  thanh
  môn
  luôn
  đóng
  trước
  khi
  đóng
  miệng.
  Việc
  đóng
  thanh
  môn
  không
  được
  giải
  tỏa
  trước
  khi
  mở
  miệng,
  tạo
  nên
  một
  tiếng
  bật.
  Tuy
  nhiên,
  thỉnh
  thoảng
  thanh
  môn
  được
  mở
  trước
  khi
  mở
  miệng,
  tạo
  nên
  âm
  [ ʔb, ʔd ].
  Do
  đó,
  tính
  chất
  chủ
  đạo
  của
  âm
  này

  tiền
  âm
  họng
  hơn

  âm
  nổ.
 • Trong
  các
  âm
  đầu
  lưỡi:

  • / tʰ, s, z, l /

   âm
   răng:
   [ t ̪ ʰ, s ̪, z ̪, l ̪ ].
  • / t, ɗ, n /

   âm
   chân
   răng:
   [ t ͇, ɗ ͇, n ͇ ].
  • / tʰ, l, t, ɗ, n /

   âm
   đầu
   lưỡi
   [ t ̺ ʰ, l ̺, t ̺, ɗ ̺, n ̺ ] (dùng
   đầu
   của
   lưỡi).
  • / s, z, c, ɲ /

   âm
   phiến
   lưỡi
   [ s ̻, z ̻, c ̻, ɲ ̻ ] (dùng
   toàn
   bộ
   bản
   lưỡi).
 • / c, ɲ /

  âm
  vòm
  lợi
  [ ṯ, ṉ ] (lưỡi
  chạm
  vào
  lợi).
 • / c /
  gần
  như

  âm
  tắc
  sát
  [ ṯʃ ],
  tuy
  không
  bắt
  buộc.

Âm vị học

[sửa]

ăn / ɐn / [ ʔɐn ]
uỷ / wi / [ ʔwij ]
 • Khi
  âm
  tắc
  / p, t, k /
  nằm

  cuối
  từ,
  chúng
  sẽ
  không
  nổ
  [ p ̚, t ̚, k ̚ ]:
đáp / ɗɐːp / [ ʔɗɐːp ̚ ]
mát / mɐːt / [ mɐːt ̚ ]
khác / xɐːk / [ xɐːk ̚ ]
 • Khi
  âm
  vòm
  mềm
  / k, ŋ /
  nằm
  tiếp
  sau
  / u, w /,
  chúng
  được
  phát
  âm
  với
  hai
  môi
  khép
  [ k ͡ p, ŋ ͡ m ] hoặc
  bị
  âm
  môi
  hóa
  [ kʷ, ŋʷ ].
đục / ɗuk / [ ʔɗuk ͡ p ̚ ]
độc / ɗɜwk / [ ʔɗɜwk ͡ p ̚ ]
ung / uŋ / [ ʔuŋ ͡ m ]
ong / ɐwŋ / [ ʔɐwŋ ͡ m ]

Nguyên
âm[sửa]

Nguyên
âm
đơn[sửa]

Bảng sau cho biết ký hiệu IPA của nguyên âm đơn theo Nguyễn ( 1997 ), Thompson ( 1965 ), và Han ( 1966 ). [ 3 ] Đây là miêu tả theo giọng TP.HN.


Lỗi
biểu
thức:
Dấu
phân
cách
“[”
không

ràng

Tham
khảo[sửa]

 • Brunelle,
  Marc.
  (2003).
  Coarticulation
  effects
  in
  northern
  Vietnamese
  tones.
  (Longer
  online
  version
  of
  a
  paper
  published
  in
  the
  Proceedings
  of
  the
  15th
  International
  Conference
  of
  Phonetic
  Sciences).
  [Accessed
  Mar.
  10,
  2005,
  http://www.people.cornell.edu/pages/mb236/Papers+Pubs.html].
 • Đoàn,
  Thiện
  Thuật.
  (1980).
  Ngữ
  âm
  tiếng
  Việt.

  Nội:
  Đại
  học

  Trung
  học
  Chuyên
  nghiệp,
  1980.
 • Đoàn,
  Thiện
  Thuật;
  Nguyễn,
  Khánh
  Hà,
  Phạm,
  Như
  Quỳnh.
  (2003).
  A
  Concise
  Vietnamese
  Grammar
  (For
  Non-Native
  Speakers).

  Nội:
  Thế
  Giới
  Publishers,
  2001.
 • Earle,
  M.
  A.
  (1975).
  An
  acoustic
  study
  of
  northern
  Vietnamese
  tones.
  Santa
  Barbara:
  Speech
  Communications
  Research
  Laboratory,
  Inc.
 • Ferlus,
  Michel.
  (1997).
  Problemes
  de
  la
  formation
  du
  systeme
  vocalique
  du
  vietnamien.
  Asie
  Orientale,
  26
  (1),
  .
 • Gregerson,
  Kenneth
  J.
  (1969).
  A
  study
  of
  Middle
  Vietnamese
  phonology.
  Bulletin
  de
  la
  Société
  des
  Etudes
  Indochinoises,
  44,
  135-193.
  (Published
  version
  of
  the
  author’s
  MA
  thesis,
  University
  of
  Washington).
  (Reprinted
  1981,
  Dallas:
  Summer
  Institute
  of
  Linguistics).
 • Han,
  Mieko
  S.
  (1966).
  Vietnamese
  vowels.
  Studies
  in
  the
  phonology
  of
  Asian
  languages
  (Vol.
  4).
  Los
  Angeles:
  Acoustic
  Phonetics
  Research
  Laboratory,
  University
  of
  Southern
  California.
 • Han,
  Mieko
  S.
  (1968).
  Complex
  syllable
  nuclei
  in
  Vietnamese.
  Studies
  in
  the
  phonology
  of
  Asian
  languages
  (Vol.
  6);
  U.S.
  Office
  of
  Naval
  Research.
  Los
  Angeles:
  University
  of
  Southern
  California.
 • Han,
  Mieko
  S.
  (1969).
  Vietnamese
  tones.
  Studies
  in
  the
  phonology
  of
  Asian
  languages
  (Vol.
  8).
  Los
  Angeles:
  Acoustic
  Phonetics
  Research
  Laboratory,
  University
  of
  Southern
  California.
 • Han,
  Mieko
  S.;
  &
  Kim,
  Kong-On.
  (1972).
  Intertonal
  influences
  in
  two-syllable
  utterances
  of
  Vietnamese.
  Studies
  in
  the
  phonology
  of
  Asian
  languages
  (Vol.
  10).
  Los
  Angeles:
  Acoustic
  Phonetics
  Research
  Laboratory,
  University
  of
  Southern
  California.
 • Han,
  Mieko
  S.;
  &
  Kim,
  Kong-On.
  (1974).
  Phonetic
  variation
  of
  Vietnamese
  tones
  in
  disyllabic
  utterances.
  Journal
  of
  Phonetics,
  2,
  223-232.
 • Haudricourt,
  André-Georges.
  (1949).
  Origine
  des
  particularités
  de
  l’alphabet
  vietnamien.
  Dân
  Việt-Nam,
  3,
  61-68.
 • Haudricourt,
  André-Georges.
  (1954).
  De
  l’origine
  des
  tons
  en
  vietnamien.
  Journal
  Asiatique,
  142
  (1).
 • Haupers,
  Ralph.
  (1969).
  A
  note
  on
  Vietnamese
  kh
  and
  ph.
  Mon-Khmer
  Studies,
  3,
  76.
 • Hoàng,
  Thị
  Châu.
  (1989).
  Tiếng
  Việt
  trên
  các
  miền
  đất
  nước:
  Phương
  ngữ
  học.

  Nội:
  Khoa
  học

  hội.
 • Nguyễn,
  Đăng-Liêm.
  (1970).
  Vietnamese
  pronunciation.
  PALI
  language
  texts:
  Southeast
  Asia.
  Honolulu:
  University
  of
  Hawaii
  Press.
  ISBN
  0-8702-2462-X
 • Nguyễn,
  Đình-Hoà.
  (1955).
  Quốc-ngữ:
  The
  modern
  writing
  system
  in
  Vietnam.
  Washington,
  D.
  C.
 • Nguyễn,
  Đình-Hoà.
  (1959).
  Hòa’s
  Vietnamese-English
  dictionary.
  Saigon.
  (Revised
  as
  Nguyễn
  1966
  &
  1995).
 • Nguyễn,
  Đình-Hoà.
  (1966).
  Vietnamese-English
  dictionary.
  Rutland,
  VT:
  C.E.
  Tuttle
  Co.
  (Revised
  version
  of
  Nguyễn
  1959).
 • Nguyễn,
  Đình-Hoà.
  (1992).
  Vietnamese
  phonology
  and
  graphemic
  borrowings
  from
  Chinese:
  The
  Book
  of
  3,000
  Characters
  revisited.
  Mon-Khmer
  Studies,
  20,
  163-182.
 • Nguyễn,
  Đình-Hoà.
  (1995).
  NTC’s
  Vietnamese-English
  dictionary
  (rev.
  ed.).
  Lincolnwood,
  IL.:
  NTC
  Pub.
  Group.
  (Revised
  &
  expanded
  version
  of
  Nguyễn
  1966).
 • Nguyễn,
  Đình-Hoà.
  (1996).
  Vietnamese.
  In
  P.
  T.
  Daniels,
  &
  W.
  Bright
  (Eds.),
  The
  world’s
  writing
  systems,
  (pp.
  691-699).
  New
  York:
  Oxford
  University
  Press.
  ISBN
  0-19-507993-0.
 • Nguyễn,
  Đình-Hoà.
  (1997).
  Vietnamese:
  Tiếng
  Việt
  không
  son
  phấn.
  Amsterdam:
  John
  Benjamins
  Publishing
  Company.
  ISBN
  1-55619-733-0.
 • Nguyễn,
  Văn
  Lợi;
  &
  Edmondson,
  Jerold
  A.
  (1998).
  Tones
  and
  voice
  quality
  in
  modern
  northern
  Vietnamese:
  Instrumental
  case
  studies.
  Mon-Khmer
  Studies,
  28,
  1-18.
 • Pham,
  Hoa.
  (2001).
  A
  phonetic
  study
  of
  Vietnamese
  tones:
  Reconsideration
  of
  the
  register
  flip-flop
  rule
  in
  reduplication.
  In
  C.
  Féry,
  A.
  D.
  Green,
  &
  R.
  van
  de
  Vijver
  (Eds.),
  Proceedings
  of
  HILP5
  (pp.
  140-158).
  Linguistics
  in
  Potsdam
  (No.
  12).
  Potsdam:
  Universität
  Potsdam
  (5th
  conference
  of
  the
  Holland
  Institute
  of
  Linguistics-Phonology.
  ISBN
  3-935024-27-4.
 • Pham,
  Andrea
  Hoa.
  (2003).
  Vietnamese
  tone:
  A
  new
  analysis.
  Outstanding
  dissertations
  in
  linguistics.
  New
  York:
  Routledge.
  (Published
  version
  of
  author’s
  2001
  PhD
  dissertation,
  University
  of
  Florida:
  Hoa,
  Pham.
  Vietnamese
  tone:
  Tone
  is
  not
  pitch).
  ISBN
  0-4159-6762-7.
 • Thompson,
  Laurence
  E.
  (1959).
  Saigon
  phonemics.
  Language,
  35
  (3),
  454-476.
 • Thompson,
  Laurence
  E.
  (1991).
  A
  Vietnamese
  reference
  grammar.
  Seattle:
  University
  of
  Washington
  Press.
  Honolulu:
  University
  of
  Hawaii
  Press.
  ISBN
  0-8248-1117-8.
  (Original
  work
  published
  1965).
 • Thompson,
  Laurence
  E.
  (1967).
  The
  history
  of
  Vietnamese
  final
  palatals.
  Language,
  43
  (1),
  362-371.
 • Thurgood,
  Graham.
  (2002).
  Vietnamese
  and
  tonogenesis:
  Revising
  the
  model
  and
  the
  analysis.
  Diachronica,
  19
  (2),
  333-363.

Liên
kết
ngoài[sửa]

 • Âm
  vị
  tiếng
  Việt
 • Âm
  vị
  Quốc
  Ngữ
 • Ngữ
  âm
  họcnl:Vietnamese
  fonologie

wuu : 越南语音系

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255